LEHDISTÖTIEDOTE asiassa R 18/1420 (koskee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä murhia ja murhan yrityksiä)

Julkaistu 18.1.2019

Turun hovioikeus järjesti 11.1.2019 valmisteluistunnon asiassa R 18/1420, joka koskee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä murhia ja murhan yrityksiä. Vastaajan valituksen johdosta asiassa on kyse siitä, onko hänen syykseen käräjäoikeudessa luetut rikokset tehty terroristisessa tarkoituksessa (rikoslaki 34 a luku 1 §) ja onko yhdelle asianomistajalle aiheutunut ansionmenetystä hänelle aiheutetun vamman vuoksi.

Valmisteluistunnossa käytiin läpi lähinnä asian suulliseen pääkäsittelyyn liittyviä teknisiä kysymyksiä. Valmistelussa todettiin riidattomaksi erinäisiä seikkoja siten, että henkilötodistelua voidaan rikosasian osalta pääkäsittelyssä rajata vastaajan kuulemisen ohella neljän henkilön kuulemiseen. Pääkäsittelyn ajankohdaksi sovittiin 11.2.–14.2.2019. Istunnot alkavat kunakin päivänä kello 9.30. Ensimmäisenä istuntopäivänä kerrataan asianosaisten vaatimukset perusteineen ja käydään läpi kirjalliset todisteet tarpeellisin osin, 12.2.–13.2. on varattu vastaajan ja todistajien kuulemiseen ja 14.2. kuullaan asiantuntijaa hänelle nimetystä teemasta ja asianosaiset antavat loppulausuntonsa.

Pääkäsittely järjestetään Saramäen vankilassa Turussa. Ensimmäisenä istuntopäivänä tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus osallistua istuntoon aamupäivän aikana vankilassa vankilaviranomaisten turvallisuusmääräyksiin sopeutuen. Kuvaaminen istunnossa on sallittua ennen oikeudenkäynnin alkua rajatun ajan. Vankilarakennuksia ja muita vankilan tiloja ei saa kuvata.

Tilarajoitusten vuoksi vankilassa istuntoa seuraavien tiedotusvälineiden edustajien määrää saatetaan joutua rajoittamaan. Heitä voidaan ottaa vastaan enintään 30 henkilöä. Tämän vuoksi niiden tiedotusvälineiden edustajien, jotka aikovat 11.2. saapua istuntoa seuraamaan vankilaan aamupäiväksi, on ilmoitettava nimensä, henkilötunnuksensa, yhteystietonsa ja edustamansa median Turun hovioikeudelle viimeistään 1.2. Hovioikeus välittää tiedot edelleen vankilaviranomaisille.

Turvatarkastuksen mahdollisen ruuhkautumisen vuoksi vankilaan on saavuttava noin tuntia ennen istunnon alkua. Kaikkien vankilaan saapuvien on turvatarkastuksen yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä.

Yleisöllä on mahdollisuus seurata oikeudenkäyntiä videoyhteyden välityksin kaikkina istuntopäivinä Turun hovioikeuden tiloista.

Teknisten seikkojen lisäksi valmisteluistunnossa käsiteltiin kysymystä ansionmenetystä koskevan osan erottamisesta omaksi oikeudenkäynnikseen ja pyyntöä vastaajan mielentilatutkimuksen määräämisestä julkiseksi. Hovioikeus päätti päätöksistä tarkemmin ilmenevillä perusteilla erottaa asianomistajan korvausvaatimusta koskevan valituksen osan erillisessä oikeudenkäynnissä ratkaistavaksi ja että vastaajan mielentilatutkimuksen julkisuuden osalta asiassa ei poiketa lain pääsäännöstä pitää asiakirja salaisena.

Pääasiaratkaisun antamisen ajankohta ilmoitetaan pääkäsittelyn päättyessä.

Tiedustelut:

Hovioikeuden esittelijä Miia Ylikulju

puh. 029 56 41264

miia.ylikulju@oikeus.fi