Auskultering

Österbottens tingsrätt erbjuder 5 auskulteringsplatser för tingsnotarier. Auskulteringsperioderna börjar 1.1., 1.5. och 1.9. i Vasa samt 1.3. och 1.9. i Karleby. Av de fem platserna är tre svenskspråkiga språktjänster.

Domarutbildningsnämnden ansvarar för valet av tingsnotarierna https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html . Till nämndens uppgifter hör bland annat att sköta ordnandet av det centraliserade förfarandet för ansökan om praktikplatser enligt lagen om domstolspraktik samt urvalet och utnämningen av tingsnotarier.

Språkkunskaper: Till språktjänsterna förutsätts utmärkt förmåga att i tal och skrift behärska svenska språket samt nöjaktig förmåga i finska språket. Till de finskspråkiga tjänsterna är situationen den motsatta.

Närmare uppgifter kan erhållas av ledande lagman Daniel Allén, telefon 029 56 49119.

 
Publicerad 1.3.2019