Hovioikeuden lausuntoja

Päivämäärä

Nimi
29.6.2018 Lausunto arviomuistiosta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeista (pdf, 0.13 Mt)
28.6.2018 Lausunto hallituksen esityksestä rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta (pdf, 0.04 Mt)
17.4.2018 Lausunto arviomuistiosta, joka koskee kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten kansallista säätelyä (pdf, 0.07 Mt)
12.9.2017 Lausunto oikeusprosessien keventämisestä (pdf, 0.31 Mt)
16.6.2017 Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta (pdf, 0.02 Mt)
8.2.2017 Lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta (pdf, 0.74 Mt)
10.10.2016 Lausunto arviomuistiosta eräiden asioiden keskittämisestä käräjäoikeusverkoston uudistamisen yhteydessä (pdf, 0.06 Mt)
29.8.2016 Lausunto Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta (pdf, 0.14 Mt)
1.7.2016 Lausunto yhdistelmärangaistusta koskevasta esitysluonnoksesta (pdf, 0.26 Mt)
14.4.2016 Lausunto tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja tutkintavankeuden järjestämistä koskevasta muistiosta (pdf, 3.39 Mt)
13.4.2016 Lausunto arviomuistiosta tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten keventamisestä yksinkertaisissa rikosasioissa (pdf, 0.7 Mt)
11.4.2016 Lausunto oikeusprosessien keventämistä käsittelevästä arviomuistiosta (pdf, 0.93 Mt)
8.3.2016 Lausunto lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain soveltamisen ongelmista laaditusta muistiosta (pdf, 0.14 Mt)
15.2.2016 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rikoslain 2 a luvun ja 9 luvun muuttamisesta ym. (pdf, 1.85 Mt)
14.9.2015 Lausunto kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia käsitelleen työryhmän mietinnöstä (pdf, 0.15 Mt)
22.7.2015 Lausunto oikeusministeriön käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä (pdf, 0.25 Mt)
17.6.2015 Muistio rikosuhrityöryhmän mietinnöstä (pdf, 2.19 Mt)
21.4.2015 Lausunto konfiskaatiotyöryhmän mietinnöstä (pdf, 0.22 Mt)
14.4.2015 Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. (pdf, 0.1 Mt)
12.3.2015 Hovioikeuksien yhteinen lausunto korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän mietinnöstä. (pdf, 0.07 Mt)
6.3.2015 Lausunto tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta arviomuistiosta. (pdf, 0.17 Mt)
27.10.2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikosuhrimaksusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. (pdf, 0.15 Mt)
19.6.2014 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Uusi tuomioistuinlaki" (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 26/2014). (pdf, 0.52 Mt)
26.3.2014 Lausunto oikeusministeriön työryhmän ehdotuksesta, joka koskee käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 2/2014). (pdf, 0.14 Mt)
7.3.2014 Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee tiedoksisaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin 2012/13/EU täytäntöönpanoa. (pdf, 0.14 Mt)
12.2.2014 Lausunto velkajärjestelylain tarkistamista koskevasta mietinnöstä. (pdf, 0.17 Mt)
15.1.2014 Lausunto isyyslain uudistamista valmistelevan työryhmän mietinnöstä. (pdf, 0.38 Mt)
15.1.2014 Muistio oikeusministeriön lausuntopyyntöön arviomuistiosta, jossa käsitellään niin sanotun pakolaisvakoilun säätämistä rangaistavaksi. (pdf, 0.17 Mt)
3.5.2013 Lausunto työryhmämietinnöstä 10/2013 "Videoneuvottelun käytön kehittäminen". (pdf, 0.14 Mt)
28.3.2013 Lausunto työryhmämietinnöstä 11/2013 "eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano". (pdf, 0.13 Mt)
8.3.2013 Lausunto tulkkaustyöryhmän mietinnöstä "Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano". (pdf, 0.11 Mt)
8.3.2013 Lausunto terrorismityöryhmän mietinnöstä. (pdf, 0.23 Mt)
1.3.2013 Lausunto todistelutoimikunnan mietinnöstä. (pdf, 1.57 Mt)
28.2.2013 Lausunto hovi- ja hallinto-oikeuksia koskevista asetusmuutoksista. (pdf, 0.3 Mt)
11.12.2012 Lausunto ihmiskauppatyöryhmän mietinnöstä. (pdf, 0.25 Mt)
12.10.2012 Lausunto vakavan väkivallan uusimista selvittävän työryhmän mietinnöstä. (pdf, 0.1 Mt)
13.9.2012 Lausunto esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädäntöä sekä poliisilainsäädäntöä täydentävästä lainsäädännöstä. (pdf, 0.11 Mt)
Lausunto elatusapujen perintää koskevasta Haagin yleissopimuksesta. (pdf, 0.05 Mt)
27.2.2012 Lausunto konkurssilain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta. (pdf, 0.22 Mt)
8.7.2011 Lausunto tuomioistuinharjottelua koskevista asetusluonnoksista. (pdf, 0.54 Mt)
7.7.2011 Lausunto oikeusministeriön hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämistä koskevasta mietinnöstä. (pdf, 0.07 Mt)
22.6.2011 Lausunto eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevasta arviomuistiosta. (pdf, 0.07 Mt)
23.3.2011 Lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehen esityksestä hovioikeuden ratkaisun antoajankohtaa koskevan oikeudenkäymiskaaren säännöksen kehittämiseksi. (pdf, 0.43 Mt)
28.1.2011 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 2010:72 "Konkurssilain tarkistaminen". (pdf, 0.06 Mt)
25.1.2011 Lausunto esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi (HE 222/2010) ja poliisilaiksi (HE 224/2010). (pdf, 0.06 Mt)
25.11.2010 Lausunto tuomioistuinharjoittelun kehittämistä koskevasta mietinnöstä. (pdf, 0.08 Mt)
16.6.2010 Lausunto teollisuus- ja tekijänoikeusasioiden keskittämistä markkinaoikeuteen koskevasta oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 2010:28. (pdf, 3.62 Mt)
15.2.2010 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 2009:17: Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta. (pdf, 0.07 Mt)
20.1.2010 Lausunto oikeusministeriön velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20: Maksuohjelman kesto. (pdf, 0.98 Mt)
 
Julkaistu 18.10.2018