Asiakirjojen toimittaminen

Vaasan hovioikeudelta haetaan muutosta ratkaisuihin, jotka on annettu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan käräjäoikeuksissa.

Hovioikeudelle osoitettu valituskirjelmä (valitus/vastavalitus) toimitetaan sen käräjäoikeuden kansliaan, joka ratkaisun on antanut. Kanslian osoite on käräjäoikeuden ratkaisuun liitetyssä muutoksenhakuohjeessa. Käräjäoikeuksien kanslioiden osoitteet löytyvät myös oikeuslaitoksen yleisiltä sivuilta kohdasta käräjäoikeudet. Valituskirjelmän voi toimittaa käräjäoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina.

Hovioikeus pyytää viran puolesta vastauksen valittajan vastapuolelta. Vastaus ja muut hovioikeuden pyytämät oikeudenkäyntiasiakirjat toimitetaan hovioikeuden kirjaamoon joko henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Kirjelmien on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä.

Kantelukirjelmä ja hovioikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemää asiaa koskeva kirjelmä toimitetaan hovioikeuden kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät hovioikeuden etusivulta.

Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

Lisätietoa asiasta löytyy oikeuslaitoksen sivujen yleisestä osasta kohdista Asiakirjan toimittaminen virastoon.

1.10.2003 voimaan tulleen vastavalitusmahdollisuuden johdosta hovioikeus on lähettänyt ohjeen alioikeuksille.

Hovioikeuden pyytämien vastausten ja muiden kirjelmien lähettämiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat pyyntöä koskevassa kirjeessä ilmoitetut yhteyshenkilöt.

 
Julkaistu 27.3.2019