Työjärjestys

ETELÄ-POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS


Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanni on tuomioistuinlain (673/2016) 1 luvun 4 §:n 2 momentin ja 8 luvun 9 §:n nojalla vahvistanut käräjäoikeuden seuraavan työjärjestyksen:


1 . YLEISTÄ


1.1 Soveltamisala


Tuomioistuinlain 4 §:n mukaan tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä noudattaen mitä tuomioistuinlaissa tai muussa laissa säädetään. Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset käräjäoikeuden toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta työskentelyn järjestämisestä.


1.2 Käräjäoikeuden tehtävät


Käräjäoikeus käsittelee riita-, rikos- ja hakemusasiat ensimmäisenä oikeusasteena sekä muut sille lailla säädetyt asiat. Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatetut asiat varmasti, luotettavasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin.


2. ORGANISAATIO


2.1 Käräjäoikeuden osastot


Käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Seinäjoella. Käräjäoikeudella on Seinäjoen lisäksi istuntopaikkoja sen mukaisesti kuin oikeusministeriön asetuksella on säädetty.


Käräjäoikeus toimii jakaantuneena kolmeen osastoon, jotka ovat hallinto- ja lainkäyttöosasto, 1. lainkäyttöosasto sekä 2. lainkäyttöosasto. Käräjäoikeuden toimintaa johtaa laamanni.


2.2 Osastojen tehtävät


Hallinto- ja lainkäyttöosasto


Hallinto- ja lainkäyttöosasto vastaa käräjäoikeuden henkilöstö-, talous- ja yleishallinnosta, turvallisuusasioista, tietoturvasta ja -tekniikasta, lautamiehiä koskevista hallintoasioista, toimitiloista, asioiden kirjaamisesta, asiakaspalvelusta sekä arkistonhoidosta. Hallinto- ja lainkäyttöosasto myös hoitaa pakkokeinoasioiden ja sakonmuuntojen valmistelun sekä lainkäyttöasioiden jakoon liittyviä tehtäviä. Kirjaamo ja pakkokeinotiimi ovat sijoitettuina hallinto- ja lainkäyttöosastolle. Myös haastemiesten esimies on toiminnallisesti sijoitettu hallinto- ja lainkäyttöosastolle, mutta hän työskentelee hallinnollisesti suoraan laamannin alaisuudessa.


Hallinto- ja lainkäyttöosastolla käsitellään hakemusasioista ne avioerot, joita ei ole siirretty hakemusasioiden vastuutuomarin ratkaistaviksi. Hallinto- ja lainkäyttöosasto huolehtii avioliittoon vihkimisten ja parisuhteen rekisteröimisten järjestämisestä sekä valojen ja vakuutusten vastaanottamisen järjestämisestä.


Kirjaamo huolehtii asioiden kirjaamisen ja muut siihen liittyvät tehtävät siten kuin kirjaamoa koskevassa erillisessä ohjeessa on kerrottu.


Pakkokeinotiimi valmistelee pakkokeinoasiat ja sakonmuunnot. Tiimin jäsenet myös avustavat kirjaamon tehtävissä sekä hoitavat muita laamannin ja osaston johtajan määräämiä tehtäviä.


Hallinto- ja lainkäyttöosaston johtajana toimii hallintosihteeri. Hän toimii osaston kansliahenkilöstön lähiesimiehenä. Haastemiesten esimies toimii lainkäyttöosastoille sijoitettujen haastemiesten lähiesimiehenä.


Laamanni määrää hallinto- ja lainkäyttöosaston johtajan ja haastemiesten esimiehen sijaiset. Muut sijaistamiset osastolla järjestetään hallinto- ja lainkäyttöosaston johtajan antamin määräyksin.


Hallinto- ja talousasiat ratkaisee laamanni tai hänen määräämänsä muu henkilö.


Lainkäyttöosastot


Molemmat lainkäyttöosastot käsittelevät tasapuolisesti kaikkia käräjäoikeuden toimivaltaan kuuluvia lainkäyttöasioita. Mahdollinen erikoistuminen järjestetään osastojen sisällä. Eräät asiaryhmät jaetaan lainkäyttöosastoille vuorotellen tietyn ajanjakson kerrallaan. Tällaisia asiaryhmiä ovat pakkokeino- ja hakemusasiat sekä kirjalliset rikosasiat.


Molemmilla lainkäyttöosastoilla on osastonjohtaja, käräjätuomareita, kansliahenkilökuntaa, haastemiehiä sekä käräjänotaareja. Henkilökunnan kokonaismäärä kummallakin lainkäyttöosastolla on vähintään 20 henkilöä osastonjohtajan lisäksi.


Kummallakin lainkäyttöosastolla kansliahenkilöstön lähiesimiehenä toimii osastovastaava. Kansliahenkilöstö jakaantuu työskentelytiimeihin. Tiimillä voi olla tiimiesimies. Summaaristen velkomusasioiden työskentelytiimi sekä pakkokeinotiimi on sijoitettuna 1. lainkäyttöosastolle ja hakemus- ja insolvenssiasioiden työskentelytiimi 2. lainkäyttöosastolle.


Haastemiehet on toiminnallisesti sijoitettu molemmille lainkäyttöosastoille. Laamanni antaa haastemiesten toiminnan järjestämisestä erillisen määräyksen.


2.3 Vastuutuomarijärjestelmä ja asiantuntijatuomarit


Pakkokeinoasioilla ja hakemusasioilla on määräajaksi nimettävät vastuutuomarit, joille vastuuvuoron aikana saapuvat kysymyksessä olevan asiaryhmän asiat jaetaan. Osastonjohtajat vahvistavat osastonsa käräjätuomareiden vastuutuomarivuorot. Laamanni vahvistaa vastuutuomarijärjestelmää ja siihen liittyvää asioiden jakamista koskevan tarkemman ohjeen.


Edellä kerrotun vastuutuomarijärjestelmän lisäksi käräjätuomarit toimivat vastuutuomareina erikseen nimettävissä asiaryhmissä (jäljempänä asiantuntijatuomari). Asiantuntijatuomari muun muassa seuraa kysymyksessä olevaa asiaryhmää koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehittymistä, pitää tarvittaessa yhteyttä muihin käräjäoikeuksiin ja sidosryhmiin sekä tiedottaa muita käräjätuomareita ja käräjäoikeuden henkilökuntaa kysymyksessä olevan asiaryhmän erityiskysymyksistä. Laamanni nimeää yhteys- ja vastuutuomarit tarpeen mukaan toistaiseksi siten, että käräjätuomareiden työmäärä jakautuu mahdollisimman tasaisesti.


2.4 Tuomioistuinharjoittelu


Tuomioistuinharjoittelu on oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon jälkeistä jatkokoulutusta, jossa käräjänotaari monipuolisesti ja käytännönläheisesti perehtyy käräjäoikeuden toimintaan, saa kokemusta tuomarintehtävistä sekä tutustuu tuomarin rooliin ja ajattelutapaan. Harjoittelu koostuu työharjoittelun lisäksi koulutuksesta ja seurannasta.


Käräjänotaarit on sijoitettu lainkäyttöosastoille, mutta tehtävät hoidetaan osastojaosta riippumatta siten, että harjoittelu on mahdollisimman tasapuolinen kaikille. Kullakin käräjänotaarilla on nimetty tutortuomari, joka vastaa käräjänotaarin harjoittelun ohjaamisesta ja käräjänotaarin tehtävien seurannasta.


Hallinto- ja lainkäyttöosaston esimies toimii käräjänotaarien lähiesimiehenä. Hän seuraa tutortuomarin ohella harjoittelun tasapuolista toteutumista.


Tuomioistuinharjoittelun tarkempi sisältö ilmenee erillisestä harjoittelusuunnitelmasta.


3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ


3.1 Laamanni


Laamanni johtaa käräjäoikeuden toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta. Laamanni muun muassa

 • huolehtii käräjäoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä,

 • asettaa käräjäoikeuden tulostavoitteet ja huolehtii niiden toteutumista,

 • vahvistaa osastojen tehtävät ja henkilökunnan sijoittumisen osastoille sekä antaa määräyksiä henkilöstön tehtävistä,

 • valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta käräjäoikeuden ratkaisuissa,

 • huolehtii osastojen, yksiköiden, tuomarien ja muun henkilöstön välisestä tasaisesta työnjaosta, työn suunnittelusta ja kehittämisestä,

 • nimittää osastojen johtajat, kansliahenkilökunnan, haastemiehet ja haastemiesten esimiehen,

 • valitsee lähiesimiehet ja tiimiesimiehet,

 • antaa määräyksiä henkilöstön toimenkuvista ja tehtävistä sekä tekee, asianomaisia lähiesimiehiä kuultuaan, esityksiä VPJ-vaativuustasojen tarkistamisista,

 • käy vuosittain kehityskeskustelut osastonjohtajien ja haastemiesten esimiehen kanssa

 • hyväksyy osastonjohtajien ja haastemiehen esimiehen vuosilomat,

 • hyväksyy ne muut poissaolot, joihin vain laamannilla on toimivalta,

 • huolehtii käräjäoikeudelta pyydettyjen asiantuntijalausuntojen antamisesta,

 • vahvistaa työjärjestyksen ja antaa ohjeet sen soveltamisesta,

 • osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.


Laamannia sijaistaa pidempään osastonjohtajan tehtävässä toiminut lainkäyttöosaston johtaja. Tämän ollessa estyneenä sijaisena toimii toisen lainkäyttöosaston johtaja ja hänenkin ollessaan estyneenä virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva käräjätuomari. Mikäli molempien lainkäyttöosastojen johtajat ovat toimineet tehtävässä yhtä kauan, sijaisena toimii ensisijaisesti virkaiältään vanhempi osastonjohtaja.


3.2 Johtoryhmä


Käräjäoikeudessa on johtoryhmä laamannin tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat laamanni puheenjohtajana, lainkäyttöosastojen johtajat ja osastovastaavat, hallinto- ja lainkäyttöosaston esimies, kirjaaja ja haastemiesten esimies. Johdon sihteeri toimii johtoryhmän sihteerinä.


Käsiteltävien asioiden laadusta riippuen johtoryhmää voidaan täydentää tarvittaessa. Täydentämisestä päättää yksittäistapauksittain laamanni.


Johtoryhmä käsittelee muun muassa seuraavia asioita:

 • työjärjestystä ja sen muuttamista,

 • käräjäoikeuden tulostavoitteita ja niiden seurantaa,

 • virastotyötä tekevien työaikaohjeistusta,

 • lausunnon antamista käräjätuomarin viran täyttämiseksi,

 • käräjäoikeuden kehittämishankkeita,

 • henkilöstövalintoja ja henkilöstön sijoittamista eri tehtäviin sekä

 • muita käräjäoikeuden johtamista, hallintoa, taloutta ja toimintaa sekä henkilöstöä tai niiden kehittämistä koskevia merkittäviä asioita.


Johtoryhmä kokoontuu laamannin kutsusta. Johdon sihteeri laatii kokouksista muistiot, jotka arkistoidaan ja jotka ovat käräjäoikeuden sisäisessä käytössä julkisia, ellei estettä ole.


3.3 Lainkäyttöosaston johtaja


Osastonjohtaja johtaa osaston työskentelyä. Hän osallistuu osastonsa lainkäyttöön lähtökohtaisesti määrällisesti kuten muutkin tuomarit. Osastonjohtaja voi päättää, ettei hän toimi vastuutuomarina.


Osastonjohtajan tehtävänä on yhdessä osastovastaavan kanssa muun muassa

 • vastata osaston työn suunnittelusta, järjestämisestä ja kehittämisestä,

 • vastata että asiat tulevat osastolla tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyiksi,

 • vastata työn tasaisesta jakautumisesta osastolla ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon myös tuomarien erikoistumistoiveet,

 • vastata osastonsa virka-aikaa noudattavan henkilöstön työtuntien ja saldovapaiden seurannasta,

sekä yksin muun muassa

 • määrätä osaston työskentelytiimit ja osastovastaavan sijainen,

 • ratkaista osaston tuomarien esteellisyyttä koskevat asiat ellei ratkaisua ole aiheellista siirtää laamannin tehtäväksi,

 • määrätä käräjänotaarien tutortuomarit,

 • vahvistaa osastonsa käräjätuomareiden vastuutuomarivuorot,

 • tarvittaessa päättää osaston työnjakoon tehtävistä poikkeamista,

 • seurata ja valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja lainkäytön yhdenmukaisuutta osaston ratkaisuissa,

 • käydä kehityskeskustelut osaston tuomareiden ja osastovastaavan kanssa sekä

 • hyväksyä osastonsa tuomarien ja osastovastaavan vuosilomat.


Osastonjohtajan ollessa loman tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii osaston virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva käräjätuomari.


3.4 Hallinto- ja lainkäyttöosaston johtaja


Hallintosihteeri johtaa hallinto- ja lainkäyttöosaston työskentelyä. Hän muun muassa

 • vastaa osastonsa toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta sekä osastonsa työn tasaisesta jakautumisesta,

 • huolehtii laamannin ohella siitä, että käräjäoikeuden toiminta virastona sujuu asianmukaisesti,

 • osallistuu käräjäoikeuden kansliahenkilökunnan valintaan,

 • hoitaa virkaehtosopimusten mukaiset asiat,

 • valmistelee ja esittelee laamannin ratkaistavat hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat,

 • valmistelee talousarvioesityksen ja seuraa talousarvion toteutumista,

 • hyväksyy osastonsa kansliahenkilökunnan vuosilomat ja ei-harkinnanvaraiset poissaolot,

 • käy kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut osastonsa kansliahenkilöstön kanssa,

 • huolehtii lautamiespalkkioiden maksatuksesta,

 • vastaa osastonsa virka-aikaa noudattavan henkilöstön työtuntien ja saldovapaiden seurannasta.


Hallintosihteerin ollessa loman tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii johdon sihteeri tai laamannin määräämä henkilö.


3.5. Haastemiesten esimies


Haastemiehet työskentelevät hallinnollisesti haastemiesten esimiehen alaisuudessa, vaikka heidät onkin toiminnallisesti sijoitettu lainkäyttöosastoille. Haastemiesten esimies vastaa haastemiesten työnjohdosta ja valvonnasta sekä muista laamannin määräämistä tehtävistä. Haastemiesten esimiehen tehtäviin kuuluu muun muassa

 • tiedoksiantotoiminta,

 • haastemiesten työnjohto ja valvonta,

 • haastemiestyön ja käräjäpäivystyksen koordinointi,

 • päivystyslistojen laadinta,

 • loma- ja sijaisjärjestelyistä huolehtiminen ja päättäminen,

 • haastemiesten rekrytointiin osallistuminen,

 • haastemiesten perehdyttäminen ja opastaminen,

 • kehityskeskustelut haastemiesten kanssa ja suoritusarviointi,

 • käräjäoikeuden turvallisuusjärjestelyihin, työturvallisuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä

 • muut laamannin määräämät tehtävät.


3.6 Lähiesimiehet


Lähiesimies toimii vastuualueensa (yksikkö tai muu vastuualue) kansliahenkilökunnan esimiehenä ja vastaa vastuualueensa toiminnan asianmukaisesta sujumisesta esimiehiltään saamiensa ohjeiden mukaisesti. Hän johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa ja järjestää yksikkönsä työt. Hän muun muassa

 • johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa ja järjestää yksikkönsä työt,

 • vastaa siitä, että vastuualueelle määrätyt asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi,

 • huolehtii tasaisesta työnjaosta vastuualueellaan,

 • käy kehityskeskustelut suoritusarviointeineen vastuualueensa kansliahenkilökunnan kanssa,

 • hyväksyy vastuualueensa kansliahenkilökunnan vuosilomat ja muut poissaolot, ellei niitä ole erikseen määrätty osastonjohtajan tai laamannin ratkaistavaksi,

 • huolehtii, että vastuualueensa työntekijöillä on ajantasaiset delegointimääräykset,

 • vastaa osastonsa virka-aikaa noudattavan henkilöstön työtuntien ja saldovapaiden seurannasta,

 • osallistuu vastuualueellaan kuuluvaan työntekoon.


4. ASIOIDEN JAKAMINEN


4.1 Yleiset periaatteet


Asiat jaetaan käsittelijöille siten, että jaolla ei voida vaikuttaa asian lopputulokseen. Lähtökohtana on, että asiat jaetaan saapumisjärjestyksessä vuorotellen eri käsittelijöille. Asioiden jakaminen toteutetaan niin, että asianosaiset saavat asiansa ratkaistuksi asiantuntevasti, riippumattomasti, puolueettomasti ja joutuisasti. Asioita jaettaessa vuosilomat ja muut poissaolot otetaan huomioon niin, ettei asioiden käsittely niiden johdosta tarpeettomasti viivästy.


Molemmat lainkäyttöosastot käsittelevät tasapuolisesti riita-, rikos- ja perheoikeudellisia asioita.


Laamanni voi antaa tarkempia jako-ohjeita käräjäoikeuden sisäisillä ohjeilla. Laamanni voi painavasta ja hyväksyttävästä syystä määrätä poikettavaksi vahvistetuista jakoperusteista. Laamanni ratkaisee jakoperusteiden soveltamisessa syntyneet erimielisyydet.


4.2 Jakoperusteet


Hakemus- ja pakkokeinoasiat sekä kirjalliset rikosasiat


Pakkokeinoasiat ja tuomarien ratkaisemat kirjallisen rikosprosessin jutut sekä hakemusasiat jaetaan lainkäyttöosastoille vuorotellen kalenterivuodeksi kerrallaan. Pakkokeino- ja hakemusasioiden osalta tuomareille vahvistetaan osastolla päivystysvuorot asiaryhmittäin. Vahvistetun vuoron mukaan tuomareille jaetaan heidän omalla vuorollaan kysymyksessä olevan asiaryhmän jutut.


Rikosasiat ja lähestymiskieltoasiat


Hallinto- ja lainkäyttöosasto jakaa istuntoon menevät rikosasiat ja lähestymiskieltoasiat lainkäyttöosastoille. Lainkäyttöosastoilla osastovastaavat puolestaan jakavat perusrikosasiat saapumisjärjestyksessä vuorotellen tuomareille ja muodostavat rikospäivät.


Osastovastaavat jakavat yhdessä erikoissyyttäjien jutut ja laajat rikosasiat tasan lainkäyttöosastojen kesken. Jutut jaetaan osastoilla tuomareille erillisten jakolistojen mukaan.


Osastovastaavat toimivat yhteistyössä käräjänotaarien lähiesimiehen kanssa käräjänotaarien rikosistuntopäivien järjestämiseksi. Käräjänotaarien rikosistuntoja järjestettäessä huomioidaan, ettei heidän ratkaistavaksi tule sellaisia asioita joita laatunsa tai laajuutensa vuoksi on pidettävä vaikeina ratkaista.


Laajat riita-asiat, perheoikeudelliset hakemusasiat, insolvenssiasiat ja tuomioistuinsovittelu


Laajat riita-asiat, riitaiset perheoikeudelliset hakemusasiat ja käräjätuomareille jaettavat insolvenssiasiat jaetaan hallinto- ja lainkäyttöosastolta jakolistojen mukaisesti kaikille tuomareille. Tuomioistuinsovitteluasiat jaetaan niihin erikoistuneille tuomareille.


Summaariset riita-asiat


Summaaristen riita-asioiden käsittelijät ottavat vuorollaan vastaan summaarisia riita-asioita ja kirjaavat ne koneelle. Sama käsittelijä myös tekee haasteet ja myöhemmin ratkaisee asian, mikäli vastaaja ei ole sitä riitauttanut. Summaaristen asioiden tiimiesimies huolehtii työvuorolistan tekemisestä ajallaan.


Summaaristen asioiden tiimiesimies valikoi yhteistyössä tutortuomarin ja mahdollisesti asiaryhmän asiantuntijatuomarin kanssa käräjänotaareille sopivat riitautuneet summaariset velkomusasiat. Riitautuneiksi katsotaan myös sellaiset summaariset riita-asiat, joissa vastaajan vastaus on sillä tavoin epämääräinen, ettei kansliahenkilökunta voi asiaa ratkaista. Muut riitautuneet summaariset jaetaan hallinto- ja lainkäyttöosastolta kuten laajat riita-asiat.


Jako-ohjeesta poikkeaminen


Laamanni voi päättää, että erityisen laaja, erityistä julkisuutta omaava taikka kiireellinen asia jaetaan jako-ohjeesta poiketen sen mukaan kuin jaettavan asian laatu ja sen käsittely edellyttävät.


Laamanni voi osastonjohtajan esityksestä tai osastonjohtajaa kuultuaan tilapäisesti päättää, ettei käsittelijälle jaeta asioita jako-ohjeen mukaisesti, mikäli se on tarpeen tuomareiden työkuormituksen tasaamiseksi.


Asioiden siirrosta osastolta toiselle päättää laamanni. Laamanni voi jakaa asian uudelleen vastoin asianomaisen tuomarin suostumusta, mikäli siihen on tuomarin sairaudesta, asian viivästymisestä, tuomarin työmäärästä tai muusta vastaavasta seikasta johtuva painava syy. Laamanni voi asianomaisen tuomarin suostumuksella jakaa jo jaetun jutun uudelleen, mikäli asianosaisen oikeus saada juttu ratkaistuksi joutuisasti tai tuomareiden työmäärän tasaaminen sitä edellyttää. Osastonjohtaja voi jakaa osaston tuomarille tai muulle käsittelijälle jaetun asian vastaavasta syystä uudelleen. Osastonjohtajalle jaetun asian uudelleen jakamisesta päättää laamanni. Asian uudelleen jakamisesta vastoin asianomaisen tuomarin tahtoa säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 8 luvun 8 §:ssä.


Oikeudenkäymiskaaren 19 luvussa tarkoitetun kiireelliseksi määräämistä koskevan hakemuksen ratkaisee laamanni tai, jos siihen on aihetta, hänen sijaisensa.


5. VOIMAANTULO


Päivitetty työjärjestys on käsitelty käräjäoikeuden johtoryhmässä 11.1.2018 ja YT-toimikunnassa 15.2.2018.


Uusi työjärjestys tulee voimaan 15.2.2018.Laamanni Riku Jaakkola

 
Julkaistu 15.2.2018