Hovioikeuden esittelijän tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista

Esittelijät työskentelevät hovioikeuden lainkäyttöosastoilla, joita johtavat osaston johtajina toimivat hovioikeudenneuvokset. Osastoilla työskentelee esittelijöiden lisäksi tuomareita (hovioikeudenneuvoksia ja asessoreita) sekä sihteereitä.

Esittelijöiden tehtävänä on mm. esitellä tai valmistella lainkäyttöasioita tuomarikokoonpanolle. Esittelijälle voidaan antaa myös muita tehtäviä. Tehtävistä on säädetty tuomioistuinlaissa (25.8.2016/673) ja Helsingin hovioikeuden työjärjestyksessä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Hovioikeuden esittelijällä tulee lisäksi olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Esittelijäksi nimitettävällä on oltava väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. (Tuomioistuinlain 19 luku 3 § ja 10 luku 9 §).

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Esittelijöille maksetaan tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkausjärjestelmän palkkausluokan T9 mukaan. Peruspalkan lisäksi maksetaan mahdollista kokemuslisää ja kielilisää.

Uusien esittelijöiden rekrytointi Helsingin hovioikeuteen

Useimmiten esittelijä aloittaa hovioikeudessa toimimalla aluksi määräaikaisessa virkasuhteessa. Esittelijän määräaikaisista virkasuhteista kiinnostuneita pyydetään toimittamaan hovioikeuteen avoin hakemuksensa, johon tulisi liittää seuraavat asiakirjat:

1) ansioluettelo / nimikirjanote

2) tutkintotodistukset ja opintorekisteriotteet: oikeusnotaari, oikeustieteen maisteri, mahdolliset muut ylemmät korkeakoulututkinnot

3) sanallinen arvio pro gradu -tutkielmasta

4) mahdollisten ulkomaisten opintojen rinnastamispäätös

5) ylioppilastutkintotodistus ja lukion päättötodistus

6) toisen kotimaisen kielen taitoa osoittava todistus

7) työtodistukset valmistumisen jälkeisistä lakimiestehtävistä

8) luettelo mahdollisista julkaisuista

Kopiot näistä asiakirjoista riittävät. Hakemuksessa on hyvä mainita myös mahdolliset lisätietojen antajat yhteystietoineen.

Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan mielellään yhtenä tiedostona hovioikeuden kirjaamoon osoitteeseen helsinki.ho(at)oikeus.fi tai postitse PL 132, 00181.

Hakemukset ovat voimassa 6 kuukauden ajan riippumatta siitä, onko hakija kutsuttu haastatteluun. Hakija voi halutessaan uusia hakemuksensa toimittamalla tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen em. osoitteeseen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

 
Julkaistu 21.11.2018