Asiakirjojen toimittaminen hovioikeuteen

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioikeudelta valittamalla.

Valituskirjelmä tulee toimittaa asiaa käsitelleen käräjäoikeuden kansliaan viimeistään määräajan päättymispäivänä virka-aikana. Käräjäoikeuden ratkaisussa on mukana valitusosoitus ja käräjäoikeuden kanslian osoite. Käräjäoikeuksien kanslioiden osoitteet löytyvät myös oikeuslaitoksen yhteystietosivuilta.

Valituskirjelmän voi toimittaa käräjäoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina.

Hovioikeus pyytää viran puolesta vastauksen valittajan vastapuolelta.

Kantelukirjelmä ja hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemää asiaa koskeva kirjelmä toimitetaan hovioikeuden kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät hovioikeuden etusivulta.

Lisätietoa löytyy oikeuslaitoksen sivujen yleisestä osasta kohdista muutoksenhaku käräjäoikeuden ratkaisuun, valittajana hovioikeudessa ja valittajan vastapuolena hovioikeudessa.

Hovioikeuden pyytämien vastausten ja muiden kirjelmien lähettämiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat pyyntöä koskevassa kirjeessä ilmoitetut yhteyshenkilöt.

Turvapostin lähettäminen

Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi) on viraston asiakkaille suositeltu tapa toimittaa ministeriöön ja virastoihin salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista, helppoa ja turvallista.

Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin liittyy jne.), että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy sekä keneltä se on.

Oheisessa ohjeessa läpikäydään, kuinka turvapostia voidaan lähettää oikeusministeriöön ja virastoihin.

Asiakkaan käyttöohje turvapostin lähettämisestä (pdf, 0.22 Mt) Lisätietoja asiakirjojen toimittamisesta oikeushallinnon virastoihin
 
Julkaistu 4.10.2016