Laatuhankkeen raportti 2012

Käräjäoikeuspainotteisen laatuhankkeen toteuttamista varten vuodelle 2012 asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia raportti tuomioistuimen ulkoisen toiminnan ja siihen liittyen erityisesti muodollisen prosessinjohdon kehittämisestä.

Tarkoitusta varten työryhmän tehtävänä oli selvittää, millaisena tuomioistuimen asiakkaat ja ennen kaikkea sen tärkeimmät sidosryhmät, syyttäjät ja asianajajat, pitävät tuomioistuimissa toteutuvaa muodollista prosessinjohtoa, kohdellaanko oikeudenkäyntiin osallistuvia henkilöitä oikeudenmukaisella tavalla, onko mainittujen seikkojen osalta eri asiaryhmien välillä havaittavissa eroavuuksia, löytyykö tuomioistuinten toiminnasta käytäntöjä, jotka heikentävät oikeudenkäytön tarkoituksenmukaista ja tehokasta toteutumista, aiheuttavatko menettelytapaerot eri tuomioistuimissa ongelmia asianosaisille, onko tuomioistuinten viestinnässä asianosaisille tai tiedottamisessa laajemminkin puutteita sekä toteutuuko oikeudenkäynnin julkisuus asianosaisten näkökulmasta lain edellyttämällä tavalla.

Työryhmän raportti "Prosessinjohdon ja tuomioistuinkäytäntöjen yhtenäisyys Helsingin hovioikeuspiirissä" perustuu muun muassa syyttäjille ja asianajajille touko-elokuussa 2012 osoitettuun kyselyyn. Raportti sisältää (s. 27-29) yhteenvetona työryhmän kokoaman yhteenvedon kyselyssä esille nousseista parantamistoiveista.

Raporttia on käsitelty hovioikeuspiirin lainkäyttöpäivässä 16.11.2012.

Työryhmän raportti:

Prosessinjohdon_ja_tuomioistuinkaytantojen_yhtenaisyys_Helsingin_hovioikeuspiirissa.pdf (pdf, 0.99 Mt)


 
Julkaistu 19.6.2018