Itä-Suomen hovioikeuden tiedote koronavirusepidemian johdosta hovioikeudessa tehdyistä muutoksista

Julkaistu 20.3.2020

Itä-Suomen hovioikeus
Presidentti
20.3.2020

Koronavirusepidemian johdosta hovioikeudessa on tehty henkilöstöä ja työjärjestelyjä koskevia muutoksia. Toiminta järjestetään ajatuksella, että oikeuden- ja viranhoito voivat tapahtua kenenkään terveyttä vaarantamatta ja asianmukaista varovaisuutta noudattaen. Tavoitteena on hovioikeuden toiminnan jatkaminen lainkäytössä, asiakaspalvelussa ja hallinnossa niin vähin häiriöin kuin mahdollista.

Hallinnon ja asiakaspalvelun jatkuvuus turvataan. Asiakaspalvelu kirjaamossa hoidetaan päivittäin kello 8.00-16.15 ohjeistettua varovaisuutta noudattaen. Asiakkaita suositellaan hoitamaan yhteydenotot puhelimella ja sähköpostilla. Asiakkaiden tiedusteluihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi ja sähköpostien asianomaisille henkilöille ohjaamiseksi hovioikeudessa on virka-aikana riittävä henkilöstö.

Vierailut hovioikeudessa eivät ole toistaiseksi mahdollisia.

Lainkäytössä vireillä olevien ja vireille tulevien asioiden käsittelyn osalta joudutaan tekemään priorisointia. On myös varauduttava siihen, että toimintaedellytykset saattavat jatkossa edelleen heikentyä. Yleisesti ottaen vapaudenmenetystä koskevat asiat ja ihmisten perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset (vapaus, yksityiselämä, perhe-elämä, ruumiillinen koskemattomuus, turvallisuus, toimeentulo, terveys ja sairaudenhoito) nostetaan etusijalle. Myös lasten ja muiden yhteiskunnan erityisessä suojeluksessa olevien luonnollisten henkilöiden etujen turvaaminen nousee keskeisiksi priorisointikriteereiksi samoin kuin kiireelliset ja määräaikoihin sidotut asiat.

Pääkäsittelyt ajalla 23.3.-17.4.2020 peruutetaan, jollei asian kiireellisyys edellytä asian käsittelyä. Pääkäsittely voidaan kuitenkin toimittaa myös muissa kuin kiireellisesti käsiteltävissä asioissa siinä tapauksessa, että asianosaiset katsovat sen olevan mahdollista ja että hovioikeudessa tehdyn selvityksen mukaan käsittelylle ei ole estettä. Käsittely toimitetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. Samalla kun käsittelyn peruuttamisesta ilmoitetaan käsittelyyn kutsutuille, heidän kanssaan sovitaan uusi pääkäsittelyn ajankohta 16.8.2020 jälkeiselle ajalle, jollei asian kiireellisyyden johdosta pääkäsittely ole syytä toimittaa aikaisemmin

Asioissa, joissa on sovittu toimitettavaksi pääkäsittely 17.4.2020 jälkeen huhti-toukokuussa, käsittelyn toimittamista koskevat ohjeet annetaan viimeistään 9.4.2020. On varauduttava siihen, että 17.4.2020 jälkeiselle ajalle sovittuja käsittelyjä joudutaan siirtämään kesän jälkeiseen aikaan.

Valmisteluistunnot järjestetään etäyhteyksin, jollei erityisestä syystä ole välttämätöntä toimia toisin.

Lainkäyttötyö muissa kuin pääkäsittelyissä ja suullisissa valmisteluistunnoissa pyritään hoitamaan normaalilla tavalla, mutta ensisijaisesti etäyhteyksiä käyttäen. Hovioikeuden ratkaisemista asioista noin 75 prosenttia käsitellään kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella ilman suullista käsittelyä, työn painopiste kohdennetaan näihin asioihin.

Hovioikeuden työntekijät ovat toistaiseksi etätyössä työtehtävien niin salliessa lukuun ottamatta kirjaamoa ja päivystyskokoonpanoon kuuluvia eri henkilöstöryhmien työntekijöitä. Tämä järjestely on käytössä toistaiseksi.