Domstolspraktik

Domstolspraktik

Lagstiftningen angående domstolspraktiken har ändrats 1.1.2017 (HE 7/2016, Lag om domstolspraktik 674/2016). Se även domstolslagen 673/2016.

Till Rättsväsendets Domstolspraktik -sidan

Södra Österbottens, Mellersta Finlands, Satakunta och Österbottens tingsrätter hör till Vasa hovrättsdistrikt. Tingsrätternas kontaktuppgifter hittas på sidan Vasa hovrätts domkrets.

Med domstolspraktik avses ett praktiksystem vars avsikt är att ge tingsnotarier insikt i rättskipningen vid tingsrätter, hovrätter och förvaltningsdomstolar. Praktiksystemet omfattar arbetspraktik, utbildning och uppföljning. Till domstolspraktiken hör två sex månaders praktikperioder. Den första perioden utförs i en tingsrätt och den andra i en tingsrätt, hovrätt eller förvaltningsdomstol.

Ansökan och utnämning

Tingsnotarierna vid en tingsrätt, hovrätt och förvaltningsdomstol utnämns av domarutbildningsnämnden för en viss tid som motsvarar praktikperioden. Till tingsnotarie kan den utnämnas som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som har de personliga egenskaper som behövs för rättskipningsuppgifter samt lämplighet för rättsliga avgöranden. På behörighetsvillkoren för tingsnotarier när det gäller språkkunskaper tillämpas vad som i 10 kap. 9 § i domstolslagen föreskrivs om domares behörighetsvillkor.

Domarutbildningsnämnden ledigförklarar praktikplatserna centraliserat en gång om året. Ansökan till domstolspraktik görs hos domarutbildningsnämnden. Samma ansökan får gälla flera praktikplatser. I ansökan ska de ansökta praktikplatserna anges i prioritetsordning. Antagningen till domstolspraktik sker genom att sökanden utnämns till tingsnotarie för viss tid.

Domarförsäkran

Innan praktiken inleds ska tingsnotarien avge domarförsäkran enligt 1 kap. 7 § i domstolslagen i tingsrätten.

Uppgifter vid hovrätten

Vid hovrätten bistår tingsnotarierna vid beredningen av mål och ärenden. Tingsnotarierna får föra protokoll vid hovrättens sammanträden. I arbetsordningen får det bestämmas att tingsnotarien även är föredragande vid hovrätten.

Vicehäradshövdingstitel

Domarutbildningsnämnden tilldelar den som utfört domstolspraktik titeln vicehäradshövding. Titeln tilldelas på skriftlig ansökan efter det att tingsnotarien har deltagit i den utbildning som avses i 11 § och slutfört alla de uppgifter som anförtrotts honom eller henne. Ansökan ska åtföljas av ett intyg över slutförd praktik.

 
Publicerad 27.3.2019