Käräjätuomarin T11 virka Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
08.07.2019
Virasto:
Päijät-Hämeen käräjäoikeus

Organisaation esittely

Käräjäoikeudet käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Käräjäoikeuden palveluksessa on noin 70 henkilöä. Käräjäoikeuden kanslia ja istuntopaikka sijaitsevat Lahdessa. Päijät-Hämeen käräjäoikeus on yksikielinen.

Tehtävän kuvaus

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.7.2019 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T11 palkkausluokan mukainen virka.

Tuomioistuinlain (673/2016) 2 luvun 1 §:n mukaan käräjäoikeus käsittelee riita-, rikos ja hakemusasiat ensimmäisenä tuomioistuimena, jollei toisin säädetä. Käräjäoikeus käsittelee myös muut sille lailla säädetyt asiat.

Käräjäoikeuden jäseniä ovat laamanni ja käräjätuomarit. Käräjäoikeudessa on lisäksi muina jäseninä lautamiehiä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin oikeudenkäymiskaaressa tai muussa laissa säädetään.

Tuomistuinlain (673/2016) 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan tuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja tässä toiminnassa häntä sitoo vain laki. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan tuomarilla on velvollisuus ratkaista hänen käsiteltäväkseen jaettu asia. Tuomarin on virkatoimissaan oltava tunnollinen ja huolellinen. Hänen on käsiteltävä ja ratkaistava asia joutuisasti.

Käräjäoikeuden työjärjestyksen mukaan lainkäyttöasiat jaetaan tuomareille ja muille käsittelijöille laamannin vahvistaman jako-ohjeen mukaisesti.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Käräjätuomarin T11 viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä hyvää perehtyneisyyttä käräjäoikeudessa sovellettavaan lainsäädäntöön sekä käräjäoikeuden toimialan ja oikeudenkäyntimenettelyn tuntemusta. Aktiivista työotetta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja pidetään tärkeinä.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään lähettämään 8.7.2019 kello 16.15 mennessä ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteeseen www.valtiolle.fi työavain 25-459-2019. Sähköpostilla tai postin välityksellä hakemukset voi toimittaa myös Päijät-Hämeen käräjäoikeuden hallintoon osoitteella Askonkatu 9, 15100 Lahti tai sähköpostitse paijat-hame.ko@oikeus.fi.

Hakemuksessa tulee mainita tehtävän työavain.

Lisätietoja tehtävästä

Lisätietoja tehtävästä antaa laamanni Jukka Heikkilä, puhelin 029 56 47100.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 7.6.2019

Laamanni Jukka Heikkilä

 
Julkaistu 7.6.2019