Pirkanmaan käräjäoikeuden työjärjestys


1. KÄRÄJÄOIKEUDEN TEHTÄVÄ

Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille oikeusturvaa ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatettuja asioita varmasti, luotettavasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Käräjäoikeus huolehtii asiakaspalvelusta ja muista yhteyksistä hyvän hallintotavan mukaisesti.


2. ORGANISAATIO

Käräjäoikeudessa on neljä lainkäyttöosastoa ja hallinto-osasto. Lainkäyttöosastojen yhteydessä toimii summaaristen asioiden yksikkö ja osastolla 4 notaareiden rikosasioiden yksikkö. Hallinto-osaston yhteydessä toimii asiakaspalvelu- ja kirjaamoyksikkö sekä tiedoksiantoyksikkö.

Käräjäoikeuden päällikkönä hallintoasioissa on laamanni, jonka apuna toimii johtoryhmä. Kunkin lainkäyttöosaston esimiehenä on osastonjohtaja. Hallinto-osaston esimiehenä on hallintopäällikkö.

Käräjäoikeudessa on yhteistyökomitea, joka toimii viraston ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä.


2.1. LAAMANNI

Laamannin tehtävänä on johtaa käräjäoikeutta ja viraston päällikkönä vastata siitä, että käräjäoikeus toteuttaa lakisääteiset ja toiminta-ajatuksen mukaiset tehtävät. Laamannin tulee valvoa, että asiat käsitellään huolellisesti ja nopeasti sekä seurata, että lakia sovelletaan yhdenmukaisesti.

Laamannin tehtäviä ovat:

* strateginen johtaminen
* viraston toiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen
* tulosohjaus ja -neuvottelut
* lain mukaiset virkanimitykset
* lausunnot tuomareiden nimitysasioissa
* lainsäädännön ja lainsäädäntöhankkeiden seuranta ja niistä tiedottaminen
* käräjäoikeuden lausuntojen antaminen lainsäädäntö- ym. asioissa
* sopiminen tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta
* työjärjestyksen ja toimintaohjeiden vahvistaminen
* käräjätuomarin määrääminen osastonjohtajan tehtävään
* osastovastaavien ja yksikkövastaavien nimeäminen
* käräjänotaarin määräyksen antaminen
* henkilöstön sijoittaminen osastoille
* tuomareiden virkavapauksista ja sijaisuuksista päättäminen
* osastonjohtajien vuosilomista päättäminen
* työnantajan edustajan nimeäminen yhteistyökomiteaan ja työsuojeluorganisaatioon
* käräjänotaarin toimivaltuuksista määrääminen yksittäisessä asiassa
* käräjänotaarin määrääminen kokoonpanon jäseneksi
* haastemiesten aluejaon vahvistaminen
* lainkäyttötoimintaan osallistuminen harkintansa mukaan
* yhteydenpito eri viranomaisiin, muihin sidosryhmiin ja tiedostusvälineisiin sekä kansainväliset yhteydet
* tiedotuksen ja viestinnän periaatteista päättäminen
*yksittäistä viranhaltijaa koskevista kurinpidollisista toimenpiteistä päättäminen

Laamanni päättää taloudellisten resurssien jaosta ja ratkaisee hallinnollisissa asioissa syntyneet erimieleisyydet sekä työjärjestyksen tulkinnan.

Laamanni voi ottaa ratkaistavakseen alemmalle tasolle delegoimansa hallintoasian.

Esittelijänä hallintoasioissa toimii hallintopäällikkö tai laamannin määräämä muu virkamies.

Laamannin sijaisena toimii virkaiältään vanhin osastonjohtaja, joka on virantoimituksessa ja osastonjohtajien ollessa estyneinä laamannin määräämä käräjätuomari.


2.2. JOHTORYHMÄ

Käräjäoikeudessa on laamannin apuna johtoryhmä, johon laamannin lisäksi kuuluvat osastonjohtajat ja hallintopäällikkö. Johtoryhmän kokouksessa kuullaan henkilöstön edustajaa, jos käsiteltävä asia sitä edellyttää.

Johtoryhmässä käsitellään käräjäoikeuden kokonaisjohtamiseen ja -ohjaukseen liittyviä kysymyksiä ja sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtoryhmässä käsitellään erityisesti seuraavia asioita:

* käräjäoikeuden toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua
* käräjäoikeuden vuosittaista talousarviosuunnitelmaa ja sen seurannan periaatteita sekä oikeusministeriön kanssa käytävien tulosneuvottelujen tavoitteita.
* tulossopimuksen täytäntöönpanoa ja toteutumisen arviointia
* lainkäyttö- ja talousasioiden raportointia ja seurantaa
* koko käräjäoikeuden hallinto- ja talousasioiden valmistelua
* henkilöstöpolitiikan periaatteita
* tiedotuksen ja viestinnän periaatteita
* käräjäoikeuden organisaatiota ja sen toimivuutta ja kehittämistä
* henkilöjohtamisen ja esimiestyöskentelyn periaatteiden määrittelyä ja kehittämistä
* lainkäytön yhtenäisyyden seurantaa
* tuomarinviran hakijoista annettavia lausuntoja nimitysmenettelyssä
* käräjäoikeuden antamia lausuntoja
*esitystä työjärjestykseksi

Johtoryhmässä käsitellään myös muita laamannin määräämiä asioita.


2.3. HALLINTO-OSASTO

Hallinto-osaston tehtävänä on tukea ylintä johtoa ja osastoja käräjäoikeuden tehtävien toteuttamisessa. Hallinto-osasto vastaa käräjäoikeuden henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä viraston toiminnan yleishallinnosta.

Laamanni voi antaa tarkemmat määräykset hallinto-osaston ja lainkäyttöosastojen välisestä hallintotehtävien jaosta.

Hallintojohtaja johtaa hallinto-osastoa. Kelpoisuutena hallintojohtajan virkaan on ylempi oikeustieteellinen loppututkinto. Hallintojohtaja vastaa hallinto-osaston toimivuudesta tulostavoitteiden mukaisesti. Hallintojohtaja vastaa osaston työhyvinvoinnista. Laamanni määrää tarkemmin hallintopäällikön päätettävistä asioista. Hallintojohtajan sijaisena toimii tarvittaessa laamannin erikseen määräämä käräjäoikeuden virkamies.

Hallintojohtaja valmistelee käräjäoikeuden tulo- ja menoarvion ja vastaa siihen liittyvistä tehtävistä sekä suorittaa muut laamannin määräämät tehtävät.

Hallintojohtaja muun muassa

* valmistelee ja esittelee laamannin ratkaistavat hallinto- ja talousasiat sekä nimitysasiat, jollei laamanni ole määrännyt muuta virkamiestä esittelijäksi
* osallistuu käräjäoikeuden toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
* päättää kansliahenkilöstön kokemuslisistä
* päättää kansliahenkilöstön ja haastemiesten virkavapauksista ja sijaisuuksista
* hyväksyy hallinto-osaston esimiesten lomat
* hyväksyy käräjäoikeuden tulot ja menot, päättää tilisaatavien poistamisesta, irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ja poistamisesta sekä huolehtii irtaimen omaisuuden ja mahdollisen kassan tarkastuksesta.
* vastaa kansliahenkilöstön, haastemiesten ja käräjänotaarien rekrytoinnista

Hallintojohtaja hyväksyy tavanomaiset hankinnat ja niiden laskutuksen sekä muistiotositteet. Hallintopäällikkö valvoo hankintojen asianmukaista kilpailuttamista, neuvottelee suurista tai poikkeuksellisista hankinnoista etukäteen laamannin kanssa sekä raportoi ohjeiden mukaan menoista ja talousarviotilanteen kehityksestä. Laamannin menot hyväksyy hallintojohtaja. Hallintojohtajan asiatarkastamat laskut hyväksyy laamanni tai hänen sijaisensa.

Laskun hyväksyjän on varmistuttava siitä, että meno on laillisen menoperusteen mukainen sekä varmistettava määrärahan riittävyys. Menojen käsittelyssä noudatetaan oikeusministeriön taloussääntöä (52/2015), jota muutoinkin noudatetaan viraston taloushallinnon toiminnassa. Tulot hyväksyy hallintopäällikkö tai siihen erikseen määrätty virkamies.

Hallintojohtajamäärää hallinto-osaston viranhaltijoiden tehtävistä sekä huolehtii kehitys- ja suoritusarviointikeskustelujen järjestämisestä osastollaan. Hallinto-osastoon kuuluu kansliahenkilökuntaa ja haastemiehiä.

Hallinto-osaston tehtäviä ovat muun muassa:

* viraston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
* tulosneuvottelujen valmistelu ja niistä tiedottaminen
* tulosohjauksen kehittäminen
* johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu
* lainsäädännön ja lainsäädäntöhankkeiden seuranta ja niistä tiedottaminen
* koulutussuunnittelu ja käräjäoikeuden ulkopuoliseen koulutukseen osallistuvien henkilöiden valinta
* kirjastopalvelut
* muut informaatiopalvelut
* yleinen ulkoinen ja sisäinen asiakaspalvelu
* tiedottaminen ja viestintä
* henkilöstöhallinto
* käräjänotaarihallinto
* lautamieshallinto
* taloushallinto
* työsuojeluasiat
* terveys- ja työhyvinvointiasiat
* tietohallintopalvelut
* tietoliikennepalvelut
* tilastopalvelut
* materiaalihallinto
* tilapalvelut
* huolto- ja siivouspalvelut
* turvallisuuspalvelut
* kirjanpito- ja maksuliikenne
* haastemiestiedoksiannot

Hallinto-osastoon kuuluu talous- ja hallintokanslia, ict-tuki, kirjasto ja muu informaatiopalvelu sekä kirjaamo, joka käsittää asiakaspalvelun, arkiston ja tiedoksiantokirjaamon. Haastemiehet kuuluvat hallinto-osastoon.

Laamanni voi vahvistaa erikseen vastuuhenkilöiden sekä käräjäsihteerien pääasialliset toimenkuvat. Kelpoisuusvaatimuksena käräjäsihteerin virkaan on vähintään alempi korkeakoulututkinto.


2.4. LAINKÄYTTÖOSASTOT

Käräjäoikeudessa on kaksi siviiliosastoa ja kaksi rikososastoa.

Päätösvaltaa osaston asioissa käyttää osastonjohtaja. Osastonjohtajan tehtävä on määräaikainen ja se on julistettava haettavaksi. Laamanni määrää osastonjohtajan tehtävään vakinaisen käräjätuomarin enintään kolmeksi vuodeksi.

Osastonjohtaja vastaa osaston toimivuudesta tulostavoitteiden mukaisesti. Osastonjohtajat järjestävät työt osastolla niin, että ne muodostuvat kaikkien osalta riittävän monipuolisiksi. Osastonjohtaja huolehtii työnjaosta osastolla niin, että se on oikeudenmukaista, avointa, tasapuolista ja ottaa huomioon käsittelijän kokemuksen sekä tiedon ja taidon ja siten, että asianosaisten asiat tulevat ratkaistuiksi riippumattomasti, puolueettomasti ja joutuisasti. Osastonjohtaja vastaa osaston työhyvinvoinnista.

Osastonjohtajan tehtäviä ovat muun muassa:

* sopiminen osaston tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta laamannin kanssa
* sopiminen tulostavoitteiden asettamisesta henkilöstön kanssa
* kehitys- ja suoritusarviointikeskustelujen järjestäminen osastolla
* henkilöstön sijoittaminen tehtäviin lähiesimiestä kuultuaan
* osaston tuomareiden määrääminen jäseniksi kokoonpanoihin
* juttujaosta päättäminen
* työmäärien tasaisuuden valvonta ja asiamäärien seuranta
* lainkäytön yhdenmukaisuuden ja käsittelyn joutuisuuden seuranta
* vuosilomien ja sairauslomien hyväksyminen
* koulutustarpeiden esittäminen
* osastolle osoitettujen tilojen jaosta päättäminen
* yhteydenpito sidosryhmiin
* tuomarien kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut
* kehityskeskustelut ja suoritusarviointikeskustelut osastovastaavan ja yksikkövastaavan kanssa
* osaston sisäinen tiedotus
* osaston tuomareiden esteellisyyttä koskevat asiat
* kiireelliseksi julistamista koskevien pyyntöjen ratkaiseminen
* tuomarien sekä käräjänotaarien perehdyttämisestä huolehtiminen

Osastonjohtajan sijaisena toimii osastonjohtajan määräämä henkilö.

Osastonjohtajan on osallistuttava lainkäyttötoimintaan vähintään puolella osaston käräjätuomarin työvelvollisuudesta.


2.5. LÄHIESIMIES

Laamanni määrää osastonjohtajan esityksestä kullekin osastolle osastovastaavan kansliahenkilökunnan esimieheksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Myös selkeisiin tehtäväkokonaisuuksiin voidaan määrätä vastuuesimies. Henkilökunnalla on tehtävään avoin ilmoittautumismahdollisuus. Haastemiesten esimiehet toimivat haastemiesten lähiesimiehinä.

Lähiesimies toimii vastuualueensa esimiehenä ja vastaa sen toiminnan asianmukaisesta sujumisesta.

Lähiesimies muun muassa

* johtaa ja kehittää vastuualueensa henkilöstön toimintaa
* huolehtii siitä, että asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi
* huolehtii oikeudenmukaisesta työnjaosta ja tehtävien sujumisesta
* laatii päivystyslistat
* seuraa työaikaraportteja ja poissaoloja
* laatii osastonjohtajalle tilastoja ja työraportteja
* laatii lomalistat
* hyväksyy vastuualueensa henkilöstön vuosi- ja sairauslomat
* käy vuosittain vastuualueensa henkilöstön kanssa kehitys- ja suoritusarviointikeskustelut osastonjohtajan ohjeistuksen mukaisesti
* järjestää sihteerin sijaiset istuntoihin
* osallistuu vähintään puolella työmäärällä osaston vastuualueeseen kuuluviin tehtäviin
* osallistuu uusien työntekijöiden rekrytointiin ja huolehtii heidän perehdyttämisensä järjestämisestä
* huolehtii alaisensa henkilökunnan neuvonnasta ja opastuksesta sekä tarvittavien ohjeiden laatimisesta ja päivittämisestä
* huolehtii osaltaan osaston sisäisestä tiedottamisesta
* järjestää säännöllisesti henkilöstöpalavereja
* vastaa osaston työhyvinvoinnista osaltaan
* huolehtii osaston juttujaosta osastonjohtajan ohjeiden mukaisesti
* tekee muut osastojohtajan määräämät tehtävät


2.6. TOIMISTOHENKILÖKUNTA JA HAASTEMIEHET

Käräjäsihteerit toimivat osaston tuomareiden ja käräjänotaarien sihteereinä tai suorittavat muut työjärjestyksen mukaiset tai osastonjohtajan määräämät työtehtävät.

Haastemiehet huolehtivat tiedoksiantoon liittyvistä tehtävistä lainkäyttöasioissa ja muissa asioissa. He huolehtivat istuntopäivystyksen ja tiedoksiantopäivystyksen järjestämisestä. Lisäksi he hoitavat istuntoihin ja niiden järjestelyihin liittyviä töitä osastoilla. Haastemiehillä on oikeus käyttää omaa autoaan tiedoksiantotehtävissä.

Haastemiesten esimiehen tulee osallistua tiedoksianto- ja päivystystehtäviin siten, että se vastaa vähintään puolta haastemiehen keskimääräisestä työvelvollisuudesta. Haastemiesten esimiehet vastaavat ajopäiväkirjojen asiatarkistuksesta.


3. ASIOIDEN JAKO LAIKÄYTTÖOSASTOILLE

Lainkäyttöasiat jaetaan kirjaamossa osastoille osastojen tehtävänjaon mukaisesti.

Osasto 1

* yleinen riita-asioiden jako (L)
* perhe- ja perintöoikeudelliset riita- ja hakemusasiat (L,H,HP)
* yhtiö- ja yhteisöoikeudelliset riita-asiat (L)
* kilpailuoikeudelliset riita-asiat (L)
* sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat riita-asiat (L)
* lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät täytäntöönpanoasiat (H)
* isyysasiat (L)
* vihkimiset, parisuhteiden rekisteröinnit ja purkamiset (H)
* edunvalvontaa koskevat asiat (H)
* välitystuomion täytäntöönpano (H)
* ulkomaisten tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat asiat (H)
* kansainvälinen virka-apu (H)
* muut siviilioikeudelliset hakemusasiat (H)
* erilliset turvaamistoimet (T)

Osasto 2

* yleinen riita-asioiden jako (L)
* työsuhteesta johtuvat riidat (L)
* konkurssiasiat (K,H)
* konkurssissa riitautetun saatavan vahvistaminen (L)
* takaisinsaanti konkurssipesään (L)
* yrityssaneerausasiat (HS)
* yksityishenkilön velkajärjestelyasiat (HJ)
* ulosottovalitukset (U)
* täytäntöönpanoriita-asiat (L)
* summaariset asiat (E,S,W,SM), myös asuntosummaariset
* asuin- ja liikehuoneiston vuokrasuhteisiin liittyvät riidat (L)

Osasto 3

* yleinen rikosasioiden jako
* talousrikokset
* pakkokeinoasiat, säilöönottoasiat
* rikoksentekijän luovuttamista koskevat asiat
* EU- jäädyttämispäätöstä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat asiat
* vankeuslain mukaiset muutoksenhakuasiat
* lähestymiskieltoasiat

Osasto 4

* yleinen rikosasioiden jako
* huumausainerikokset
* siveellisyysrikokset, ihmiskauppa, paritus
* työhön ja työturvallisuuteen liittyvät rikokset
* kurinpitovalitukset
*virkarikokset
*rikosasiat, joissa syyttäjä on esittänyt kirjallista menettelyä
*käräjänotaarien rikosasiat
*lähestymiskieltoasiat

Yleiseen jakoon kuuluvat riita-asiat jaetaan vuorotellen osastoille 1 ja 2. Jaosta voidaan poiketa työn tasaamiseksi. Yleinen jako koskee niitä L asioita, joita ei ole erityisasioina merkitty jommalle kummalle riita-osastolle. Erityisasioiden jakoa voidaan keskittää osastojen sisäisesti. Samaan asiaryhmään kuuluvia asioita käsittelevien tuomareiden tulee tehdä yhteistyötä lainkäytön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tuomioistuinsovittelua koskevat asiat jaetaan vuorotellen nimetyille sovittelutuomareille. Perheoikeudellisten asioiden sovittelutuomarit toimivat osastolla 1.

Rikosasiat jaetaan osastoille 3 ja 4 vuosittain vahvistettavan syyttäjäkaavion ja edellä olevan tehtäväjaon mukaisesti. Muualta kuin Pirkanmaan syyttäjänvirastosta tulevat rikosasiat jaetaan rikososastoille vuoroperiaatteella ellei asia selkeästi kuulu pääosiltaan jomman kumman osaston erityisosaamisalueeseen.

Vangitsemis- ja muiden kiireellisesti käsiteltävien pakkokeinojen virka-ajan ulkopuolisen päivystysjärjestelmän hallinnointi, valvonta ja päivystysasioiden edellyttämä koulutus kuuluvat osastolle 3. Päivystyksessä vuorottelevat tuomarit tulee valita ensisijaisesti pakkokeinoihin käytännössä perehtyneistä tuomareista.

Asia on käsiteltävä sillä osastolla, jolla käsittely on aloitettu, vaikka sen käsittely kuuluisi jakoperusteiden mukaan toiselle osastolle, ellei laamannin määräyksestä muuta johdu.

Puheenjohtajana toimii laamanni, käräjätuomari tai käräjänotaari. Kokoonpano päättää itse puheenjohtajuudesta.

Asian käsittelyn kiireelliseksi julistamista koskeva pyyntö käsitellään sillä osastolla, jolla pääasia on vireillä. Ratkaisun kiireelliseksi julistamisesta tekee osastonjohtaja tai hänen määräämänsä tuomari. Ratkaisusta on ilmoitettava laamannille.

Rikosasiasta erotetun yksityisoikeudellisen vaatimuksen käsittelyä jatkaa pääsääntöisesti sama puheenjohtaja.

Palautettu asia käsitellään pääsääntöisesti sillä osastolla, jolla se on aikaisemmin käsitelty.

Käsittelijän esteellisyyttä koskeva väite käsitellään pääsääntöisesti sillä osastolla, jolla pääasia on vireillä. Väitteen ratkaisee osastonjohtaja tai hänen määräämänsä tuomari.

Laamanni voi työmäärien tasoittamiseksi määrätä poikkeuksia jakoperusteista. Laamanni voi erityisestä syystä määrätä asioiden siirtämisestä osastolta tai käsittelijältä toiselle.


4. TUOMARIEN TYÖVELVOLLISUUS

Tuomarin tulee työskennellä siten, että hänelle jaetut asiat tulevat asianmukaisesti ja joutuisasti käsitellyiksi.

Istunnot on suunniteltava siten, että työskentely on tehokasta ja että istunto päättyy pääsääntöisesti virka-ajan puitteissa.

Tuomareiden tulee olla tavoitettavissa virka-aikana. Päivystystehtävissä toimivien tuomareiden tulee olla virka-aikana virkapaikalla, lukuun ottamatta ilta- ja viikonloppupäivystyksiä.

Tuomareilla on oikeus oman auton käyttöön, mikäli istunto pidetään muualla, kuin Tampereen oikeustalossa.


5. TUOMARIEN JA MUUN HENKILÖKUNNAN KIERTO

Tuomarin tulee määräajoin vaihtaa osastoa. Siirtyminen tapahtuu pääsääntöisesti 3-5 vuoden välein siten, että kunkin tuomarin käsiteltäväksi tulee ajoittain riita- ja rikosasioita. Kiertoa harkittaessa voidaan ottaa huomioon erityisosaamisen merkitys.

Virkoja täytettäessä ja pitkäaikaisista sijaisuuksista päätettäessä tuomareille järjestetään mahdollisuus sisäiseen hakuun.

Määräaikaisten ja nuorempien tuomareiden sijoituspaikkaa pyritään vaihtamaan siten, että he saavat mahdollisimman monipuolista kokemusta eri asiaryhmistä.

Laamanni voi tehdä poikkeuksia kiertovelvollisuudesta tuomarin lähivuosina tapahtuvan eläkkeelle siirtymisen, terveydentilan tai muun painavan henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kansliahenkilökunnalle järjestetään mahdollisuus työskennellä eri toimipisteissä monipuolisen ammattitaidon hankkimiseksi ja turvaamiseksi. Kiertoa edistetään mahdollistamalla henkilökunnan sisäinen haku tarvittaessa.


6. PEREHDYTYKSEN JÄRJESTÄMINEN

Uusien tai tilapäisten työntekijöiden perehdyttämiseen sekä käräjänotaarien tutoreiksi nimetään vastuuhenkilöt. Tehtävissä noudatetaan vahvistettua perehdyttämissuunnitelmaa ja käräjänotaarien harjoittelusuunnitelmaa.


7. ASIAKASPALVELU

Kaikessa asiakaspalvelussa on noudatettava hyvää hallintotapaa.


8. KÄRÄJÄNOTAARIT

Käräjänotaarit työskentelevät hallinto-osastolla laaditun harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Osastolla käräjänotaarit suorittavat heille osoitetut tehtävät osastonjohtajan ohjeiden mukaisesti. Käräjänotaareille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuus toimia puheenjohtajana lautamieskokoonpanossa sekä jäsenenä käräjäoikeuden vahvennetussa tai täysilukuisessa kokoonpanossa.


9. VIRKAMATKAT

Käräjäoikeuden virkamiehillä on matkamääräys hyväksyttyihin virka- ja koulutusmatkoihin.


10. LAUTAMIEHET

Lautamiehet osallistuvat rikosistuntoihin hallinto-osastolla ylläpidettävän lautamiesjärjestelmän ja annettujen ohjeiden mukaisesti.


11. KEHITYS- JA TAVOITEKESKUSTELUT

Käräjäoikeudessa käydään kehityskeskustelut kaikkien henkilöstöryhmien kanssa vähintään kerran vuodessa. Kansliahenkilökunnan ja haastemiesten kanssa käytävä kehityskeskustelu sisältää myös henkilökohtaisen palkanosan määräytymiseen liittyvän suoritusarvioinnin. Keskustelun virkamiehen kanssa käy kunkin henkilöstöryhmän lähiesimies osastolla. Osastonjohtaja tarkistaa suoritusarvioinnit ja käy kehityskeskustelut tuomarien ja käräjäviskaalin kanssa.

Osastonjohtajien ja hallintopäällikön kehityskeskustelut käy laamanni.


12. TYÖJÄRJESTYKSEN SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO

Laamanni voi määrätä poikkeuksia työjärjestykseen. Laamanni antaa tarvittaessa tulkintaohjeita työjärjestyksen soveltamisesta. Johtoryhmää on kuultu. Työjärjestys tulee voimaan 1.1.2020.


Laamanni Antero Nuotto

 
Julkaistu 9.4.2020