Åbo hovrätts organisation

Domare i hovrätten är presidenten, hovrättslagmännen och hovrättsråden. Assessorerna och fiskalerna föredrar ärenden och kanslichefen svarar för administrationen. Det finns sammanlagt cirka 100 tjänster vid Åbo hovrätt.

Rättskipningen

Hovrätten är indelad i avdelningar. Rättskipningsärenden samt ärenden som gäller ändringssökande och extraordinärt ändringssökande i justitieförvaltningsärenden behandlas och avgörs vid avdelningarnas sammanträden. Det finns tre avdelningar vid Åbo hovrätt. Avdelningarna leds av en avdelningschef och kan ha hovrättslagman, hovrättsråd och asessorer som ledamöter samt fiskaler och tingsnotarie som föredragande. Därutöver finns det notarier och rättskipningssekreterare vid avdelningarna.

Hovrättens president är ordförande för sammanträdet då han deltar i avgörandet av ett rättskipningsärende.

Hovrättens president och hovrättens förvaltning

Presidenten leder hovrättens förvaltning. Presidenten avgör sådana hovrätten tillhörande förvaltningsärenden som ingen annan tjänsteman förordnats att avgöra.

I hovrätten finns en ledningsgrupp med presidenten som ordförande och avdelningscheferna och kanslichefen som ledamöter. Ledningsgruppen biträder presidenten med ledningen och utvecklandet av hovrättens verksamhet.

Enligt hovrättens arbetsordning handhar kanslichefen hovrättens förvaltning. Hovrättens president och kanslichefen biträds i administrativa ärenden av förvaltningssekreteraren, ledningens sekreterare, två ekonomi- och personalsekreterare samt ekonomisekreteraren. Informatikern svarar för hovrättens bibliotek och den interna informationstjänsten. Personalen vid registratorskontoret sköter om dokumenthanteringen, arkiveringen och kundtjänsten under ledning av registratorn. Vaktmästarnas huvudsakliga uppgift är att sköta om säkerheten vid huvudförhandlingarna.

 
Publicerad 7.1.2019