Helsingin käräjäoikeudessa haettavana käräjätuomarin T13 virka

Viimeinen hakupäivä:
19.12.2019
Virasto:
Helsingin käräjäoikeus

ILMOITUS

Julistetaan haettavaksi:

Helsingin käräjäoikeudessa

yksi käräjätuomarin T 13 virka (Dnro 145V/706/2019)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Helsingin käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään torstaina 19.12.2019 ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Käräjäoikeuden osoite on Porkkalankatu 13, PL 650, 00181 Helsinki (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingin käräjäoikeudessa 19.11.2019

Laamanni Tuomas Nurmi

Tiedustelut:

Hallintojohtaja Petra Spring, puh. 029 56 44545

ANSLAG

Lediganslås:

Vid Helsingfors tingsrätt

en tingsdomartjänst T 13 (Dn 145V/706/2019)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till ansökan måste bifogas matrikelutdrag.

Till Helsingfors tingsrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas Helsingfors tingsrätt senast torsdagen 19.12.2019 före tjänstetidens utgång kl 16.15. Tingsrättens adress är Porkalagatan 13, PB 650, 00181 Helsingfors (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingfors tingsrätt 19.11.2019

Lagman Tuomas Nurmi

Förfrågningar: förvaltningsdirektör Petra Sping, tel. 029 56 44545

 
Julkaistu 19.11.2019