Avgöranden
 • Pakkokeino – Kantelu – Tutkintavangin sijoittaminen

 • Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman raukeaminen

 • Velkomus
  Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus
  Kuluttajansuoja
  Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko
  Euroopan unionin oikeus

 • Asiakirjan julkisuus – Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta

 • Osakeyhtiö
  Vaikutusvallan väärinkäyttö
  Osakkeiden lunastaminen

 • Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään
  Ulosottokaari - Maksusuunnitelma

 • Näringsförbud
  Lagstiftningsbehörighet - Åland
  Liiketoimintakielto
  Lainsäädäntövalta - Ahvenanmaa

 • Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävä asiakirja
  Tieteellinen tutkimus – Riittävä tieteellinen pätevyys – Opinnäytetyö – Maisterin tutkinto

 • Vainoaminen

 • Todistelu – Hyödyntämiskielto
  Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto

 • Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen – Uhkasakko, Muutoksenhaku – Kantelu – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Noutomääräys

 • Oikeudenkäynnin kesto - Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys

 • Varkauden yritys
  Rikoksen yritys - Satunnainen syy - Kelvoton yritys

 • Säkringsåtgärd
  Domstols behörighet – Allmän domstol eller Konkurrens- och konsumentverket
  Saklig behörighet
  Konkurrens – Förbjuden konkurrensbegränsning
  Rättegångskostnader
  Turvaamistoimi
  Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  Asiallinen toimivalta
  Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus
  Oikeudenkäyntikulut

 • Oikeudenkäyntikulut
  Oikeusapu – Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus

 • Kotirauhan rikkominen

 • Körförbud
  Åland
  Ajokielto
  Ahvenanmaa

 • Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen

 • Huumausainerikos, Törkeä huumausainerikos, Tahallisuus, Rangaistuksen määrääminen

 • Työsopimus - Lomauttaminen - Irtisanomisajan palkka

 • Vahingonteko

 • Naapuruussuhde – Oikeudenkäyntikulut

 • Lähestymiskielto

 • Työsopimus - Työstä kieltäytyminen - Työnjohto-oikeus - Työsuorituksen estyminen - Työpalkka - Syrjintä
  Perustuslaki - Yhdistymisvapaus - Omaisuuden suoja - Elinkeinon harjoittamisen vapaus
  Yhdenvertaisuuslaki - Hyvitys

 • Rangaistuksen määrääminen - Sotilasarvo

 • Velkomus - Perintäkulut - Oikeudenkäyntikulut

 • Oikeudenkäyntimenettely, Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä - Hyödyntämiskielto

 
Publicerad 24.2.2014