Hovioikeuden ratkaisut
 • Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - Väkivallan käyttö

 • Lapsen huolto
  Tietojensaantioikeus
  Turvakielto

 • Näringsförbud – Näringsförbudets innehåll – Drivande av rörelse
  Talerätt – Målsägandens talerätt
  Liiketoimintakielto – Liiketoimintakiellon sisältö – Liiketoiminnan harjoittaminen
  Puhevalta – Asianomistajan puhevalta

 • Työsuhteen irtisanominen
  Työn tarjoamisvelvollisuus
  Kouluttamisvelvollisuus
  Oppisopimus
  Ajokortti
  Lojaliteettiperiaate
  Yhdenvertaisuusperiaate

 • Petos
  Rikoksen yritys - Tehokas katuminen

 • Hakemusasia
  Velkajärjestely
  Oikeudenkäyntiasiamies
  Kelpoisuus

 • Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö

 • Isyyden vahvistaminen
  Perustuslaki – Perustuslain etusija
  Euroopan ihmisoikeussopimus
  Yksityiselämän suoja

 • Työsopimus – Liikkeen luovutus
  Työsopimuksen päättäminen
  Luottamusmies
  Työsuojeluvaltuutettu

 • Pakkokeino – Kantelu – Tutkintavangin sijoittaminen

 • Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman raukeaminen

 • Velkomus
  Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus
  Kuluttajansuoja
  Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko
  Euroopan unionin oikeus

 • Asiakirjan julkisuus – Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta

 • Osakeyhtiö
  Vaikutusvallan väärinkäyttö
  Osakkeiden lunastaminen

 • Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään
  Ulosottokaari - Maksusuunnitelma

 • Näringsförbud
  Lagstiftningsbehörighet - Åland
  Liiketoimintakielto
  Lainsäädäntövalta - Ahvenanmaa

 • Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävä asiakirja
  Tieteellinen tutkimus – Riittävä tieteellinen pätevyys – Opinnäytetyö – Maisterin tutkinto

 • Vainoaminen

 • Todistelu – Hyödyntämiskielto
  Telekuuntelu – Ylimääräinen tieto

 • Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen – Uhkasakko, Muutoksenhaku – Kantelu – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Noutomääräys

 • Oikeudenkäynnin kesto - Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys

 • Varkauden yritys
  Rikoksen yritys - Satunnainen syy - Kelvoton yritys

 • Säkringsåtgärd
  Domstols behörighet – Allmän domstol eller Konkurrens- och konsumentverket
  Saklig behörighet
  Konkurrens – Förbjuden konkurrensbegränsning
  Rättegångskostnader
  Turvaamistoimi
  Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  Asiallinen toimivalta
  Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus
  Oikeudenkäyntikulut

 • Oikeudenkäyntikulut
  Oikeusapu – Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus

 • Kotirauhan rikkominen

 • Körförbud
  Åland
  Ajokielto
  Ahvenanmaa

 • Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen

 • Huumausainerikos, Törkeä huumausainerikos, Tahallisuus, Rangaistuksen määrääminen

 
Julkaistu 3.6.2020