Helsingin hovioikeudessa kaksi hovioikeudenneuvoksen T 14 virkaa (dnro 172/701/2018) - Vid Helsingfors hovrätt två hovrättsrådstjänster T 14 (dn 172/701/2018)

Viimeinen hakupäivä:
21.06.2018
Ilmoittava virasto:
Helsingin hovioikeus

Ilmoitus

Julistetaan haettaviksi:

Helsingin hovioikeudessa
kaksi hovioikeudenneuvoksen T 14 virkaa (dnro 172/701/2018)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Helsingin hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon, Salmisaarenranta 7 I, PL 132, 00181 Helsinki, viimeistään torstaina 21.6.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Helsingin hovioikeudessa 23.5.2018

Tied.
Kansliapäällikkö Hanna Nikkilä
029 5640 600

Anslag

Lediganslås:

vid Helsingfors hovrätt
två hovrättsrådstjänster T 14 (dn 172/701/2018)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till Helsingfors hovrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor, Sundholmsstranden 7 I, PB 132, 00181 Helsingfors, senast torsdagen 21.6.2018 före tjänstetidens utgång.

Helsingfors hovrätt 23.5.2018

Förfr.
Kanslichef Hanna Nikkilä
029 5640 600

 
Julkaistu 24.5.2018