THO:2018:8

Körförbud
Åland
Ajokielto
Ahvenanmaa

Diaarinumero: R 17/365
Antopäivä: 30.5.2018
Ratkaisunumero: 123255

AVGÖRANDETS CENTRALA INNEHÅLL

Fråga om körförbudets längd vid grovt rattfylleri på Åland samt om tidpunkten från vilken körförbudet skall räknas när körkortet inte blivit omhändertaget vid meddelande av interimistiskt körförbud.

Kysymys törkeästä rattijuopumuksesta Ahvenanmaalla määrättävän ajokiellon pituudesta sekä ajokiellon alkamisajankohdasta, kun ajokorttia ei ole otettu haltuun väliaikaisen ajokiellon määräämisen yhteydessä.

ÅLANDS TINGSRÄTTS DOM 8.11.2016

Åklagare

Ledande landskapsåklagare - - -

Svarande

A

Ärende

Grovt rattfylleri (å)

Anhängiggjort

31.08.2016

Åklagarens straffanspråk

1. Grovt rattfylleri
5830/R/0001461/16
Trafikbrottslag för landskapet Åland 5 § 1

10.07.2016 Finström

A har framfört personbilen - - - längs landskapsväg 2 och 4 samt på parkeringsplatserna till Mattssons och S-Market i centrala Godby, trots att han hade förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten i hans blod efter bilfärden har varit minst 2,46 promille och omständigheterna har varit sådana att framförandet av fordonet har varit ägnat att äventyra någon annans säkerhet. A har framfört personbilen på ett oregelbundet sätt, haft svårt att klara av att svänga in på landskapsväg 4 samt framfört personbilen på parkeringsplatser.

Åklagarens övriga anspråk

Fastställande av körförbud i åtalspunkt 1

Tingsrätten ska utfärda ett körförbud för A. Vid fastställandet av körförbudet ska beaktas att polisen har 10.7.2016 förelagt ett interimistiskt körförbud för A varvid hans körkort inte påträffats.

Körkortslagen för Åland 43 § och 44 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svaromål

Svaranden A bestrider grovt rattfylleri. Han har varit berusad den dagen men inte kört bilen. Det är en annan person som har framfört bilen och A har endast varit passagerare.

A behöver körkortet till jobbet och för att föra och hämta sina barn. Han jobbar på en bondgård och behöver körkortet när han ska köra traktor och andra maskiner.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Domskäl

Tillräknande

A har gjort sig skyldig till den gärning åklagaren framfört i gärningsbeskrivningen.

Motivering

Åtalet har styrkts på basis av vittnet X:s berättelse. Det har endast varit en man i bilen, den mansperson som sedan greps av polisen. Svaranden har å sin sida berättat om en annan person som kört bilen, men han har inte ens kunnat uppge dennes namn, varför tingsrätten inte anser att berättelsen är trovärdig. Med laboratorieutlåtandet är promillehalten utredd - - -.

A:s förfarande har varit ägnat att äventyra någon annans säkerhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Körförbud

Eftersom svaranden gjort sig skyldig till ett sådant brott som uppräknas i 44 § 1 mom. körkortslagen för landskapet Åland meddelar tingsrätten ett körförbud.

A har berättat att han jobbar på bondgård och att han behöver körrätt i sitt arbete, till sina arbetsresor och då han träffar sina barn 1 ggr/månad. Nu sköter han resorna med cykel och han riskerar sitt jobb om han inte har körrätt. Särskilt sommartid behöver han köra traktor.

Med beaktande av minimitiden för körförbud vid grovt rattfylleri, 2 år, risken att förlora sitt arbete, den tid A kunde få förkortning av körförbudet p.g.a sitt körrättsbehov och att det största behovet av körrätt infaller under sommartid, beviljar tingsrätten ingen förkortning på körförbudets längd.

Eftersom A:s körkort inte varit omhändertaget alltsedan gärningen enligt 44 § körkortslagen räknas körförbudets längd från domsdagen.

Straffmätning

Enligt rättspraxis ska för svarandens gärning följa ett fängelsestraff, då det står i rättvist förhållande till brottets skadlighet och farlighet, motiven till gärningen och svarandens skuld i övrigt. Då svarandens tidigare villkorliga fängelsedom är från år 2012 kan det nu utdömda fängelsestraffet vara villkorligt jämte tilläggsböter.

Ålands tingsrätt

Domslut

Tillräknat brott

1. Grovt rattfylleri
10.07.2016
Trafikbrottslag för landskapet Åland 5 § 1

Straffpåföljder

Fängelse
Fängelse i 4 månader
Fängelsestraffet är villkorligt.
Prövotiden går ut 8.11.2018
Utöver villkorligt fängelsestraff 55 dagsböter à 14,00 euro = 770,00 euro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Övriga straffrättsliga påföljderna

A meddelas körförbud.
Körförbudets sista giltighetsdag är 1.5.2020.
Körkortslagen för Åland 43 § och 44 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ärendet har avgjorts av:

tingsdomare Pia Jacobsson

ÅBO HOVRÄTTS DOM 30.5.2018

Avgörande i vilket ändring sökts

Ålands tingsrätt 08.11.2016 nr 146586

Ärende

Körförbud

Ändringssökande

A

Motpart

Ledande landskapsåklagare - - -

Yrkanden i hovrätten

Besvär

A har yrkat att körförbudet förkortas och att det vid fastställandet av körförbudet beaktas den tid som han har varit försatt i interimistiskt körförbud.

Det utfärdade körförbudet är oskäligt långt. A behöver körrätten för sin familjs försörjning. A har försatts i interimistiskt körförbud 10.7.2016, vilket skall beaktas i körförbudets längd.

Bemötande

Åklagaren har yrkat att besvären förkastas.

Den körförbudstid som domstolen ska fatta beslut om vid grovt rattfylleri ska enligt 44 § 2 momentet i körkortslagen för Åland bestämmas till minst två år. A har klart överskridit gränsen för grovt rattfylleri varför ett långt körförbud är motiverat. Körförbudet enligt landskapslagen står inte i uppenbar strid med grundlagen. A:s behov av körrätt skall inte beaktas vid bestämmande av körförbudets längd.

Hovrättens avgörande

Motivering

A har tillräknats grovt rattfylleri, eftersom han 10.7.2016 framfört en personbil i Finström på Åland efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten i hans blod uppgått till minst 2,46 promille. A har dömts till straff och meddelats ett körförbud om cirka tre år och sex månader räknat från domsdagen. Frågeställningen i hovrätten utgörs av körförbudets längd samt tidpunkten från vilket körförbudet skall räknas.

Det framgår av 43 § 1 momentet i körkortslagen för Åland att domstolen i samband med att föraren av ett motordrivet fordon döms för grovt rattfylleri ska bestämma en tid inom vilken den som dömts för brottet inte får köra körkortspliktiga fordon (körförbudstid). Det framgår av 44 § 2 momentet i nämnda lag att den körförbudstid som domstolen ska fatta beslut om enligt 43 § 1 momentet 2 punkten ska bestämmas till minst två år vid grovt rattfylleri. Bestämmelsen i fråga saknar en uttrycklig övre gräns för körförbudets längd.

Högsta domstolen har i sitt prejudikat HD 2018:16 tagit ställning till tillämpningen av 44 § 2 momentet i körkortslagen för Åland och ansett att tillämpningen av den åländska körförbudsbestämmelsen inte på ett sådant sätt som avses i 106 § i grundlagen uppenbart strider mot den i 6 § i grundlagen tryggade grundrättigheten om att alla skall vara lika inför lagen eller de andra i grundlagen tryggade rättigheterna. Körförbudets längd kunde inte anses vara oproportionerlig i förhållande till körförbudets ändamål och det brott som svarande hade begått. Trots att prejudikatet gäller rattfylleri där körförbudets längd skall bestämmas till minst ett år och att frågan nu gäller grovt rattfylleri med minimikörförbud om två år kan man av prejudikatet dra slutsatsen att inte heller denna minimigräns strider mot grundlagen.

I nämnda prejudikat (HD 2018:16 punkt 8) har högsta domstolen bekräftat tidigare vedertagen praxis om att ett körförbud som meddelats på grund av ett trafikbrott är en sådan straffrättslig påföljd som kan jämställas med ett straff (se även HD 2005:132 punkt 3 och 2007:77 punkt 5). Följaktligen skall vid bestämmande av körförbudets längd beaktas förutom lagstiftarens vilja såsom den framgår av bestämmelserna även de allmänna straffrättsliga principerna. Således skall förutom blodalkoholhalten beaktas även bl.a. övriga omständigheter vid gärningen samt påföljdens faktiska verkningar för gärningsmannen.

Det framgår av rättegångshandlingarna att A framfört bilen en söndag kväll cirka klockan 19 på allmän väg och på parkeringsplats. Utredning om hur lång sträcka A framfört bilen och om trafikförhållandena i övrigt saknas. Alkoholhalten i A:s blod efter färden har varit synnerligen hög. A har även 13.3.2012 gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Dessa omständigheter talar för ett körförbud som överstiger minimilängden på två år. Å andra sidan är två år redan som sådant ett mycket långt körförbud som i sig markerar allvarligheten av gärningen. A behöver körrätten för sin familjs försörjning, vilken omständighet har en förkortande påverkan på körförbudet. Vid bedömningen av dessa omständigheter bestämmer hovrätten körförbudets längd till två år och sex månader.

A har försatts i interimistiskt körförbud 10.7.2016. Hans körkort har inte påträffats vid tillfället för delgivande av det interimistiska körförbudet och körkortet har därför inte omhändertagits av polismyndigheten. Tingsrätten har ansett att eftersom A:s körkort inte varit omhändertaget alltsedan gärningen räknas körförbudets längd från domsdagen.

Enligt 44 § 3 momentet i körkortslagen för Åland skall när körförbudstiden bestäms den tid som körkortet varit omhändertaget räknas av. Bestämmelsen i dess nuvarande form har trätt i kraft 1.3.2016. Enligt den numera upphävda 44 § 3 momentet i körkortslagen (1991:79) skulle från körförbudstiden avräknas den tid körkortsinnehavaren i administrativ ordning varit meddelad körförbud eller temporärt körförbud. Ändringen i bestämmelsens ordalydelse har inte motiverats i förarbetena till den nya körkortslagen. Däremot har det konstaterats att samtliga bestämmelser i den gamla lagen har moderniserats rent språkligt vid överförandet till den nya lagen (LF 5/2014–2015 detaljmotivering, avsnitt 1). Mot denna bakgrund är det uppenbart att lagstiftarens syfte inte varit att ändra gällande rättsläge vad gäller tidpunkten från vilken körförbudstiden skall räknas.

Emedan A de facto varit i interimistiskt körförbud från 10.7.2016 till domsdagen 8.11.2016, skall denna tid vid bestämmande av körförbudstiden räknas av trots att hans körkort inte varit konkret omhändertaget.

Hovrätten har avgjort ärendet på det sätt som framkommer av domslutet.

Åbo hovrätt

Domslut

Ändringar i tingsrättens domslut

Övriga straffrättsliga påföljder

A meddelas körförbud.
Körförbudets sista giltighetsdag är 9.1.2019.
Körförbudet har förkortats.
Körkortslagen för Åland 43 § och 44 §

I övrigt har målet inte varit föremål för hovrättens prövning.

Ärendet har avgjorts av:

Hovrättsrådet Lea Rosa Pohjola
Hovrättsrådet Erkki Reijonen
Hovrättsrådet Camilla Mäkinen

Föredragande vid hovrätten Heidi Pellonperä

Avgörandet är enhälligt.

Uppgifter om laga kraft:

Ej lagakraftvunnen

 
Julkaistu 20.6.2018