Tiedote Itä-Suomen hovioikeuden yhteistyötahoille

Julkaistu 30.10.2020

Koronaviruspandemiasta seuranneita vaikutuksia ja muutoksia hovioikeuden toimintaan

1. Hovioikeuden toiminnasta maaliskuun puolivälin 2020 jälkeen

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Keväällä alkaneen pandemian vuoksi tuomioistuimet ovat joutuneet muuttamaan toimintaansa muun muassa priorisoimalla tehtäviään ja rajoittamalla toimintaansa.

Koronavirus-epidemian johdosta hovioikeudessa on tehty henkilöstöä ja työjärjestelyjä koskevia muutoksia. Toiminta on järjestetty ajatuksella, että oikeuden- ja viranhoito voivat tapahtua kenenkään terveyttä vaarantamatta ja asianmukaista varovaisuutta noudattaen. Tavoitteena on hovioikeuden toiminnan jatkaminen lainkäytössä, asiakaspalvelussa ja hallinnossa niin vähin häiriöin kuin mahdollista.

2. Hallinto, asiakaspalvelu ja vierailut

Hallinto ja asiakaspalvelu on hoidettu suurelta osin normaalilla tavalla ja häiriöttömästi. Asiakaspalvelu kirjaamossa ja hallinnossa hoidetaan päivittäin kello 8.00-16.15 ohjeistettua varovaisuutta noudattaen. Asiakkaita suositellaan hoitamaan yhteydenotot ensisijaisesti puhelimella ja sähköpostilla. Asiakkaiden tiedusteluihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi ja sähköpostien asianomaisille henkilöille ohjaamiseksi hovioikeudessa on virka-aikana riittävä henkilöstö.

Vierailut hovioikeudessa eivät ole toistaiseksi mahdollisia.

3. Lainkäytöstä yleisesti

Lainkäyttötyö muissa kuin pääkäsittelyissä ja suullisissa valmisteluistunnoissa pyritään hoitamaan normaalilla tavalla, mutta kuitenkin ensisijaisesti etäyhteyksiä käyttäen. Hovioikeuden ratkaisemista asioista noin 75 prosenttia käsitellään kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella ilman suullista käsittelyä. Työn painopiste on keväällä ja kesällä ollut näissä asioissa. Kesän jälkeen painopiste on kohdennettu pääkäsittelyasioihin.

Lainkäytössä asioiden käsittelyssä ei ole jouduttu juurikaan tekemään priorisointia asiaryhmien välillä kuten suuressa osassa käräjäoikeuksia. Mikäli hovioikeuden toimintaedellytykset pandemiassa pysyvät nykyisen kaltaisina, hovioikeuden toimintakyky pysyy muuttuneissa olosuhteissa kohtalaisen hyvänä.

Mikäli toimintaedellytykset heikentyvät jatkossa merkittävästi, lainkäytön painopiste on kohdennettava asioihin, jotka oikeudenhoidon eri arvotekijöiden perusteella kuuluu käsitellä ja ratkaista viipeettä ja sen vuoksi muita asioita nopeammin. Tällaisia asioita ovat ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia koskevat kysymykset (vapaus, yksityiselämä, perhe-elämä, ruumiillinen koskemattomuus, turvallisuus, toimeentulo, terveys ja sairaudenhoito). Myös lasten ja muiden yhteiskunnan erityisessä suojeluksessa olevien luonnollisten henkilöiden etujen turvaaminen nousee keskeiseksi priorisointikriteeriksi samoin kuin lainsäädännössä kiireellisesti käsiteltäväksi säädetyt ja määräaikoihin sidotut asiat.

Tähän mennessä suurin kielteinen pandemian vaikutus hovioikeudessa on kohdistunut pääkäsittelyasioihin. Hieman yli 50 asiassa keväälle ja kesäkuulle sovittu istunto on jouduttu peruuttamaan ja käsittely on siirretty pidettäväksi elokuun puolivälin ja marraskuun väliselle ajalle. Muutaman asian käsittely on siirretty sanottua myöhemmäksi. Toiminnan muuttaminen on pidentänyt käsittelyaikoja jonkin verran.

Hovioikeudessa käsittelyajat ovat muuttuneet viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun mennessä seuraavalla tavalla:

Käsittelyaika

kaikissa asioissa lokakuussa 2019 - 3,7 kuukautta; lokakuussa 2020 - 4,8 kuukautta

pääkäsittelyasioissa lokakuussa 2019 - 7,4 kuukautta; lokakuussa 2020 - 10,1 kuukautta

kirjallisen menettelyn asioissa lokakuussa 2019 - 2,6 kuukautta; lokakuussa 2020 - 2,2 kuukautta.

Pandemian ilmaantuvuuden taso on toistaiseksi pysynyt Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiirin alueella alhaisempana kuin suuressa osassa muuta maata. Elokuun lopulle ja syksylle siirretyt pääkäsittelyt on toistaiseksi saatu hoidettua joitakin yksittäisiä uudelleen siirrettyjä käsittelyjä lukuun ottamatta. Mikäli toimintaa kyetään jatkamaan nykyiseen tapaan pandemiasta huolimatta, pääkäsittelyasioiden keskimääräinen käsittelyaika alkaa laskea. Tavoitteena on saada käsittelyajat vuonna 2021 suunnilleen vuoden 2019 tasolle. Myös muutoin toiminta pyritään järjestämään asianosaisten ja yhteiskunnan oikeusturvatarpeet hyvin tyydyttävällä tavalla.

4. Sovitut istuntokäsittelyt

Hovioikeuden toiminnassa lähtökohta on, että sovitut pääkäsittelyt toimitetaan sovitun mukaisesti. Terveysperusteisiin istunnon peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti, kun pyynnöille on asianmukainen peruste.

Koronalle altistuneena, altistumiselle viittaavien oireiden ilmaantuessa tai muutoin sairaana ei ole syytä saapua istuntokäsittelyyn. Kun sanotun lainen tila on tullut tietoon, on tilasta välittömästi oltava yhteydessä hovioikeuteen. Hovioikeus selvittää, onko istunto peruutettava ja siirrettävä myöhempään ajankohtaan vai onko istunto järjestettävissä etäyhteydellä.

Käsittelyjen peruutuksista ja muista muutoksista ilmoitetaan kutsun saaneille oikeudenkäynnin osallisille.

Valmisteluistunnot järjestetään etäyhteyksin, jollei erityisestä syystä ole välttämätöntä toimia toisin.

5. Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja riittävästä turvavälistä muihin.

Hovioikeuden Kuopion toimitiloissa istuntoon osallistuvilla on velvollisuus käyttää maskia 2.11.2020 alkaen, jollei maskin käytölle ole terveydellistä tai sitä vastaavaa estettä. Tämä toimintatapa on yhdenmukainen Itä-Suomen hallinto-oikeuden kanssa.

Asianosaiset ja todistajat saavat maskin turvatarkastuksen yhteydessä vartijalta. Vastaisuudessa haasteissa ja kutsuissa on ohje maskin käytöstä hovioikeuden istunnoissa.

Syyttäjät ja oikeudenkäyntiavustajat käyttävät omia maskeja. Jos heistä joltakin puuttuu maski, hän saa maskin vartijalta.

Matkakäräjillä hovioikeuden henkilökunta noudattaa lähtökohtaisesti hovioikeuden ohjeistusta, jonka mukaan pääkäsittelyssä kaikki käyttävät maskia. Matkakäräjillä maskin käyttövelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli asianomaisen käräjäoikeuden ohjeistuksen mukaan käyttövelvollisuutta ei ole ja muut turvajärjestelyt ilman maskin käyttöä ovat riittävät. Osassa käräjäoikeuksia istuntosalit on varustettu pleksein, mikä vähentää tartuntavaaraa.

Asianomaisessa käräjäoikeudessa noudatettavasta ohjeistuksesta riippumatta pääkäsittelyissä Kymenlaakson käräjäoikeudessa, jossa hovioikeuden toimittamat istunnot eivät ole matkakäräjiä, ja matkakäräjillä hovioikeuden kokoonpanon tehtävä on päättää maskin käytöstä, mikäli turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää maskin käyttöä.

Tuomioistuimessa tulee lisäksi noudattaa ohjeita, joita hovioikeus on antanut muun muassa turvatarkastuksesta, tiloissa liikkumisesta, tilojen käytöstä ja käytön rajoituksista odotustiloissa ja istuntosaleissa sekä terveysviranomaisten antamia turvallisuusohjeita.

6. Etätyö

Hovioikeuden työntekijöistä ne, joiden työ ei edellytä toimitiloissa työskentelyä, ovat toistaiseksi pääosin etätyössä työtehtävien niin salliessa. Kirjaamo, päivystyskokoonpanoon kuuluvat eri henkilöstöryhmien työntekijät ja pääosin hallinnon työntekijät eivät tee etätyötä. Tämä järjestely on käytössä toistaiseksi.