Domstolspraktik

Domstolspraktik (auskultering)

I tingsrätten gör årligen 10 tingsnotarier sin domstolspraktik. De ett år långa praktikperioderna börjar i 1.1., 1.3., 1.5., 1.8. ja 1.10. (Esbo), 1.1., 1.5. ja 1.10 (Raseborg) ja 1.1. ja 1.8. (Lojo).

Från början av 2017 överfördes valet av tingsnotarier från tingsrätterna till domarutbildningsnämnden, som inledde sin verksamhet då. Till nämndens uppgifter hör bland annat att sköta ordnandet av det centraliserade förfarandet för ansökan om praktikplatser enligt lagen om domstolspraktik samt urvalet och utnämningen av tingsnotarier.

Domarutbildningsnämnden

Mera information om domstolspraktik Administrator Outi Lehmijoki outi.lehmijoki@oikeus.fi eller 029 56 45035.

 
Publicerad 10.1.2019