Summaaristen riita-asioiden käsittely päättyy Etelä-Savon käräjäoikeudessa 1.9.2019

Etelä-Savon käräjäoikeudessa ei käsitellä 1.9.2019 lukien summaarisia riita-asioita. Riidattomien velkomusasioiden ja muiden summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen, joista yhtenä Kymenlaakson käräjäoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että Kymenlaakson käräjäoikeus käsittelee paitsi oman tuomiopiirin myös muun muassa Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiopiirin summaariset riita-asiat. Etelä-Savon käräjäoikeus käsittelee kuitenkin kaikki 31.8.2019 mennessä vireille tulleet asiat loppuun.

Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee

- tietyn määräistä saamista (velkomus)

- hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka

- häätöä.

Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.


Riitaiseksi muuttuvan asian siirtäminen

Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, asia siirretään käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, jos asiaa siihen asti käsitellyt käräjäoikeus ei ole toimivaltainen muulla kuin keskittämisperusteella. Vastaajan ollessa yksityishenkilö riitautunut asia siirtyy tällöin Etelä-Savon käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jos vastaajan kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on Etelä-Savossa. Asian suullinen istunto pidetään tällöin Mikkelissä tai Savonlinnassa. Asia voi kuitenkin jäädä Kymenlaakson käräjäoikeuden käsiteltäväksi asianosaisten nimenomaisella suostumuksella.


Sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Sähköinen asiointi tulee 1.9.2019 lukien summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille.

Haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta. Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Tietojärjestelmiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää Oikeusrekisterikeskukselle osoitteella tuomas.ork@om.fi, joka on yhteiskäyttöinen ryhmäsähköpostiosoite.

Lisätietoja summaaristen asioiden käsittelystä Kymenlaakson käräjäoikeudessa

Käräjätuomari, osaston johtaja Heli Leinonen

kymenlaakso.ko@oikeus.fi

Kauppalankatu 43 A, 45100 Kouvola
Puh. 029 56 45811


Linkkejä:

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180439

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa asioissa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180789

OM-tiedote 16.6.2019

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/summaariset-riita-asiat-keskitetaan-vuoden-2019-syyskuun-alusta-yhdeksaan-karajaoikeuteen
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.htmlhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html 
Julkaistu 2.9.2019