Helsingin käräjäoikeuden välituomio ja tuomio ns. koulusurmajutussa

Julkaistu 25.11.2016
Helsingin käräjäoikeus on tänään antanut päävastaajan osalta välituomion ja kahden kanssavastaajan osalta osaratkaisun ns. koulusurmajutussa.

Päävastaajan osalta on annettu välituomio, jossa on vahvistettu, että vastaaja oli tehnyt syytteessä tarkoitetun yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, että hän menee koululle, surmaa siellä mahdollisimman monta ihmistä ja ampuu sitten itsensä koulun WC:ssä. Käräjäoikeus on välituomiossaan katsonut selvitetyksi, että päävastaaja oli vastoin kiistämistään tehnyt jo päätöksen tämän joukkosurman toteuttamisesta ja että hän ei ollut siitä missään vaiheessa ennen 15.9.2016 tapahtunutta kiinniottamistaan luopunut, vaan oli päinvastoin vielä muutamaa päivää ennen kiinniottamista käynyt tapaamassa kanssavastaajaa ja kiirehtinyt tätä tältä aikaisemmin tilaamansa sekä kesällä 2016 ottamillaan pikalainoilla etukäteen maksamansa 22-kaliiberisen pistoolin ja 300 patruunan toimittamisen suhteen.

Käräjäoikeus on välituomiolla määrännyt päävastaajan mielentilan tutkittavaksi tämän omasta ja syyttäjän pyynnöstä. Mielentilatutkimuksen jälkeen annettavalla lopullisella tuomiolla tulee otettavaksi kantaa siihen, onko hän syyllistynyt syytteen mukaiseen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun sekä niihin muihin, vähäisempiin rikoksiin, josta häntä on syytetty, ja onko vastaaja ollut teot tehdessään syyntakeinen.

Kahden kanssavastaajan osalta asia on ratkaistu jo lopullisella tuomiolla: 42-vuotias mies on tuomittu yhden patruunan hallussapidon käsittävästä ampuma-aserikoksesta ja huumausainerikoksesta 70 päiväsakon määräiseen sakkorangaistukseen ja 24-vuotias mies huumausaineen käyttörikoksesta 40 päiväsakon määräiseen sakkorangaistukseen.

Näihin vastaajiin kohdistetut syytteet avunannosta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja lisäksi toiseen heistä toissijaisesti kohdistettu syyte törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä on hylätty.

42-vuotiaan miehen katsottiin henkisesti kannustaneen päävastaajaa koulusurmasuunnitelman suhteen ja tukeneen tätä kommenteillaan sekä antaneen ymmärtää, että hän toimittaa pistoolin ja patruunat päävastaajalta tätä tarkoitusta varten saamiaan rahoja vastaan. Käräjäoikeus piti uskottavana sitä, että miehellä ei saamistaan rahoista huolimatta ollut ollut tosiasiallista aikomusta toimittaa asetta vastaajalle, vaan vain pitää rahat itsellään. Koska miehen katsottiin lopettaneen myös henkiseltä tuelta näyttäneen myötäelämisensä kertomalla päävastaajan aseenhankintayrityksestä ja koulusurmasuunnitelmasta 1.8.−15.9.2016 poliisille, katsottiin, että mies oli käytännössä viimeistään tällä poliisille kertomisella poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen toteuttamisessa.

24-vuotiaan miehen menettelyssä käräjäoikeus ei katsonut olleen mitään sellaista syyttäjän väittämää päävastaajan varoittamiseksi tai epäillyn rikoksen salaamiseksi katsottavaa toimintaa, jonka olisi voitu katsoa edesauttaneen tai salanneen suunnitelmaa koulusurman tekemisestä siten kuin laki edellytti. Myöskään toissijaisen syytteen mukaisen törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisen tunnusmerkistön ei tällaisessa tapauksessa, jossa täytäntöönpanotoimiin ei ollut vielä ryhdytty, ole katsottu täyttyvän.

Ratkaisun (R 16/8253) voi tilata käräjäoikeuden asiakaspalvelusta