Tingsrättsärenden

Vid tingsrätten behandlas tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

Tvistemål

Vid tvistemål avgörs meningsskiljaktigheter mellan enskilda personer eller företag på ett opartiskt sätt i domstol. Tvisten kan gälla till exempel skadestånd eller hävning av köp.

För ostridiga fordringsmål och hyresmål finns blanketter för stämningsansökan på tingsrättens kansli.

Inom justitieförvaltningen började man i juni 2011 använda en webbtjänst som möjliggör väckande av ett ostridigt fordringsmål vid tingsrätten via internet och fortsatt indrivning av en skuld vid utsökning.

Brottmål

Vid en rättegång i brottmål utreds om den misstänkte har gjort sig skyldig till ett brott och besluts vilket straff gärningsmannen ska få.

Ett brottmål kan handla om exempelvis stöld, misshandel eller någon annan straffbar gärning. I samband med ett brottmål behandlas oftast också offrets, dvs. målsägandens, skadeståndskrav. På rättsväsendets tingsrättssidor finns mer information om behandlingen av tvistemål och brottmål.

Ansökningsärenden

Ansökningsärenden är bland annat skilsmässor, ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt, förordnande av intressebevakare, förordnande av skiftesman, konkurs och skuldsanering för privatpersoner.

Registreringen av äktenskapsförord och fastställandet av erkännande av faderskap överfördes till magistraterna den 1 mars 2003.

Skuldsaneringsärenden

Gäldenären eller en borgensman ska ansöka om skuldsanering för privatperson hos tingsrätten i sin hemkommun. Mer information om skuldsanering finns på rättsväsendets webbplats. Skuldsanering ansöks på en blankett som fastställts av justitieministeriet. Blanketterna finns på tingsrättens kansli, rättsväsendets webbplats och hos skuldrådgivningen. Den som ansöker om skuldsanering gör bäst i att först vända sig till skuldrådgivaren.

På rättsväsendets webbplats finns information om ändringssökande och tingsrättens avgifter.

Tingsrättens verksamhet och de ärenden som behandlas vid tingsrätten beskrivs mer ingående på rättsväsendets webbplats.

Juridisk rådgivning och advokathjälp som behövs i ovan nämnda ärenden ges vid advokatbyråer och rättshjälpsbyråer.

Fastighetsärenden

Ärenden som gäller lagfart och inteckning samt andra registreringsärenden som gäller fastigheter överfördes till Lantmäteriverket den 1 januari 2010.

Mer information finns på www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter

Särskilda grupper av ärenden i Östra Nylands tingsrätts område

Jordrättsmål

– Östra Nylands tingsrätt är jorddomstol och dess domkrets motsvarar den tidigare Vanda tingsrätts domkrets för jordrättsmål.

– Jordrättsmål som har väckts vid tingsrätten i Vanda överförs för handläggning till den nya Östra Nylands tingsrätt.

Utsökningsbesvär

– Östra Nylands tingsrätt behandlar inga utsökningsbesvär.

– I dessa frågor är Västra Nylands tingsrätt från och med 1.1.2019 behörig tingsrätt inom verksamhetsområdet för Östra Nylands tingsrätt.

– Utsökningsbesvär som har väckts vid Vanda tingsrätt kommer att fullföljas vid den nya Östra Nylands tingsrätt.

Företagssanering

– Östra Nylands tingsrätt behandlar inga företagssaneringsärenden.

– I dessa frågor är Västra Nylands tingsrätt från och med 1.1.2019 behörig tingsrätt inom verksamhetsområdet för Östra Nylands tingsrätt.

Mål som handläggs som grupptalan

– Östra Nylands tingsrätt behandlar inga mål som handläggs som grupptalan.

– I dessa ärenden är Helsingfors tingsrätt behörig tingsrätt för hela landet från och med 1.1.2019.

Militära rättegångsärenden

– Östra Nylands tingsrätt behandlar inga militära rättegångsärenden.

– Behöriga för dessa mål är från och med 1.1.2019 Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Helsingfors, Kajanalands, Kymmenedalens, Lapplands, Satakunta och Västra Nylands tingsrätter i enlighet med vilken tingsrätt som ligger nära gruppavdelningen.

Sjörättsärenden

– Östra Nylands tingsrätt behandlar inga sjörättsärenden.

– I dessa ärenden är Helsingfors tingsrätt från och med 1.1.2019 behörig tingsrätt inom verksamhetsområdet för Östra Nylands tingsrätt.

Summariska tvistemål

Behandlingen av ostridiga fordringsmål och andra summariska tvistemål centraliseras från den 1.9.2019 till nio tingsrätter. Östra Nylands tingsrätt är en av dessa tingsrätter.

Till domkretsen för Östra Nylands tingsrätt hör alla summariska tvistemål i Nylands landskap, förutom de i Helsingfors stad och Pyttis kommun. Detta innebär att Östra Nylands tingsrätt fr.o.m. den 1.9.2019 behandlar förutom summariska tvistemål inom den egna domkretsen, även de inom domkretsen för Västra Nylands tingsrätt.

De summariska ärenden som anhängiggjorts i Västra Nylands tingsrätt före den 1.9.2019 behandlas i Västra Nylands tingsrätt. Förfrågningar angående dessa ärenden riktas även i fortsättningen per telefon och e-post till Västra Nylands tingsrätt.

Användningen av e-tjänster blir fr.o.m. den 1.9.2019 obligatorisk för alla andra än privatpersoner som agerar i egen sak. De kan även i fortsättningen lämna in sin stämningsansökan till tingsrätten i pappersform eller som e-postbilaga. Så kan man även gå till väga i undantagsfall när en stämningsansökan inte kan göras i den elektroniska ärendehanteringstjänsten eller i Santra-systemet.

I ärenden var man efter den 1.9.2019 kan inlämna en summarisk stämningsansökan per e-post, bör man använda e-postadressen: ita-uusimaa.summaariset.ko(a)oikeus.fi

YTTERLIGARE INFORMATION:

Avdelningschef Jyrki Rinnemaa, tel. 050 380 9008, e-post: jyrki.rinnemaa(a)oikeus.fi 
Publicerad 5.2.2020