Vid Västra Nylands tingsrätt en lagmanstjänst D 20

Sista ansökningsdag:
29.03.2019
Ämbetsverk:
Västra Nylands tingsrätt

Vid Västra Nylands tingsrätt lediganslås att sökas en lagmanstjänst D 20 för viss tid 1.11.2019 - 31.10.2026 (dn 92/2042/2019).

Tingsrätternas uppgift är att trygga medborgarnas rättsskydd. Tingsrätterna behandlar tviste- och brottsmål. Esbo och Västra Nylands tingsrätter sammanslogs den 1.1.2019 till nya Västra Nylands tingsrätt, vars kansli är placerad i Esbo. Västra Nylands tingsrätt är en av de största tingsrätterna i Finland. Tingsrätten tar årligen emot cirka 12 000 mål. I tingsrätten arbetar ca. 140 personer. Personalen består av tingsdomare, kanslipersonal och stämningsmän samt tingsnotarier.

Till lagman vid en tingsrätt kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat att de har sådana insikter i tjänstens uppgiftsområde som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter samt behövliga personliga egenskaper och som även har ledarförmåga.

Västra Nylands tingsrätt är en tvåspråkig domstol. Om behörighetsvillkor som gäller lagmannens språkkunskaper stadgas i 10 kap. 9 § domstolslagen.

Till Helsingfors hovrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor, Sundholmsstranden 7 I, PB 132, 00181 Helsingfors, senast fredagen 29.3.2019 före tjänstetidens utgång. Till ansökan ska fogas ett aktuellt matrikelutdrag eller nödvändiga betyg över avlagda examen och utredning om arbetserfarenhet.

Ytterligare uppgifter ger president Mikko Könkkölä tfn 02956 40700.

 
Publicerad 1.3.2019