Behandlingen av summariska tvistemål i Österbottens tingsrätt från och med 1.9.2019

Publicerad 8.8.2019

Behandlingen centraliseras till nio tingsrätter och användningen av e-tjänster blir obligatorisk.

Behandlingen av ostridiga fordringsmål och andra summariska tvistemål centraliseras från och med den 1 september 2019 till nio tingsrätter. Österbottens tingsrätt är en av dessa tingsrätter.

Till domkretsen för Österbottens tingsrätt hör i summariska tvistemål landskapena Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland. Detta innebär att Österbottens tingsrätt förutom de summariska tvistemålen inom den egna domkretsen även behandlar summariska tvistemål inom domkretsen för tingsrätterna Södra Österbotten samt Mellersta Finland. Information om vilka kommuner som hör till domkretsen för Österbottens tingsrätt i dessa ärenden finns här Kopia_kommunkoder.xlsx (xlsx, 0.03 Mt)

Användningen av e-tjänster blir från den 1 september 2019 obligatorisk för andra än privatpersoner som agerar i egen sak och som kan lämna in sin stämningsansökan till tingsrätten även i pappersform eller som e-postbilaga. Så kan man även gå till väga i undantagsfall när en stämningsansökan inte kan göras i en elektronisk ärendehanteringstjänst eller i Santra-systemet. Ytterligare information om undantagssituationer och e-tjänster. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/sv/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Att sköta ärenden per post eller e-post: Österbottens tingsrätt PB 251, 65101 Vasa/pohjanmaa.ko@oikeus.fi, Tel. 02956 49100

Att sköta ärenden genom personligt besök: Vasa kansli: Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa

Karleby kansli: Karlebygatan 27, 67100 Karleby

YTTERLIGARE INFORMATION:

tf. ledande lagman Tomi Vistilä, Tel. 050 418 3321

Justitieministeriets pressmeddelande 17.6.2019

https://oikeus.fi/sv/index/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/summaaristenriita-asioidenkasittelymuuttuu1.9.2019.html