BEHANDLINGEN AV SUMMARISKA TVISTEMÅL I ÖSTRA NYLANDS TINGSRÄTT FRÅN 1.9.2019

Behandlingen centraliseras till nio tingsrätter och användningen av e-tjänster blir obligatorisk

Behandlingen av ostridiga fordringsmål och andra summariska tvistemål centraliseras från den 1.9.2019 till nio tingsrätter. Östra Nylands tingsrätt är en av dessa tingsrätter.

Till domkretsen för Östra Nylands tingsrätt hör alla summariska tvistemål i Nylands landskap, förutom de i Helsingfors stad och Pyttis kommun. Detta innebär att Östra Nylands tingsrätt fr.o.m. den 1.9.2019 behandlar förutom summariska tvistemål inom den egna domkretsen, även de inom domkretsen för Västra Nylands tingsrätt.

De summariska ärenden som anhängiggjorts i Västra Nylands tingsrätt före den 1.9.2019 behandlas i Västra Nylands tingsrätt. Förfrågningar angående dessa ärenden riktas även i fortsättningen per telefon och e-post till Västra Nylands tingsrätt.

Användningen av e-tjänster blir fr.o.m. den 1.9.2019 obligatorisk för alla andra än privatpersoner som agerar i egen sak. De kan även i fortsättningen lämna in sin stämningsansökan till tingsrätten i pappersform eller som e-postbilaga. Så kan man även gå till väga i undantagsfall när en stämningsansökan inte kan göras i den elektroniska ärendehanteringstjänsten eller i Santra-systemet. Ytterligare information om undantagssituationer och e-tjänster .

Skötande av ärenden i Östra Nylands tingsrätt

I ärenden var man efter den 1.9.2019 kan inlämna en summarisk stämningsansökan per e-post, bör man använda e-postadressen: ita-uusimaa.summaariset.ko(a)oikeus.fi

YTTERLIGARE INFORMATION:

Avdelningschef Jyrki Rinnemaa, tel. 050 380 9008, e-post: jyrki.rinnemaa(a)oikeus.fi

Justitieministeriets pressmeddelande 17.6.2019

 
Publicerad 13.8.2019