Asfaltskartellrättegången har avslutats i Helsingfors tingsrätt

Publicerad 28.11.2013

Helsingfors tingsrätt har givit domar i ärendena den 28.11.2013.

Högsta förvaltningsdomstolen har på framställning av konkurrensverket 29.9.2009 förpliktat Lemminkäinen Oyj, VLT-Trading Oy, Skanska Asfaltti Oy, NCC Roads Oy, SA-Capital Oy, Rudus Asfaltti Oy och Super Asfaltti Oy att erlägga som s.k. påföljdsavgifter sammanlagt 82,55 miljoner euro för att bolagen under åren 1994–2002 deltagit i en kartell på den finska asfaltsmarknaden.

I Helsingfors tingsrätt har anhängiggjorts 41 käromål där Finska staten och 40 kommuner av ovannämnda bolag samt ytterligare ett bolag yrkat skadestånd för det överpris som de betalat för beläggningsarbeten. Bolagena har bestridit yrkandena. Domar i ärendena har givits idag.

Finska statens käromål

Staten (Trafikverket) har av bolagena yrkat på sammanlagt 56,7 miljoner euro i skadestånd. Tingsrätten har förkastat statens yrkanden i sin helhet och förpliktat staten att ersätta bolagenas rättegångskostnader med sammanlagt 2,6 miljoner euro.

Tingsrätten, som har mottagit delvis nytt bevismaterial efter rättegången i högsta förvaltningsdomstolen, har konstaterat att Vägverket och Trafikverket har deltagit i en statens arbeten rörande kartell åtminstone fr.o.m. år 1998. Dessutom har Trafikverkets företrädare varit medvetna om kartellens förekomst redan med början från 1994. Tingsrätten har funnit att staten inte förorsakats skada på grund av sådan verksamhet, som staten godkänt under verksamheten, deltagit i och som staten också själv ansett sig ha fått nytta av.

Domen är bilagd till pressmeddelandet.

Kommunernas käromål (40 käromål)

Kommunernas käromål har i huvudsak bifallits. Som bilaga till pressmeddelandet ingår en förteckning över kommunerna, deras kapitalyrkanden, överprisprocenter och de utdömda skadeståndens kapitalsummor, tillsammans 37,4 miljoner euro. Avkastnings- och dröjsmålsräntor höjer avsevärt på de utdömda ersättningarnas summa. Kommunerna har i huvudsak betalat ett överpris om 15 % för asfalteringsarbetena, endel 20 %. I Finland rådde det under åren 1996–1997 ett s.k. priskrig på asfaltsområdet, och i avtal som ingåtts under dessa år förekommer i allmänhet inte överpris.

Rättegången

Käromålen har anhängiggjorts under åren 2008–2011. I tingsrätten har efter den skriftliga förberedelsen hållits två för alla gemensamma förberedelsesessioner, käromålsrelaterade förberedelsesammanträden på våren 2012 och en för alla gemensam huvudförhandling, som räckte sju månader under åren 2012–2013. Det har åberopats över 2000 skriftliga bevis och under huvudförhandlingen hordes 66 vittnen. Det sammanlagda sidantalet i domarna är c:a 10 000 sidor.

Det har åberopats en omfattande ekonomivetenskaplig bevisning om den skada som kartellen förorsakat. Såväl kärandena som svarandena har låtit göra flere utredningar om skadan och därutöver så räckte förhören med sakkunniga c:a en månad.

Konkurrensrätten utgör en starkt förpliktande EU-rätt och rätten för var och en att få ersättning för konkurrensförseelser har fastslagits i EU domstolarna. EU rättens betydelse framhålls vid sidan av de nationella normerna, även om skadeståndsyrkanden avgörs av de nationella domstolarna. Kommissionen har under hela 2000-talet strävat efter att främja skadeståndsrättens förverkligande. Trots det har konkurrensrättsliga skadeståndsrättegångar, kanske på grund av svårigheter med bevisningen, varit sällsynta i Europa intill senare år. Den omfattande kartellrättegången i Finland har också väckt intresse i EU kommissionen och i andra EU medlemsstater.

Helsingfors tingsrätt tog som första domstol i Finland i bruk videobehandlingsteknik i huvudförhandling. Asfaltskartellens övriga advokatbyråers, utom de från Helsingfors, ombud reste inte tre-fyra gånger i veckan under den sju månader långa huvudförhandlingen till Helsingfors, utan deltog i rättegången i sina egna hemkommuner genom video. Som mest så deltog tio ombud i huvudförhandlingen på detta sätt. Förfarandet har avsevärt minskat på parternas rättegångskostnader.

I tingsrätten är ännu anhängiga 14 käromål, där kommunerna yrkar på överprisersättningar. I tingsrätten väntar också över 700 träkartellmål på handläggning. Justitieministeriet har ännu inte anvisat behövlig arbetskraft till tingsrätten för handläggningen av dessa käromål.

Bilagor