Usein kysyttyä

Mistä saan lisätietoa hovioikeudessa käsiteltävästä asiasta?

Hovioikeudessa käsiteltävistä asioista voi tiedustella kirjaamosta, joka on auki arkisin klo 8.00 - 16.15. Kirjaamon sähköpostiosoite on helsinki.ho@oikeus.fi, käyntiosoite on Salmisaarenranta 7 I ja puhelinnumero on 02956 40789. Asian diaarinumeron ilmoittaminen nopeuttaa tiedonhakua.

Tarvitsenko jatkokäsittelyluvan?

Suurimmassa osassa valitusasioista tarvitaan jatkokäsittelylupa. Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Jos valitusasiassa ei tarvita jatkokäsittelylupaa tai lupa myönnetään, asian käsittely hovioikeudessa jatkuu. Asianosaisille ilmoitetaan asian käsittelyn etenemisestä.

Katso lisää:
Valitusasian valmistelun aloittaminen hovioikeudessa ja jatkokäsittelylupa

Jatkokäsittelylupa

Olen jättänyt valituksen käräjäoikeuden tuomiosta viikko sitten, milloin ratkaisu annetaan?

Jatkokäsittelyluvan myöntämistä koskeva asia pyritään ratkaisemaan ainakin kolmessa kuukaudessa.

Jos asiassa ei tarvita jatkokäsittelylupaa tai lupa on myönnetty, asian käsittely Helsingin hovioikeudessa kestää asian laadusta ja laajuudesta riippuen keskimäärin 9 – 12 kuukautta. Asiat käsitellään hovioikeudessa periaatteessa siinä järjestyksessä, kun ne ovat hovioikeuteen saapuneet. Kiireelliset ja päivystysluontoiset asiat käsitellään selvästi keskimääräistä käsittelyaikaa nopeammin.

Ratkaistaanko asiani kirjallisessa menettelyssä?

Hovioikeudessa asiat ratkaistaan vaihtoehtoisesti joko pääkäsittelyn perusteella tai kirjallisesta esittelystä.

Jos kysymys ei ole näytön arvioimisesta tai tehtyä näyttöratkaisua ei ole syytä epäillä eikä pääkäsittely muustakaan syystä ole tarpeen, asia ratkaistaan kirjallisesti esittelystä.

Katso lisää:
Kirjallinen menettely

Pääkäsittely

Kuka ratkaisee asian hovioikeudessa?

Hovioikeus ratkaisee asioita pääsääntöisesti kolmen jäsenen ja esittelijän, kolmen jäsenen tai yhden jäsenen kokoonpanoissa. Myös laajempi nk. vahvennettu kokoonpano on eräissä tilanteissa mahdollinen. Ratkaisukokoonpanot eivät ole kiinteitä vaan ne muodostetaan kuukausittain laadittavan työlistan perusteella.

Onko asiointi hovioikeudessa maksullista?

Asiointi hovioikeudessa on pääsääntöisesti maksullista. Tutustu oikeudenkäyntiä koskeviin maksuihin:
Tuomioistuinten maksut

Voinko pyytää oikeudellista neuvontaa hovioikeudesta?

Koska tuomioistuimen pitää olla puolueeton, se ei voi antaa oikeudellista neuvontaa oikeudenkäyntien osapuolille tai muillekaan tahoille. Oikeudellisissa asioissa on mahdollista kääntyä esimerkiksi oikeusaputoimiston, asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan puoleen.

Asiassa on toimitettu pääkäsittely helmikuussa, milloin ratkaisu annetaan?

Pääkäsittelyn päättyessä asianosaisille ilmoitetaan milloin ratkaisu asiassa annetaan. Asianosaisille ilmoitetaan ratkaisun antamisajankohta erikseen.

Olen kertonut jo käräjäoikeudessa asiasta kaiken. Miksi minut on kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn todistajaksi?

Asia käsitellään hovioikeuden pääkäsittelyssä siinä laajuudessa kuin pääkäsittelyä koskevassa päätöksessä on päätetty. Käräjäoikeudessa esitetty näyttö otetaan vastaan myös hovioikeudessa. Hovioikeuden pääkäsittelyssä kuullaan asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanotetaan muuta selvitystä.

Katso lisää:
Todistajana hovioikeudessa

Kuinka paljon voin saada korvausta, kun tulen hovioikeuteen todistamaan?

Hovioikeuden lähettämästä kutsusta ilmenee oikeus todistajan palkkioon.

Katso lisää:
Todistajana oikeudenkäynnissä

Todistaja, joka on oikeutettu saamaan todistajan palkkiota valtion varoista, saa kutsun mukana palkkiolomakkeen. Lomake tuodaan täytettynä pääkäsittelyyn. Valtion varoista voidaan maksaa korvausta majoitus- ja matkakustannuksista ja muusta taloudellisesta menetyksestä. Lisäksi todistaja on oikeutettu päivärahaan. Katso lisää:
Todistajalle maksettavat korvaukset

Olen saanut kutsun saapua pääkäsittelyyn, mutta olen silloin lomamatkalla. Miten toimin?

Ota yhteyttä kutsussa ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Hovioikeus kutsuu todistajan pääkäsittelyyn yleensä sakon uhalla. Jos todistaja jää ilman laillista estettä saapumatta pääkäsittelyyn hänet voidaan tuomita asetettuun 600 euron uhkasakkoon, hovioikeus voi asettaa korkeamman uhkasakon, todistaja voidaan määrätä tuotavaksi pääkäsittelyyn tai hänet voidaan velvoittaa korvaamaan poissaolosta asianosaisille aiheutuneet kulut.

Laillisella esteellä tarkoitetaan sitä, että kutsuttavalla on pätevä syy jäädä pois istunnosta. Pätevä syy voi olla esimerkiksi yleisen liikenteen keskeytyminen tai sairaus, joka estää tuomioistuimeen saapumisen (yleensä vaaditaan oikeudenkäyntiä varten annettu lääkärintodistus). Hovioikeus tutkii, voidaanko ilmoitettu este hyväksyä. Työ- tai lomaesteet eivät yleensä ole päteviä syitä.

Sain kutsun saapua hovioikeuden pääkäsittelyyn. Minulla ei ole varaa maksaa kalliita junalippuja.

Tietyin edellytyksin todistajaa voidaan kuulla myös videoneuvottelua tai puhelinta käyttäen. Tätä mahdollisuutta voi tiedustella kutsussa mainitulta yhteyshenkilöltä.

Todistajalla voi olla oikeus saada valtion varoista korvaus tarpeellisista matkakustannuksista ennakolta. Ennakkoa voidaan suorittaa myös toimeentulokustannuksia varten, milloin se asian laatuun ja korvaukseen oikeutetun olosuhteisiin nähden harkitaan perustelluksi. Ota yhteyttä kutsussa ilmoitettuun yhteyshenkilöön lisätietojen saamiseksi.

 
Julkaistu 30.3.2016