Coronaviruset medför begränsningar i Västra Nylands tingsrätts verksamhet

Publicerad 15.3.2020

Coronaviruset medför begränsningar i Västra Nylands tingsrätts verksamhet

Domstolarna är samhällsviktiga tjänster och de ska värna om medborgarnas rättsskydd i alla situationer. Samtidigt måste också domstolarna för sin del bidra till åtgärder för att hindra en fortsatt spridning av coronaviruset.

Västra Nylands tingsrätt blir tvungen att prioritera sina uppgifter och begränsa sin verksamhet, dock med beaktande av parternas och samhällets nödvändiga rättsskyddsbehov. Detta innebär att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp och att de redan överenskomna sammanträdena ställs in. Ändringarna i verksamheten kommer i allmänhet att förlänga behandlingstiderna.

Trots undantagsförhållande har det inte föreskrivits om ändringar eller undantag i de tidsfrister som gäller för rättegångar. Även innehållet i domstolens kallelser och uppmaningar är oförändrat, såvida i saken delaktig inte har underrättats om något annat. Försummelserna kan leda till de påföljder som angetts i kallelserna och uppmaningarna.

Rättegångar som redan har ett handläggningsdatum:

Om du på grund av sjukdom är förhindrad att infinna dig vid den rättegång till vilken du har kallats, kontakta omedelbart den kontaktperson som nämns i kallelsen per telefon eller e-post. Kontakt med handläggaren fås alltid också via e-postadressen på inbjudan och domstolens tjänstesida.

De som mottagit en kallelse till rättegång underrättas personligen om eventuella återkallelser av eller ändringar i behandlingen.

Ytterligare information om sessionsbehandlingen ges också av de kontaktpersoner som nämns i kallelsen. Mer information och kan också begäras via e-postadressen på inbjudan och ämbetsverkets webbsidor.

Uträttande av andra ärenden vid domstol:

Domstolens kundservice fungerar normalt. I mån av möjlighet ska man i första hand använda telefon och e-post vid uträttandet av ärenden.

Skydd mot smitta i domstol:

Vid skötseln av ärenden i domstol ska man sörja för god hand- och hosthygien och även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna gett. Domstolarnas egna anställda följer samma anvisningar. Vid domstolen ska man också följa eventuella ytterligare anvisningar gällande t.ex. hur man kan röra sig i lokalerna.