Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Metsähallituksen kanteen kilpailunrajoituksen raakapuun toimituskauppahintoja alentaneesta vaikutuksesta Stora Ensoa, Metsäliittoa ja UPM-Kymmeneä vastaan

Julkaistu 22.6.2016
Metsähallituksen Stora Enso Oyj:tä, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmene Oyj:tä vastaan vireillepanema kilpailurajoituslain vastaista toimintaa koskeva vahingonkorvausoikeudenkäynti on päättynyt Helsingin käräjäoikeudessa ja käräjäoikeus on antanut asiassa tuomion tänään.

Markkinaoikeus oli 3.12.2009 Kilpailuviraston esityksestä määrännyt Stora Enso Oyj:n ja Metsäliitto Osuuskunnan maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 51 miljoonaa euroa yhtiöiden Suomen raakapuumarkkinoilla vuodesta 1997 alkuvuoteen 2004 toimeen paneman kilpailunrajoituksen seurauksena. Kilpailuvirasto ei ollut tehnyt markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämisestä UPM-Kymmene Oyj:lle, joka oli ilmoittanut sille kilpailunrajoituksesta.

Metsähallitus on Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olleessa kanteessa vaatinut Stora Enso Oyj:ltä, Metsäliitto Osuuskunnalta ja UPM-Kymmene Oyj:ltä vahingonkorvauksia niiden sille raakapuusta maksamasta alihinnasta. Metsähallitus on ensisijaisesti vaatinut yhtiöiltä yhteisvastuullisesti 159 419 960,96 euron vahingonkorvauksia tai toissijaisesti Stora Enso Oyj:ltä 87 246 086,89, Metsäliitto Osuuskunnalta 49 547 515,40 ja UPM-Kymmene Oyj:ltä 22 626 358,67 euron vahingonkorvauksia. Yhtiöt ovat vastustaneet kannetta, koska Metsähallitukselle ei ollut aiheutunut kanteen kohteena olleista puukaupoista taloudellista vahinkoa.

Metsähallituksen puukauppatapa

Metsähallituksen valtion metsistä myymän puun kauppatapa poikkeaa yksityismetsistä ja kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen metsistä myydyn puun kauppatavasta. Metsähallitus myy puuta toimituskaupalla, jolloin myyjä toimittaa puutavaran ostajan tuotantolaitokselle asti. Toimituskauppahinta sisältää kaikki kustannukset: raakapuun, korjuun ja kuljetukset korjuupaikalta tuotantolaitokselle.

Yksityismetsistä puuta myydään sen sijaan pysty- tai hankintakaupalla. Pystykaupassa metsänomistaja myy ostajalle oikeuden korjata puut leimikosta, ja hinta sisältää ainoastaan raakapuun hinnan. Hankintakaupassa myyjä myy metsäyhtiölle sovitun määrän puutavaraa sovittuun paikkaan toimitettuna eli hoitaa korjuun ja kuljetuksen metsäautotien varteen. Puusta maksettava hinta sisältää nämä kustannukset.

Käräjäoikeuden ratkaisu

Käräjäoikeus on hylännyt Metsähallituksen kanteen kokonaisuudessaan ja velvoittanut sen korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut yhteensä 8 456 144,20 eurolla korkoineen. Käräjäoikeus on Metsähallituksen vaatimusten vanhentumista harkitessaan ottanut huomioon korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun KKO:2016:11, jonka perusteella osa vaatimuksista on hylätty vanhentuneina.

Käräjäoikeus katsoo tuomiossaan, että metsäyhtiöiden kilpailumenettelylain vastaisesta yhteydenpidosta ei ole näytetty aiheutuneen Metsähallitukselle kanteessa väitettyä vahinkoa raakapuun alihintana. Asiassa esitetyn taloustieteellisen todistelun perusteella käräjäoikeus on katsonut, että Metsähallituksen ja yhtiöiden välisten toimituskauppojen hinnat eivät myöskään ole osoittaneet yhtiöiden aiheuttaneen Metsähallitukselle vahinkoa maksamalla tämän niille myymästä raakapuusta alihintaa kilpailunrajoitusajanjaksolla vuodesta 1997 alkuvuoteen 2004. Kilpailunrajoituksen ei myöskään ole näytetty vaikuttaneen alentavasti Metsähallituksen myymän raakapuun hintaan kilpailunrajoitusajan päättymisen jälkeen.

Raakapuukaupan kilpailunrajoituslain vastaista toimintaa koskevia muita vahingonkorvauskanteita edelleen vireillä Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeudessa on edelleen vireillä muita raakapuukauppoihin liittyviä, kilpailunrajoituslain vastaisiin toimiin liittyviä vahingonkorvauskanteita. Näitä ovat mm. eräiden kuntien ja muiden yhteisöjen ajamat noin 30 asiaa, joissa pääkäsittely alkaa marraskuun alussa 2016 ja sen arvioidaan kestävän vuoden 2017 helmikuun puoleen väliin. Lisäksi käräjäoikeudessa on vireillä n. 650 yksityisten metsänomistajien vuonna 2011 nostamaa korvauskannetta. Nämä asiat ovat valmistelussa ja niiden osalta pääkäsittely on tarkoitus toimittaa vuoden 2017 maaliskuun lopulta kesäkuun loppuun.

Asian diaarinumero: L 11/14022

Tuomio on tilattavissa käräjäoikeuden asiakaspalvelusta