Haettavana Helsingin käräjäoikeudessa määräaikainen käräjätuomarin T11 virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
22.11.2019
Virasto:
Helsingin käräjäoikeus

Ilmoitus

Julistetaan haettavaksi:

Helsingin käräjäoikeudessa

yksi määräaikainen käräjätuomarin T11 virkasuhde ajalle 1.1.2020-31.8.2024

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Helsingin käräjäoikeuden laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeuden hallintokansliaan, Porkkalankatu 13, PL 650, 00181 Helsinki, viimeistään perjantaina 22.11.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Helsingin käräjäoikeudessa 7.11.2019

Tuomas Nurmi, laamanni

Lisätietoja: hallintojohtaja Petra Spring, puh. 02956 44245

Anslag

Lediganslås

vid Helsingfors tingsrätt

en tingsdomartjänst T11 för viss tid 1.1.2020-31.8.2024

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till Helsingfors tingsrätts lagman ställda skriftliga ansökningar skall tillställas tingsrättens förvaltingskansli, Porkalagatan 13, PB 650, 00181 Helsingfors, senast fredagen 22.11.2019

före tjänstetidens utgång.

Helsingfors tingsrätt 7.11.2019

Tuomas Nurmi, lagman

Förfrågningar: administrativ direktör Petra Spring, te. 02956 44245

 
Julkaistu 7.11.2019