Hovioikeuden ratkaisut
 • Turvaamistoimi - Vakuustakavarikko - Turvaamistoimen tarpeettomuus
  Vahingonkorvaus - Valtion korvausvastuu - Ankara vastuu
  Oikeudenkäyntikulut - Kohtuullistaminen - Oikeuden epäselvyys

  Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei vakuustakavarikko ollut ollut tarpeeton, kun asiassa oli selvitetty, että oli tapahtunut petosrikos, jonka seurauksena yhtiölle oli päätynyt rahavaroja. Nämä rahavarat olisi voitu tuomita menetetyksi valtiolle rikoshyötynä, ja niihin oli siten voitu kohdistaa vakuustakavarikko. Hovioikeus arvioi myös valtion korvausvastuun luonnetta. Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei nykyisen pakkokeinolain säätämisen yhteydessä ollut muutettu valtion korvausvastuun perustetta tuottamusperusteisesta ankaraksi korvausvastuuksi. Lopuksi hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut perusteita oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamiselle. Hovioikeus ei myöskään voinut viran puolesta alentaa yhtiön korvattavaksi määrättyjä oikeudenkäyntikuluja sillä perusteella, että asia oli ollut oikeudellisesti epäselvä. (Äänestys turvaamistoimen tarpeettomuudesta)

 • Vahingonkorvaus – Valtion korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys
  Euroopan ihmisoikeussopimus – Poliisin toimivaltuudet – Turvallisuustarkastus

  Poliisi oli pysäyttänyt kadulla ennestään rikollisesta menneisyydestä tietämänsä A:n. Hänelle oli tehty turvallisuustarkastus ja häntä oli pidetty poliisiautossa sen aikaa, kun hänelle oli kirjoitettu rangaistusmääräys A:n hallusta löydetyn kääntöveitsen johdosta.

  Kysymys siitä, oliko poliisilla pysäytyshetkellä virkatehtäväänsä liittyvä peruste A:n pysäyttämiseen ja turvallisuustarkastuksen tekemiseen vai oliko A:n ihmis- ja perusoikeuksia kysymyksessä olevalla menettelyllä loukattu valtion korvausvastuun perustavalla tavalla.

 • Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
  Rikoksesta epäillyn kuvan ja nimen julkaiseminen Facebookissa
  Kieltoerehdys
  Loukatun suostumus

  Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että polttoaineen anastamisesta epäillyn henkilön kuvan ja nimen julkaiseminen loukkasi tämän yksityisyyttä, eikä polttoaineautomaattiin kiinnitetty tarra merkinnyt pätevää suostumusta perusoikeutena suojatun yksityiselämän loukkaamiseksi. Teon rangaistavuutta ei poistanut myöskään poliisin edustajan lehdessä esittämä kannanotto, että teosta ei tulisi seuraamuksia.

 • Lähestymiskielto
  Oikeudenkäyntikulut

 • Asunto-osakeyhtiö – yhtiöjärjestyksen tulkinta – äänileikkuri

  Asiassa oli kysymys siitä, oliko asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa äänestettäessä tullut noudattaa asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa säädettyä niin sanottua äänileikkuria vai tuliko asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä tulkita siten, ettei äänileikkurisäännöstä sovelleta yhtiössä.

 • Suomalaisen tuomioistuimen toimivalta - turvapaikanhakija - avioero - lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

 • Asumisoikeus - Käyttövastikkeen enimmäistaso

  Kysymys asumisoikeuslain 16 §:n 4 momentin mukaisen asumisoikeushuoneiston käyttövastikkeen enimmäistason määrittelystä sekä siitä, oliko kantajalta peritty käyttövastike ylittänyt tämän tason. Kysymys myös käyttövastikkeen enimmäistason vahvistamista koskevien vaatimusten tutkimisesta.

 • Vuokrasopimuksen purkaminen ja velkomus – Kanteen ennenaikaisuus

  Kun otettiin huomioon, että saatavan erääntyneisyyttä oli pidettävä pääsääntönä suorituskanteen tutkimiselle ja hyväksymiselle ja tästä pääsäännöstä ei ollut asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa poikettu ja saatavan syntyminen oli edellytys suoritustuomiolle, hovioikeus katsoi, että kaupungin vaatimus siitä, että A velvoitetaan suorittamaan päivävuokraa tuomion antamista seuraavan kuukauden alusta lukien siihen saakka kunnes huoneisto on luovutettu kaupungin hallintaan oli aiheeton ja ennenaikainen, ja se oli sen vuoksi selvästi perusteettomana hylättävä.

 • Törkeä huumausainerikos
  Törkeä todistusaineiston vääristeleminen
  Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen
  Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

  Tämä ratkaisuseloste sisältää Helsingin hovioikeuden tuomion niin sanotussa tynnyrijutussa, jossa vastaajana on ollut Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön päällikkönä toiminut rikosylikomisario Jari Aarnio.

 • Esteellisyys
  Välimiesmenettely

 • Rangaistuksen mittaaminen, sakko

 • Pesänselvittäjät - EU:n perintöasetus - tuomioistuimen toimivalta - asuinpaikka

 • Oikeudenkäyntikulut – Riidaton velkomusasia – Korkea taksa

  OK Perintä Oy vaati riidattomassa velkomusasiassa velallisen velvoittamista suorittamaan samalla haastehakemuksella kahdelta eri velkojalta siirtyneitä saatavia. Käräjäoikeus velvoitti yksipuolisella tuomiolla velallisen suorittamaan vaaditut pääomat korkoineen ja kuluineen. Hovioikeus katsoi, että saatavia oli kerätty samaan haastehakemukseen useilta velkojilta ja oikeudenkäyntikulut tuli tuomita vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkean taksan mukaisena.

 • Työsuhteen irtisanominen - Liikkeen luovutus

  Yleisradio Oy ja Aito Tehdas Oy olivat 3.9.2014 solmineet sopimuksen liiketoiminnan kaupasta, jolla Yleisradio Oy oli luovuttanut Uusi päivä -ohjelman tuotantoon liittyvän tuotannollis-teknisen liiketoiminnan Aito Tehdas Oy:lle. Yleisradio Oy oli samassa yhteydessä solminut Aito Tehdas Oy:n kanssa palvelusopimuksen teknisten palveluiden tuottamisesta, jonka perusteella Aito Tehdas Oy oli vastannut Uusi päivä -ohjelman teknisten tuotantopalveluiden tuottamisesta.

  Liiketoimintakaupassa Yleisradiolta Aito Tehdas Oy:lle siirtyneet Uusi päivä -ohjelman tuotantoon osallistuneet kolme työntekijää vaativat kanteissaan, että irtisanominen katsottiin työsopimuslain vastaiseksi ja että Yleisradio Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsopimuksen lainvastaisesta päättämisestä ja laiminlyödystä irtisanomisajan palkasta. Käräjäoikeus katsoi, että Yleisradion ja Aito Tehdas Oy:n järjestelyissä ei ollut kysymys liikkeen luovutuksesta ja että kantajien työsopimukset oli siirretty työsopimuslain vastaisesti ilman heidän suostumustaan Aito Tehdas Oy:lle. Kantajilla oli oikeus korvauksiin työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja laiminlyödystä irtisanomisajan palkasta.

  Yleisradio Oy valitti hovioikeuteen. Hovioikeudessa oli Yleisradio Oy:n valituksen johdosta kysymys siitä, olivatko käräjäoikeudessa kantajina olleiden työntekijöiden työsuhteeseen liittyneet oikeudet ja velvollisuudet siirtyneet Aito Tehdas Oy:lle työsopimuslaissa tarkoitetun liikkeen luovutusta koskevan säännöstön nojalla.

  Toisin kuin käräjäoikeus oli katsonut, hovioikeuden kokonaisarvio Yleisradio Oy:n ja Aito Tehdas Oy:n järjestelyihin liittyvistä tekijöistä oli, että Yleisradion piiristä oli luovutettu Aito Tehdas Oy:lle Uusi päivä -ohjelman tuotannollis-teknisiä palveluita harjoittanut taloudellinen toiminnallinen kokonaisuus, joka oli säilyttänyt identiteettinsä. Kysymyksessä oli siten työsopimuslaissa tarkoitettu liikkeen luovutus, eikä kantajilla ollut oikeutta korvaukseen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Hovioikeus hylkäsi kanteet. (ään.)

 • Ulosotto - ulosmittaus
  Konkurssi
  Euroopan unionin oikeus - maksukyvyttömyysasetus

  A:ta koskenut konkurssi oli aloitettu Ranskassa tuomioistuimen 6.2.2012 antamalla päätöksellä maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 mukaisena päämenettelynä ja oli 9.7.2012 julistettu päättyneeksi A:n varattomuuden vuoksi. Ranskan kauppalain mukaan maksukyvyttömyysmenettelyn päättäminen varojen riittämättömyyden vuoksi ei palauttanut velkojille oikeutta erillisperintään laissa mainittuja erityistapauksia lukuun ottamatta, joista asiassa ei ollut kysymys. A:n omaisuutta ei voitu maksukyvyttömyysmenettelyn päättymisen jälkeen ulosmitata Suomessa saatavista, jotka olivat syntyneet ennen Ranskassa käydyn maksukyvyttömyysmenettelyn päättymistä.

 • Yhteistoiminta – hyvitys – tietojenantovelvollisuus – neuvotteluesitys – valtio

 • Oikeusapu – Avustajan palkkio

 • Kavallus – törkeä kavallus

  A oli kauppaliikkeen kassavastaavana työskennellessään anastanut kauppaliikkeen varoja 11.768,21 euroa pohjakassasta ja kassakaapista ottamalla. Hovioikeus katsoi, ettei kavalluksen kohteena ollut törkeän kavalluksen edellyttämä suuri määrä varoja. A tuomittiin rangaistukseen perusmuotoisesta kavalluksesta.

 • Huumausainerikos – huumausainerikoksen valmistelu
  Rangaistuksen määrääminen

  Tulli oli takavarikoinut A:lle osoitetun lähetyksen, joka oli sisältänyt 1.028 grammaa BMK glysidihappoa. Hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen huumausainerikoksen valmisteluun, kun asiassa tuli näytetyksi, että hän oli tilannut aineen tarkoituksenaan valmistaa siitä amfetamiinia tai metamfetamiinia. Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta.

 • Muutoksenhaku – kantelu
  Poissaolo oikeudesta vastaajana – noutomääräys

  Rikosasian vastaaja oli määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla tuotavaksi käräjäoikeuden istuntoon. Kysymys siitä, oliko vastaajalla oikeus kannella noutomääräyksestä.

 • Velkomus – Perintäkulut – Vapaamuotoinen tiedoksianto

  RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

  Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava yhtiö P Oy (perintäyhtiö) oli lähettänyt H:lle maksumuistutuksen. H oli maksanut maksumuistutuksessa vaaditun summan yhdeksän päivää eräpäivän jälkeen. Perintäyhtiö oli neljä päivää ennen maksusuoritusta lähettänyt H:lle maksuvaatimuksen. H:n maksusuoritus ei ollut kattanut maksuvaatimuksen mukaisia perintäkuluja ja viivästyskorkoja. Perintäyhtiö oli tästä syystä lähettänyt H:lle toisen maksuvaatimuksen ja toisen maksumuistutuksen. Kaikki perintäkirjeet oli lähetetty H:n väestötietojärjestelmästä ilmenevään osoitteeseen. H kiisti saaneensa kolmea jälkimmäistä perintäkirjettä.

  Kysymys sen arvioinnista, onko H:n katsottava vastaanottaneen lähetetyt maksumuistutukset ja -vaatimukset. Kysymys myös siitä, onko H:n maksuvelvollisuus ollut perintälain ja hyvää perintätapaa koskevan linjauksen mukainen sekä kohtuullinen.

 • Työsopimus – lomakorvaus – odotusajan palkka - vuosilomalaki

 • Todistelu - näytön arviointi
  Syyttömyysolettama
  Huumausainerikos

 • Todistelu - näytön arviointi
  Syyttömyysolettama
  Huumausainerikos

 • Rekisterimerkintärikos

  A oli liittänyt kansalaisuutta koskevaan hakemukseensa virheellisen kielitutkintotodistuksen, jonka perusteella Maahanmuuttovirasto olisi voinut tehdä virheellisten tietojen perusteella päätöksen kansalaisuuden myöntämisestä. Hovioikeus katsoi, ettei kielitutkintotodistuksesta ilmenevää tietoa sellaisenaan ollut tarkoitus merkitä viranomaisen rekisteriin eikä A:n voitu katsoa syyllistyneen syyttäjän rangaistusvaatimuksesta ilmenevään rekisterimerkintärikokseen. Syyte hylättiin.

 • Rikosuhrimaksu - määrääminen

 • Vahingonkorvaus - työpalkka - töiden vertailukelpoisuus - sama tai samanarvoinen työ - tasapuolinen kohtelu

  A oli ollut palomiehen virassa kaupungin pelastuslaitoksen palveluksessa ja työskennellyt osan työajastaan perustason ensihoitotehtävissä ensihoitoyksikössä eli ambulanssissa. Kaupunki oli maksanut A:lle alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin koko työaikansa ambulanssissa työskenneille perustason ensihoitajille. Kysymys siitä, olivatko palomiehen ja perustason ensihoitajan työt keskenään vertailukelpoisia sekä samoja tai samanarvoisia ja siitä, oliko kaupunki rikkonut tasapuolisen kohtelun vaatimusta maksaessaan A:lle alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille.

 • Osakeyhtiö – Yhtiön varojen jako -Jaettujen varojen palauttaminen
  Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään

  A Oy oli vuosina 2007 ja 2008 jakanut osinkoja B Oy:lle sekä vuonna 2007 maksanut B Oy:lle takaisin pääomalainaa. Kysymys siitä, oliko A Oy:llä ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla vapaata pääomaa osinkojen jakamiseen ja pääomalainan takaisinmaksamiseen sekä siitä, oliko A Oy ollut vuosina 2007 ja 2008 maksukyvytön tai olivatko osingonjaot johtaneet yhtiön maksukyvyttömyyteen ja oliko varojen jako tapahtunut osakeyhtiölain vastaisesti. Kysymys myös siitä, tuliko osa jaetuista varoista peräyttää A Oy:n konkurssipesään takaisinsaantilain perusteella.

 • Ulosottovalitus
  Konkurssi
  Täytäntöönpanokulut

  A:n ulosottovelkojen kattamiseksi oli ulosmitattu hänen omistamansa Asunto Oy B:n osakkeet. Ulosottoa oli hakenut Verohallinto. Kohteen osalta ulosottovirastolle oli aiheutunut 26.5.2011–6.7.2015 täytäntöönpanokuluja yhteensä 25.801,81 euroa. A oli asetettu konkurssiin 16.7.2015.

  Kysymys ulosotossa aiheutuneiden täytäntöönpanokulujen maksuvelvollisuuden määräytymisestä ulosottomenettelyn vaihduttua konkurssimenettelyksi.

 
Julkaistu 19.6.2018