Arbetsuppgifter och verksamhet

Hovrättens huvuduppgift är att verka som besvärsinstans i de brottmål, tvistemål och övriga domstolsärenden, som avgjorts i en tingsrätt inom hovrättens domkrets. Part, som önskar anföra besvär över hovrättens avgörande, skall ansöka om besvärstillstånd hos Högsta domstolen.

Vissa mål avgör hovrätten som första instans, till exempel ärenden angående åtal för tjänstebrott.

Hovrätten handlägger även vissa justitieförvaltningsärenden samt övervakar verksamheten vid de underlydande tingsrätterna och vidtar vid behov åtgärder för att avlägsna missförhållanden. I ärenden gällande utnämning av domare i hovrätten eller i tingsrätterna inom hovrättens domkrets ger hovrätten sitt utlåtande till domarförslagsnämnden. Vidare beviljar hovrätten juriskandidater, som fullgjort sin domstolsauskultering, vicehäradshövdingstiteln.

Mera information om handläggning av ärenden i hovrätten finns på rättsväsendets sidor .

 
Publicerad 4.3.2014