Helsingin hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksen T 14 virka (dnro 293/701/2017) - Vid Helsingfors hovrätt en hovrättsrådstjänst T 14 (dn 293/701/2017)

Viimeinen hakupäivä:
09.10.2017
Ilmoittava virasto:
Helsingin hovioikeus

Ilmoitus

Julistetaan haettaviksi:

Helsingin hovioikeudessa
hovioikeudenneuvoksen T 14 virka (dnro 293/701/2017)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Helsingin hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon, Salmisaarenranta 7 I, PL 132, 00181 Helsinki, viimeistään maanantaina 9.10.2017 ennen virka-ajan päättymistä.

Helsingin hovioikeudessa 7.9.2017

Tied.
Kansliapäällikkö Hanna Nikkilä
029 5640 600Anslag

Lediganslås:

vid Helsingfors hovrätt
en hovrättsrådstjänst T 14 (dn 293/701/2017)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till Helsingfors hovrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor, Sundholmsstranden 7 I, PB 132, 00181 Helsingfors, senast måndagen 9.10.2017 före tjänste­tidens utgång.

Helsingfors hovrätt 7.9.2017

Förfr.
Kanslichef Hanna Nikkilä
029 5640 600

 
Julkaistu 7.9.2017