DATASKYDDSBESKRIVNING

Östra Nylands tingsrätt dataskyddsbeskrivning (rättskipningsärenden)

Dataskyddsdirektivet artikel 13

Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 22§

Dataskyddsag

EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 13 och 14

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Östra Nylands tinsgrätt

Post- och besöksadress:

Konvaljvägen 21 / PB 194

01300 VANDA

Tfn: 0295645200

e-postadress ita-uusimaa.ko(a)oikeus.fi

2. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON

Jennimari Huovinen

Förvaltningsdirektör

0295645320

jennimari.huovinen(a)oikeus.fi

3. DATASKYDDSANSVARIG

Jennimari Huovinen

Förvaltningsdirektör

0295645320

jennimari.huovinen(a)oikeus.fi

4. BEHANDLING

Domstolarnas behandling av rättskipningsärenden

Uppgifter som samlats in för rättskipning som bland annat behandlas i flera register och

system (t.ex. hovrätternas dokumenthanteringssystem, högsta domstolens

dokumenthanteringssystem, tingsrättens dokumenthanteringssystem för civil- och brottmål)

5. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är nödvändigt att samla in, behandla och lämna ut uppgifter för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstiftade skyldighet. Grundlagen (731/1999), domstolslagen (673/2016), speciallagar om myndigheter (lag om högsta domstolen, tingsrättsförordning (upphävd), lag om domstolspraktik), rättegångsbalken, lag om rättegång i brottmål, tvångsmedelslagen, utlänningslagen

Vad som är offentliga och sekretessbelagda uppgifter bestäms med stöd av följande bestämmelser:

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007)

Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007)

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679

Dataskyddslagen (1050/2018)

Lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018)

6. BESKRIVNING AV KATEGORIN ELLER KATEGORIERNA AV REGISTRERADE OCH KATEGORIERNA AV PERSONUPPGIFTER SOM SKA BEHANDLAS

Behandling av rättskipningsärenden omfattar uppgifter om parterna, som är kärande och svarande i ett tvistemål, intervenienter, sökande, de som har del i saken, gäldenärer, borgenärer, misstänkta i tvångsmedelsärenden, personer tagits i förvar, åklagare, målsägande, svarande i ett brottmål, ändringssökande, parter som anför motbesvär, motparter samt intressebevakare och andra lagliga representanter, rättegångsbiträden och försvarare samt andra som deltar i rättskipningsärendet, såsom utredare, vittnen, personer som ska höras, tolkar, översättare, stödpersoner.

Om de ovan nämnda personerna samlas enbart nödvändiga uppgifter in, som kan vara följande:

- namn

- födelsetid eller personsignum

- kontaktuppgifter (inkl. e-post)

- hemkommun

- spärrmarkering

- förbud mot utlämning av kontaktuppgifter

- uppgifter för elektronisk fakturering

- språk

- rättshjälpsklient

- status (avliden, omyndig eller i konkurs)

- uppgifter som inverkar på jävighet

Behandlingen av rättskipningsärenden omfattar uppgifter som har att göra med domar, förseelser eller säkringsåtgärder samt speciella kategorier av personuppgifter bara till de delar som är nödvändiga.

7. VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Uppgifter fås från parterna samt från följande instanser:

- Rättsregistercentralen

- Skatteförvaltningen

- Befolkningsregistercentralen

- Magistraten

- Polisen

- Åklagarväsendet

- Trafiksäkerhetsverket (Trafi)

- Utsökningsmyndigheter

- Lantmäteriverket

- Patent- och registerstyrelsen

- Brottspåföljdsmyndigheten

- Institutet för hälsa och välfärd

- Folkpensionsanstalten

- Arbetslöshetsförsäkringsfonden

- Arbetslöshetskassorna

- Rättshjälpsbyråerna

- Rättegångsbiträdesnämnden

- Kommunernas socialväsende

- Förvarsenheter

- Andra domstolar

8. KATEGORIER AV MOTTAGARE SOM PERSONUPPGIFTER HAR LÄMNATS UT TILL ELLER NORMALT LÄMNAS UT TILL

Utlämnande av uppgifter grundar sig på lagstiftning.

Exemplar av hovrättsavgöranden skickas till alla parter (RB 24: 18,1, 2).

Mottagare som personuppgifter överförs eller lämnas ut till någorlunda regelbundet (JM betänkande 52/2017):

8.1 FINLAND

- Rättsregistercentralen

- Befolkningsregistercentralen

- Skatteförvaltningen

- Magistraten

- Polisen

- Tullen

- Gränsbevakningsväsendet

- Åklagarväsendet

- Försvarsmakten

- Civiltjänstcentralen

- Trafiksäkerhetsverket (Trafi)

- Livsmedelssäkerhetsverket (Evira)

- Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)

- Valvira

- Utsökningsmyndigheter

- Folkpensionsanstalten

- De som ansvarar för ett kreditupplysningsregister

- Migrationsverket

- Lantmäteriverket

- Patent- och registerstyrelsen

- Diskrimineringsombudsmannen

- Brottspåföljdsmyndigheten

- Institutet för hälsa och välfärd

- Upphovsrättsrådet

- Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsbyrå

- Arbetslöshetsförsäkringsfonden

- Arbetslöshetskassorna

- Konkursombudsmannens byrå

- Kommunernas socialväsende

- Förvarsenheter

- Andra domstolar

- Palkeet (Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning)

- Statskontoret

- Rättegångsbiträdesnämnden

- Advokatförbundets tillsynsnämnd

- Ålands landskapsstyrelse

- Finansinspektionen

- Kommunikationsverket

- Officiella tidningen

- Justitieministeriet

- Justitiekanslern

- Riksdagens justitieombudsman

- Domkapitlet

- Arkivväsendet

- Arbetsgivaren för en tjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare som har dömts i ett brottmål

- Rättsvetenskapliga fakulteterna vid Helsingfors, Åbo och Lapplands universitet

- Edilex

- Massmedia

- Ålands fordonsregister

- Finlands viltcentral

- Försvarsministeriet

- Rättshjälpsbyrån

8.2 EU- och EES-LÄNDER

- EU:s organ

- Medlemsstaternas justitieförvaltningsmyndigheter och domstolar och andra myndigheter som sköter om delgivningar

9. KATEGORIER AV ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND ELLER INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Uppgifter kan lämnas ut eller föras över till ett land utanför EU eller EES om det krävs för att behandla ärendet, så som i situationer som gäller internationella delgivningar och utlämnande som sker på grund av ett brott.

10. BEVARINGSTIDER FÖR UPPGIFTER

Bevaringstiden för uppgifter i ärendehanteringssystem och handlingar som ska förvaras varaktigt i arkiv är inte begränsad.

Handlingar som ska sparas en bestämd tid förstörs när tiden har löpt ut i enlighet med arkivbildningsplanen.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

11.1 DEN REGISTRERADES RÄTT TILL INSYN

A. BROTTMÅL

(Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (xx/2018) 23 §)

Var och en har rätt att av den personuppgiftsansvarige få veta huruvida personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas. Om sådana uppgifter behandlas, har den registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige få den information som nämns 23 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (xx/2018).

Den registrerades rätt till insyn kan helt eller delvis skjutas upp eller begränsas om det med beaktande av den registrerades rättigheter är en proportionell och nödvändig åtgärd i syfte att

1) undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga påföljder,

2) trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter

3) skydda den allmänna säkerheten,

4) skydda den nationella säkerheten, eller

5) skydda andra personers rättigheter.

En person vars rättighet eller skyldighet ärendet gäller har trots bestämmelserna i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) inte rätt att få information om användningen av de hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen innan den underrättelse som avses i 60 § i samma lag har lämnats.

Den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv ska begära detta hos den personuppgiftsansvarige genom en egenhändigt undertecknad handling eller på ett därmed jämförbart bestyrkt sätt eller begära detta personligen hos den personuppgiftsansvarige.

B. ANDRA RÄTTSKIPNINGSÄRENDEN

(EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 15)

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den personuppgiftsansvarige på att personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas eller att de inte behandlas, och om personuppgifter behandlas, rätt att få tillgång till dem. Om uppgifter behandlas har den registrerade rätt att få de uppgifter som nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

Den som vill få de uppgifter som avses i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning om sig själv, ska framföra en begäran om detta hos den personuppgiftsansvarige så att den registrerades identitet kan identifieras.

11.2 RÄTTELSE ELLER UTPLÅNING AV PERSONUPPGIFTER ELLER BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

A. BROTTMÅL (Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och

vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (xx/2018) 25 §)

Den personuppgiftsansvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade utan obefogat dröjsmål rätta, komplettera eller utplåna sådana personuppgifter om den registrerade som är oriktiga eller bristfälliga med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

I stället för utplåning ska den personuppgiftsansvarige dock begränsa behandlingen om

1. den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet och det inte kan fastställas huruvida de är korrekta, eller

2. personuppgifterna måste bevaras som bevisning.

Den registrerade kan inleda ett krav på korrigering, komplettering eller utplåning genom att följa bestämmelserna om hur ett ärende inleds i förvaltningslagen (434/2003).

B. ANDRA RÄTTSKIPNINGSÄRENDEN (EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 16–18)

Enligt artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning ska den registrerade ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

Dessutom ska den registrerade ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av kraven i artikel 17 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) gäller. Den registrerade ska även ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av de alternativ som nämns i artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) är tillämpligt.

Den registrerade kan inleda ett krav på korrigering, avförande eller begränsning genom att följa bestämmelserna om hur ett ärende inleds i förvaltningslagen (434/2003).

12. RÄTT ATT FRAMFÖRA KLAGOMÅL HOS TILLSYNSMYNDIGHETEN

Den registrerade har rätt att framföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne bryter mot lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (xx/2018) eller EU:s allmänna dataskyddsförordning (678/2016).

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Statsrådets justitiekansler

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Postadress: PB 20, 00023 STATSRÅDET

Telefonnummer: 029 51 62902

E-post: kirjaamo(a)okv.fi

eller

Riksdagens justitieombudsman

Besöksadress: Arkadiagatan 3, 2 vån., Helsingfors

Postadress: Riksdagens justitieombudsmans kansli, 00102 RIKSDAGEN

Telefonnummer: 09 4321

E-post: oikeusasiamies(a)eduskunta.fi 
Publicerad 5.2.2020