Tiedote: Koronaviruksesta aiheutuu Keski-Suomen käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

Julkaistu 20.3.2020

Tiedotteen pääkohdat pähkinänkuoressa:

Istuntokäsittelyjä perutaan ja siirretään myöhäisempiin ajankohtiin.

Sairaana tai altistuneena ei pidä saapua käräjäoikeuden toimitiloihin.

Asioi ensisijaisesti puhelimitse, sähköisesti tai postitse.


Koronaviruksesta aiheutuu tuomioistuinten toimintaan rajoitteita.

Tuomioistuimet huolehtivat osaltaan kansalaisten oikeusturvasta myös poikkeusoloissa.

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tuomioistuimet joutuvat priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa joidenkin jo sovittujen istuntojen peruuttamista ja käsittelyjen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Muutoksista johtuen käsittelyajat voivat pidentyä.

Toiminnan muutoksista viestitään tuomioistuinten omilla palvelusivuilla. Keski-Suomen käräjäoikeutta koskevat ajankohtaiset tiedot löydät täältä: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/keski-suomenkarajaoikeus/fi/index/tiedotteet.html

Keski-Suomen käräjäoikeus pyrkii tiedottamaan keskeisiä sidosryhmiään ja tiedotusvälineitä myös sähköpostitse.

Jo sovitut istuntokäsittelyt:

Terveysperusteisiin peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti. Sairaana tai altistuneena ei ole syytä saapua istuntoon. Keski-Suomen käräjäoikeus lisää etäyhteyksien käyttöä istunnoissa siltä osin kuin se on mahdollista.

Käräjäoikeus peruuttaa ja siirtää myöhemmäksi maalis- ja huhtikuun istuntojaan niissä asioissa, jotka eivät ole kiireellisiä ja joita ei voida käsitellä etäyhteyksillä.

Lain mukaan kiireellisenä ja tietyssä määräajassa käsiteltävät asiat (esimerkiksi pakkokeino- ja, säilöönottoasiat, vangitun vastaajan asiat, osa lähestymiskieltoasioista) sekä asian laadun tai luonteen johdosta kiireelliset asiat (esimerkiksi lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat, tietyt edunvalvontaa koskevat asiat ja eräät maksukyvyttömyysasiat) pyritään käsittelemään normaalisti. Myös asiat, joissa ketään ei ole velvoitettu saapumaan oikeuteen henkilökohtaisesti, pyritään käsittelemään normaalisti.

Käsittelyjen peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Ota yhteys käräjäoikeuteen, jos olet epävarma asiastasi. Tiedusteluihin vastataan mahdollisimman pian.

Muu asiointi tuomioistuimessa:

Käräjäoikeuden asiakaspalvelu toimii toistaiseksi normaalisti. Asioinnissa tulee käyttää ensisijaisesti puhelinta, sähköpostia ja postia. Oikeudenkäynteihin liittyviä määräaikoja (esim. tyytymättömyyden ilmoitukset ja valitukset) noudatetaan poikkeusoloista huolimatta. Käräjäoikeuden kutsuja ja kehotuksia tulee noudattaa, ellei muuta ole ilmoitettu, ja niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kutsuissa ja kehotuksissa mainittuihin seuraamuksiin.

Haastemiestiedoksiantoa käytetään vain kiireellisissä asioissa. Muissa asioissa pääsääntönä on puhelin- tai postitiedoksianto. Haastemiestiedoksiantoa ei käytetä silloin, kun haastettava on hoitolaitoksessa. Myös riskiryhmään (yli 70 v) kuuluvien henkilökohtaista haastamista tulee välttää.

Tartunnalta suojautuminen käräjäoikeudessa:

Käräjäoikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Käräjäoikeuden toimitiloihin ei pidä tulla sairaana tai altistuneena. Käräjäoikeuden omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita.

Käräjäoikeudessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi liittyen tiloissa liikkumiseen. Istunnoissa kiinnitetään huomiota riittäviin välimatkoihin istuntoon osallistuvien välillä ja suositus on käyttää kaikissa istunnoissa mahdollisimman isoja saleja.