Käräjäoikeuden työjärjestys 1.1.2017 alkaen.


ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS


Vahvistettu 21.10.2016, päivitetty 24.1.2018.

1. Käräjäoikeuden tehtävä ja arvot

Käräjäoikeuden tehtävänä on tuomiopiirissään antaa säädettyä oikeusturvaa ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatettuja asioita varmasti, luotettavasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Käräjäoikeus huolehtii asiakaspalvelusta ja muista yhteyksistä hyvän hallintotavan mukaisesti.

2. Henkilöstön yleiset velvollisuudet

Käräjäoikeuden koko henkilöstö on velvollinen auttamaan toisiaan riippumatta siitä, millä osastolla he työskentelevät.

Henkilöstön on hoidettava vastavuoroisesti toistensa tehtävät lomien ja lyhyiden virkavapauksien ja sairauslomien aikana.

Tuomareiden ja käräjänotaarien tulee omaa työtään järjestäessään kuulla käräjäsihteereitä.

Laamanni sekä osaston johtaja, hallintosihteeri ja lähiesimies voi vastuualueellaan teettää lisä- ja ylityötä työaikalain sekä virka- ja työehtosopimusten säätämissä rajoissa virkamiehen ja työntekijän suostumuksella. Sama oikeus on istunnon puheenjohtajalla käräjäsihteerin ja käräjäpäivystäjän suhteen.

3. Käräjäoikeuden organisaatio ja asioiden jakaminen

Käräjäoikeudella on pysyvä kanslia Lappeenrannassa ja väliaikainen kanslia Imatralla. Istuntopaikat ovat kanslioiden yhteydessä.

Laamanni määrää henkilöstön vakinaiset toimipaikat. Laamanni määrää tarvittaessa henkilöstön virantoimituspaikat, jolloin henkilöstöllä voi olla virantoimituspaikka kummallakin paikkakunnalla.

Käräjäoikeudessa on lainkäyttöosasto Lappeenrannassa ja Imatralla.

Lappeenrannassa toimii erillinen hallintoyksikkö.

Imatran lainkäyttöosaston yhteydessä toimii tarpeellinen hallinto ja asiakaspalvelu.

Haastemiehet muodostavat tiedoksiantoyksikön.

Laamanni määrää kullekin osastolle ja yksikköön sijoitettavan henkilöstön.

Käräjäoikeudessa käsiteltävät asiat jaetaan käräjätuomareiden ja muun henkilöstön kesken käräjäoikeudessa erikseen sovitulla tavalla siten, että työ jakautuu tasaisesti eri asiaryhmien painoarvo ja erikoistuminen huomioon ottaen (ks. kohta 5). Kanslioiden välinen työnjako on esitetty liitteessä 1.

Kolmen lainoppineen jäsenen ratkaisemissa asioissa voi toimia kuka tahansa kokoonpanon lainoppineista jäsenistä puheenjohtajana.

3.1 Lappeenrannan lainkäyttöosasto ja yksiköt

Osasto käsittelee hakemus-, riita- ja rikosasioita, joiden ensisijainen oikeuspaikka sijaitsee Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella tai Taipalsaarella. Työnjaon tasausjärjestelmän myötä tästä voidaan poiketa. Osasto käsittelee pakkokeinoasiat, jollei asian käsittely jostakin syystä ole tarkoituksenmukaisempaa Imatralla. Osasto käsittelee kaikki yrityssaneerausasiat, ulosottovalitusasiat ja sotilasrikosasiat.

Osastolla on tulosvastuullinen osaston johtaja.

Laamanni voi määrätä käräjätuomarin tietyn asiaryhmän vastuutuomariksi.

Lappeenrannan kansliassa on hallintoyksikkö, joka huolehtii koko käräjäoikeuden yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja taloushallinnosta, Lappeenrannan kansliantoimitiloista, tietotekniikkapalveluista, asiakaspalvelusta ja turvallisuudesta sekä Lappeenrannan kanslialle kuuluvien riidattomien S, SM, (ja) Eja W-asioiden käsittelystä.

Hallintosihteeri vastaa hallintoyksikön toiminnasta sekä toimii hallintoasioissa lainkäyttöosastojen kansliahenkilöstön esimiehenä. Hallintosihteeri hyväksyy viraston tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot. Hänen ohellaan on taloushallinnon yhdyshenkilöllä oikeus hyväksyä mainitunlaiset menot.

3.2 Imatran lainkäyttöosasto ja hallinto

Osasto käsittelee hakemus-, riita- ja rikosasioita, joiden ensisijainen oikeuspaikka sijaitsee Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä tai Parikkalassa. Työnjaon tasausjärjestelmän myötä tästä voidaan poiketa. Imatran kanslia ei käsittele yrityssaneerausasioita, ulosottovalitusasioita eikä sotilasrikosasioita.

Osastolla on tulosvastuullinen osaston johtaja.

Laamanni voi määrätä käräjätuomarin tietyn asiaryhmän vastuutuomariksi.

Imatran kanslian käräjäsihteereiden lähiesimies vastaa Imatran kanslian toimitiloista, tietotekniikkapalveluista, asiakaspalvelusta ja turvallisuudesta.

3.3 Tiedoksiantoyksikkö

Tiedoksiantoyksikköön kuuluvat kaikki haastemiehet. Osa haastemiehistä toimii Lappeen-rannan kansliassa ja osa Imatran kansliassa.

4. Johtamisjärjestelmä

Käräjäoikeuden tulee sekä kokonaisuutena että kunkin osaston ja yksikön tasolla toimia laadukkaasti ja tehokkaasti sekä keskenään avoimesti ja oikeudenmukaisesti.

Käräjäoikeuden johtamisjärjestelmässä määritellään laamannin ja osaston johtajien sekä hallintosihteerin ja muiden lähiesimiesten vastuut. Se sisältää myös viestinnän, kehityskeskustelujen ja kokouskäytäntöjen perusteet.

4.1 Laamanni

Laamanni vastaa käräjäoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä

- seuraa, että lakia sovelletaanyhdenmukaisesti

- valvoo, että asiat käsitellään huolellisesti ja tehokkaasti

- määrittää käräjäoikeuden tulostavoitteet johtoryhmää kuultuaan

- määrää henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja yksiköihin

- huolehtii osastojen välisestä tasaisesta työnjaosta

- nimittää kansliahenkilökunnan ja haastemiehet

- nimittää osaston johtajat, hallintosihteerin, lähiesimiehet ja vastuutuomarit

-käy kehityskeskustelut osaston johtajien kanssa

- käy kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut hallintosihteerin ja haastemiesten esimiehen kanssa

- huolehtii koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä

- edustaa käräjäoikeutta

- osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sallivat

- vahvistaa työjärjestyksen ja antaa ohjeet sen soveltamisesta

- määrää jäsenet vahvennettuun kokoonpanoon

- ratkaisee esteellisyyttä koskevat asiat

- hyväksyy osaston johtajien ja hallintosihteerin vuosi- ja sairauslomat sekä muut poissaolot

Laamannin ollessa estynyt virkaansa hoitamasta vuosiloman vuoksi tai enintään yhden kuukauden muusta syystä, toimii hänen sijaisenaan Lappeenrannan lainkäyttöosaston osaston johtaja ja tämänkin ollessa estynyt Imatran kanslian osaston johtaja. Viimesijaisena sijaisena toimii Lappeenrannan lainkäyttöosaston virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva käräjätuomari.

4.2 Johtoryhmä

Laamannin apuna käräjäoikeuden johtamisessa toimii johtoryhmä, johon kuuluvat laamanni, osastojen johtajat, hallintosihteeri, yksi Lappeenrannan kanslian henkilöstön valitsema edustaja sekä yksi Imatran kanslian henkilöstön valitsema edustaja ja lähiesimiehet. Henkilöstön edustajat valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Äänioikeutettuja ovat kaikki vakinaiset ja vähintään kuudeksi kuukaudeksi viranhoitomääräyksiä saaneet viranhaltijat lukuun ottamatta käräjätuomareita ja käräjänotaareita.

Johtoryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat muun muassa

- käräjäoikeuden toiminnan kehittämistä

- työjärjestyksen muuttamista

- osastojen tehtävien määrittämistä

- tuomareiden sijoittamista osastoille

- esitystä käräjäoikeuden tulostavoitteeksi

- lausunnon antamista käräjätuomarin viran täyttämiseksi sekä

- laamannin erikseen määräämiä asioita.

Johtoryhmä kokoontuu laamannin kutsusta.

Johtoryhmään kuuluvat eivät saa ilmaista muille johtoryhmän jäseninä tietoonsa saamiaan asioita, jotka on säädetty salassa pidettäviksi.


4.3 Yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunta

Käräjäoikeudessa toimivat yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain mukaisena yhteistyöelimenä yhteistyökomitea sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä annetun lain mukainen työsuojelutoimikunta niille säädetyissä tehtävissä.


4.4 Osaston johtaja (ks. myös kohta 4.7)

Osaston johtajina Lappeenrannan ja Imatran kanslioissa toimivat laamannin nimittämät käräjätuomarit. Laamanni nimittää osaston johtajan enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Osaston johtaja vastaa osastonsa toiminnasta ja

- huolehtii siitä, että asiat tulevat osastolla tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi

- huolehtii osaston työn oikeudenmukaisesta jaosta, työn suunnittelusta ja kehittämisestä

- seuraa lainkäytön yhdenmukaisuutta osastollaan

- osallistuu lainkäyttöön

- käy kehityskeskustelut osastonsa käräjätuomareiden ja käräjänotaareiden kanssa

- hyväksyy osastoonsa kuuluvien käräjätuomareiden ja käräjänotaarien vuosi- ja sairauslomat

Osaston johtajan ollessa loman tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii osaston virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva käräjätuomari.

4.5 Hallintosihteeri

Hallintosihteeri huolehtii toimistotyön sujuvuudesta vastuualueellaan.

Hallintosihteerin tehtävänä on mm.

- osallistua vastuualueensa kansliahenkilöstön valintaan

- käydä kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut vastuualueensa käräjäsihteereiden lähiesimiesten kanssa

- vastata hallintoyksikön oikeudenmukaisesta työnjaosta

- vastata vastuualueensa henkilöstön työskentelyolosuhteista ja työilmapiiristä

- vastata vastuualueellaan uusien työntekijöiden perehdyttämisestä

- hoitaa virkaehtosopimusten mukaiset asiat

- hyväksyä vastuualueensa henkilöstön sekä haastemiesten esimiehen vuosi- ja sairauslomat sekä muut poissaolot

- allekirjoittaa ilmoitukset maksettavista lomarahoista ja vuosilomakorvauksista sekä todistukset toiseen valtion virastoon siirtyvän virkamiehen lomista ja poissaoloista sekä käräjänotaareiden istuntopalkkion maksumääräykset.

Hallintosihteeri toimii laamannin sihteerinä, avustaa laamannia hallintoon kuuluvissa asioissa sekä esittelee laamannille koulutustilaisuuksiin lähetettävät henkilöt.

Hallintosihteerin ollessa loman tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii hallintoyksikön lähiesimies tai hänen estyneenä taloushallinnon yhteyshenkilö.


4.6 Hallintoyksikön käräjäsihteereiden (hallinto ja summaariset) ja virastomestareiden lähiesimies

Laamanni nimittää hallintoyksikön käräjäsihteereiden ja virastomestareiden lähiesimiehen Lappeenrannan kansliaan enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Lähiesimies toimii vastuualueensa käräjäsihteereiden ja virastomestareiden esimiehenä ja vastaa vastuualueensa toiminnan asianmukaisesta sujumisesta sekä

- johtaa ja kehittää vastuualueensa henkilöstön toimintaa

- huolehtii siitä, että vastuualueelle määrätyt asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyiksi

- huolehtii oikeudenmukaisesta työnjaosta ja tehtävien sujumisesta

- huolehtii käräjäsihteereiden työskentelyolosuhteista ja työilmapiiristä

- huolehtii uusien työntekijöiden perehdyttämisestä

- hyväksyy vastuualueensa henkilöstön vuosi- ja sairauslomat sekä muut ei harkinnanvaraiset poissaolot

- käy vastuualueensa henkilöstön kanssa kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut

- osallistuu vastuualueellaan työntekoon

Lähiesimiehen ollessa loman tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä henkilö.


4.7 Käräjäsihteereiden lähiesimies

Laamanni nimittää sekä Lappeenrannan että Imatran kansliaan lainkäyttöosastojen käräjäsihteereiden lähiesimiehen enintään kolmen vuoden määräajaksi. Lappeenrannan kansliassa ei toimi 1.1.2018 alkaen enintään kolmen vuoden ajan erillistä käräjäsihteereiden esimiestä, vaan hänen alla mainittuja vastuutehtäviään hoitaa pääosin Lappeenrannan kanslian osaston johtaja tukenaan 5.2.2018 alkaen muodostettavien lainkäyttösihteeritiimien tiiminvetäjät (kaksi kerrallaan).

Lähiesimies toimii vastuualueensa käräjäsihteereiden esimiehenä ja vastaa vastuualueensa toiminnan asianmukaisesta sujumisesta sekä

- johtaa ja kehittää vastuualueensa henkilöstön toimintaa

- huolehtii siitä, että vastuualueelle määrätyt asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyiksi

- huolehtii oikeudenmukaisesta työnjaosta ja tehtävien sujumisesta

- huolehtii kansliahenkilökunnan työskentelyolosuhteista ja työilmapiiristä

- huolehtii uusien työntekijöiden perehdyttämisestä

- hyväksyy vastuualueensa henkilöstön vuosi- ja sairauslomat sekä muut harkinnanvaraiset poissaolot

- käy vastuualueensa henkilöstön kanssa kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut

- osallistuu vastuualueellaan työntekoon

Lähiesimiehen ollessa loman tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä henkilö.


4.8 Haastemiesten lähiesimies

Laamanni nimittää yhden haastemiehistä haastemiesten lähiesimieheksi enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Haastemiesten lähiesimies toimii haastemiesten esimiehenä ja vastaa tiedoksiantotoiminnan asianmukaisesta sujuvuudesta sekä

- johtaa, kehittää ja valvoo haastemiesten toimintaa

- huolehtii siitä, että tiedoksiannot tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti toimitetuiksi

- huolehtii haastemiesten oikeudenmukaisesta työnjaosta ja tehtävien sujumisesta

- huolehtii haastemiesten työskentelyolosuhteista, työilmapiiristä työyksikössä ja tekee laamannille ehdotuksia tarpeellisten turvavälineiden ja teknisten apuvälineiden hankkimisesta

- huolehtii uusien työntekijöiden perehdyttämisestä

- huolehtii haastemiesten ajopäiväkirjojen asiatarkastuksesta

- hyväksyy haastemiesten vuosi- ja sairauslomat

- käy haastemiesten kanssa kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut

- osallistuu vastuualueellaan työntekoon

Haastemiesten esimiehen ollessa loman tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä henkilö.


4.9 Nimitysmenettely

Virat ja erityistehtävät, jotka käräjäoikeus itse täyttää, julistetaan haettavaksi joko yleisesti tai käräjäoikeuden sisäisenä hakuna tuomioistuinlain (673/2016) ja kulloinkin voimassaolevan oikeusministeriön rekrytointiohjeen mukaisesti. Laamannin päätöksellä voidaan sisäisessä haussa olevien tehtävien haku rajoittaa koskemaan tiettyä henkilöstöryhmää.

Käräjäsihteeriä valittaessa on asianomaiselle käräjätuomarille varattava tilaisuus osallistua valintamenettelyyn.

4.10 Kokouskäytännöt

Käräjäoikeudessa pidetään kokouksia asioiden käsittelyn tehokkaan ja laadullisesti korkeatasoisen käsittelyn edistämiseksi. Kokoukseen osallistuminen on kohderyhmälle virkatehtävä. Kokouksista tehdään soveltuvassa laajuudessa muistio, joka arkistoidaan ja on käräjäoikeuden sisäisessä käytössä julkinen, ellei siihen ole estettä.

Laamanni tai joku muu hänen luvallaan voi kutsua kokoon lainkäyttöasioista vastaavien osaston johtajien kokouksen, tuomarikokouksen, osaston johtajien ja lähiesimiesten kokouksen tai koko henkilöstön kokouksen.

Osaston johtaja voi kutsua kokoon osastonsa lähiesimiesten kokouksen, tuomarien kokouksen ja koko osaston henkilöstön kokouksen.

Hallintosihteeri ja lähiesimies voivat kutsua kokoon vastuualueensa henkilöstön kokouksen.


4.11 Viestintä

Käräjäoikeus huolehtii avoimesta, totuudenmukaisesta ja aktiivisesta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Laamanni voi määrätä viranhaltijan viestinnän vastuuhenkilöksi.

Käräjäoikeutta tai sen henkilöstöä koskevista tapahtumista ja suunnitelmista tiedotetaan viipymättä henkilöstölle. Laamanni pitää tarvittaessa koko henkilöstölle tarkoitettuja kyselytilaisuuksia. Jokaisella esimiesasemassa olevalla on velvollisuus viipymättä vastata vastuualueensa henkilöstön työasioita koskeviin kysymyksiin.

Käräjäoikeus suhtautuu myönteisesti asiakkaidensa, yleisön ja tiedotusvälineiden tiedon tarpeeseen. Käräjäoikeuden yleisestä ulkoisesta viestinnästä huolehtii laamanni tai hänen määräämänsä viranhaltija. Käsiteltäviä tai käsiteltyjä asioita koskevasta tiedottamisesta huolehtii asian käsittelijä tai asian niin vaatiessa hänen esimiehensä. Käräjäoikeus antaa omasta aloitteestaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 25 §:ssä tarkoitetun julkisen selosteen.


4.12 Kehityskeskustelut

Käräjäoikeuden koko henkilöstön kanssa käydään ainakin kerran vuodessa kehityskeskustelut sekä muiden kuin käräjätuomareiden ja käräjänotaareiden kanssa myös palkkausarviointikeskustelut.


5. Lainkäyttöasioiden jako

Kaikki käräjäoikeuteen saapuvat lainkäyttöasiat jaetaan lainkäyttöosastoille laamannin vuosittain vahvistaman erillisen jako-ohjeen mukaan. Ennen jako-ohjeen vahvistamista tulee tuomareille varata tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi. Jako-ohjetta laadittaessa on pyrittävä mahdollisimman tasapuoliseen työnjakoon ottaen huomioon jaon sattumanvaraisuus, tuomareiden työkuormituksen oikeudenmukaisuus, tuomareiden asiantuntemus erityisaloilla sekä työnkuvien monipuolisuus.


Voimaantulo

Tällä työjärjestyksellä muutetaan 1.1.2012 voimaan tullut työjärjestys. Työjärjestys tulee tässä muodossa voimaan 1.1.2017.


Laamanni Hannu Rantalainen

 
Julkaistu 30.1.2018