Kaksi käräjätuomarin T11

Viimeinen hakupäivä:
09.03.2020
Virasto:
Helsingin käräjäoikeus

ILMOITUS

Julistetaan haettavaksi:

Helsingin käräjäoikeudessa

kaksi käräjätuomarin T11 virka (Dnro 25V/706/2020)

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote.

Helsingin käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeudelle viimeistään maanantaina 9.3.2020 ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Käräjäoikeuden osoite on Porkkalankatu 13, PL 650, 00181 Helsinki (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingin käräjäoikeudessa 7.2.2020

Laamanni Tuomas Nurmi

Tiedustelut:

Hallintojohtaja Petra Spring, puh. 029 56 44545

ANSLAG

Lediganslås:

Vid Helsingfors tingsrätt

två tingsdomartjänster T11 (Dn 25V/706/2020)

Om behörighetsvillkoren stadgas i domstolslagens 10 kap.

Till ansökan måste bifogas matrikelutdrag.

Till Helsingfors tingsrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas Helsingfors tingsrätt senast måndagen 9.3.2020 före tjänstetidens utgång kl 16.15. Tingsrättens adress är Porkalagatan 13, PB 650, 00181 Helsingfors (helsinki.ko@oikeus.fi).

Helsingfors tingsrätt 7.2.2020

Lagman Tuomas Nurmi

Förfrågningar: förvaltningsdirektör Petra Sping, tel. 029 56 44545

 
Julkaistu 7.2.2020