THO:2020:2

Näringsförbud – Näringsförbudets innehåll – Drivande av rörelse
Talerätt – Målsägandens talerätt
Liiketoimintakielto – Liiketoimintakiellon sisältö – Liiketoiminnan harjoittaminen
Puhevalta – Asianomistajan puhevalta

Diaarinumero: R 19/832
Antopäivä: 31.3.2020
Ratkaisunumero: 212

AVGÖRANDETS CENTRALA INNEHÅLL

Fråga om näringsförbud utgör hinder för målsägandebolagets enda ägare, ordinarie styrelsemedlem och verkställande direktör att i brottmålsrättegång använda bolagets talerätt och framställa dess yrkanden.

Kysymys siitä, estääkö liiketoimintakielto asianomistajayhtiön ainoaa omistajaa, hallituksen varsinaista jäsentä ja toimitusjohtajaa käyttämästä yhtiön puhevaltaa ja esittämästä sen vaatimuksia rikosasiassa.


ÅLANDS TINGSRÄTTS BESLUT 5.4.2019

Åklagare

Ledande landskapsåklagare - - -

Svarande

H

Målsäganden

T Ab

- - -

Ärende

Ovarsam hantering

Anhängigt

14.3.2019

Beslut

Tingsrätten avvisar T Ab:s yrkanden som framförts av J via advokat L.

Motiveringar

Enligt 6 kap. 25 § aktiebolagslagen företräds aktiebolag av styrelsen. Verkställande direktören kan företräda bolaget i ärenden som enligt 17 § samma kapitel hör till hans eller hennes uppgifter.

Enligt utdrag ur handelsregistret 3 4.2019 består T Ab:s styrelse av ordinarie medlem J och ersättare S. J fungerar även som bolagets verkställande direktör. Både J och S har försatts i näringsförbud genom Åbo hovrätts dom 31.12.2018 nr 18/156603 för tiden 31.12.2018 – 31.12.2021. Näringsförbudet har enligt domen inga andra begränsningar än de som anges i lag. Enligt 4 § lagen om näringsförbud får den som försatts i näringsförbud bl.a. inte vara styrelsemedlem, suppleant eller verkställande direktör eller ha annan därmed jämförbar ställning i ett samfund eller en stiftelse. Ett beslut om näringsförbud skall enligt samma lags 9 § iakttas trots att ändring har sökts, om inte en högre domstol på yrkande av svaranden bestämmer att beslutet inte skall iakttas i sin helhet eller till någon viss del.

Tingsrätten har begärt att J skall komplettera yrkandena med de grunder på vilka han anser sig ha rätt att företräda bolaget i ärendet.

J har i sin utsaga begärt att tingsrätten enlig 4 § 3 mom. lagen om näringsförbud tillåter att J, i egenskap av styrelseledamot i T Ab (eller alternativt såsom enda aktieägare på bolagets bolagsstämma), befullmäktigar L att fungera som bolagets rättegångsombud i ärendet. J:s bevakande av bolagets intressen i en rättegång som den nu aktuella kan knappast anses utgöra näringsutövning i begreppets egentliga mening, men även om så vore fallet, ligger det inom domstolens behörighet enligt sagda lagrum att tillåta det. Det bör enligt J även noteras, att förhindrande av J att under de aktuella omständigheterna försvara sina egendomsintressen skulle strida mot egendomsskyddsbestämmelserna i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Såsom ovan nämnts företräds aktiebolag av dess styrelse. Tingsrätten konstaterar att förbudet att fungera som styrelsemedlem enligt 4 § 1 mom. 2 p. lagen om näringsförbud är entydigt. Därmed anser tingsrätten att J inte kan fungera som styrelsemedlem i T Ab och därmed inte företräda bolaget. Enligt 4 § 3 mom. lagen om näringsförbud som J åberopat kan domstolen av särskilda skäl bestämma att ett förbud inte gäller bl.a. visst drivande av rörelse eller drivande av rörelse av visst slag eller viss omfattning eller uppdrag eller verksamhet i visst samfund. Tingsrätten konstaterar att det är uppenbart att denna bestämmelse gäller den domstol som utfärdar näringsförbudet, som i samband med detta kan begränsa näringsförbudet på de sätt som anges i ifrågavarande bestämmelse. Bestämmelsen kan inte anses ge rätt åt tingsrätten att i praktiken ändra på ett beslut som getts i ett annat ärende, i detta fall dessutom i en högre domstol. Då T Ab:s skadeståndsyrkande framförts av någon som inte har rätt att företräda bolaget avvisas yrkandet.

Lagrum

6 kap. 25 § aktiebolagslagen

4 § lagen om näringsförbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ärendet har avgjorts av:

tingsdomare Heidi Röblom

ÅBO HOVRÄTTS BESLUT 31.3.2020

Överklagat avgörande

Ålands tingsrätt 5.4.2019 nr 30

Ärende

På brott baserade privaträttsliga anspråk

Ändringssökande

T Ab

Yrkanden i hovrätten

Besvär

T Ab (härefter även bolaget) har yrkat att tingsrättens beslut att avvisa bolagets yrkanden upphävs och att staten åläggs att ersätta bolagets rättegångskostnader i hovrätten.

Bolaget har rätt att som målsägande i ett brottmål uttala sig och yrka på skadestånd trots att dess enda ägare, styrelsemedlem och verkställande direktör J har försatts i näringsförbud. Ett näringsförbud ska inte förhindra personen ifråga från att vidta åtgärder i syfte att bevaka och skydda egendom. Sådana åtgärder innebär inte idkande av rörelse.

Bolaget har dessutom i tingsrätten framfört ett uttryckligt yrkande gällande undantag till näringsförbud. Yrkandet har grundat sig på 4 § 3 momentet i lagen om näringsförbud och tingsrätten har på felaktiga grunder avslagit yrkandet. Ålands tingsrätt skulle ha varit behörig att besluta om undantag till näringsförbud.

Hovrättens avgörande

Motivering

Emedan frågeställningen utgörs av näringsförbudets inverkan på användningen av bolagets talerätt har det varit uppenbart onödigt att begära bemötande.

Bakgrund

T Ab ägs ensam av J som även varit bolagets enda ordinarie styrelsemedlem samt verkställande direktör fram till att bolagets verksamhet har upphört 19.8.2019. J har genom Åbo hovrätts dom 31.12.2018 nr 156603 försatts i näringsförbud för tiden 31.12.2018 – 31.12.2021. Domen har vunnit laga kraft.

Bolagets egendom består av en i Godby belägen fastighet på vilken bedrivits hotellverksamhet. Hotellbyggnaden har 12 – 13.5.2018 brunnit ner till grunden. H har åtalats för ovarsam hantering som ung förbrytare. Enligt åtalet har H och en namngiven person som vid tidpunkten för gärningen varit under 15 år i samråd uppsåtligen eller av oaktsamhet på ett ovarsamt sätt använt och hanterat eld så att gärningen orsakat fara för någon annans egendom. H och den andra personen har anlagt elden i hotellets entré.

Bolaget har i denna rättegång förenat sig med åklagarens straffyrkande och yrkat på ersättning för skadad egendom av H. Tingsrätten har avvisat bolagets yrkanden eftersom de har framförts av J som på grund av näringsförbudet inte kan fungera som styrelsemedlem i bolaget och således inte har rätt att företräda bolaget i ärendet.

Tillämpliga bestämmelser

Det framgår av 1 § i lagen om näringsförbud att syftet med näringsförbud är att förhindra att otillbörlig och skadlig rörelse drivs samt att bevara förtroendet för näringsverksamheten. Med drivande av rörelse avses i sagda lag sådant drivande av rörelse och utövande av yrke som avses i bokföringslagen. Med stöd av 4 § 1 momentet i samma lag får den som meddelats näringsförbud bland annat inte själv eller genom mellanhänder driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, vara styrelsemedlem, suppleant eller verkställande direktör eller ha annan därmed jämförbar ställning i ett samfund samt själv eller genom mellanhänder faktiskt leda ett samfund eller sköta dess förvaltning. Enligt 3 momentet i samma lagrum kan domstolen av särskilda skäl bestämma att ett förbud inte gäller visst drivande av rörelse eller drivande av rörelse av visst slag eller viss omfattning eller uppdrag eller verksamhet i visst samfund eller viss stiftelse eller förvärv av sådan bestämmanderätt i ett bolag som avses i 1 momentet 6 punkten.

Enligt förarbetena till lagens 1 § (RP 198/1996 rd, s. 11 – 12) vill man genom lagen om näringsförbud skydda särskilt borgenärer, avtalsparter, den offentliga ekonomin samt en sund och fungerande ekonomisk konkurrens. Näringsförbudet är närmast en näringsrättslig säkerhetsåtgärd, genom vilken man försöker förhindra att sådan rörelse fortsätts som har konstaterats vara skadlig. Det framgår även av förarbetena till den ursprungliga lagen (RP 29/1985 rd, s. 11) att avsikten har varit att förbud att driva rörelse gäller dels sådan rörelse som inletts och sådan ställning som uppnåtts i ett företag före meddelandet av förbud, dels återupptagande av rörelse och mottagande av nya uppgifter i företag. Den som meddelats förbud ska således upphöra med rörelse som han inlett tidigare. Vidare har avsikten varit att förbudet ska gälla handhavande av ett företags förvaltning och annan ledning, inte utnyttjande av sådana rättigheter som är förknippade enbart med ägandet av företag. Den som meddelats förbud ska få behålla sina aktier samt utnyttja de rättigheter som tillkommer honom i bolaget, till exempel delta i bolagsstämmor.

Slutsatser

Näringsförbudets avsikt är inte att begränsa ägande av företag, utan förbudet avser drivande av rörelse. I detta fall äger J ensam det bolag som är målsägande i det brottmål som tingsrätten har behandlat. J har som ägare haft en rätt att bevaka bolagets ekonomiska intresse och skydda värdet av dess egendom. Den rättshandling som J har vidtagit består av att han i rättegången företrätt bolaget och i bolagets namn framfört yrkanden i anslutning till den skada som bolagets egendom har lidit. Den aktuella handlingen innebär inte idkande av rörelse i dess strikta mening. Detta J:s förfarande är inte otillbörligt, skadligt eller oförenligt med bolagets borgenärers eller avtalsparters intressen. Därmed borde T Ab:s yrkanden inte ha avvisats.

Tingsrättens beslut ska således upphävas och ärendet återförvisas till Ålands tingsrätt för prövning av bolagets yrkanden.

Vid denna utgång finns det inte behov av att ytterligare ta ställning till frågan huruvida Ålands tingsrätt med stöd av 4 § 3 momentet i lagen om näringsförbud hade kunnat bestämma om ett undantag till näringsförbudet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Domslut

Tingsrättens beslut upphävs.

Ärendet återförvisas till Ålands tingsrätt för prövning av T Ab:s anspråk. - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ärendet har avgjorts av:

Hovrättsrådet Lea Rosa Pohjola
Hovrättsrådet Erkki Reijonen
Hovrättsrådet Kirsti Avola

Föredragande vid hovrätten Heidi Pellonperä

Avgörandet är enhälligt.

Uppgifter om laga kraft:

Utan laga kraft

 
Julkaistu 22.4.2020