Summaaristen riita-asioiden käsittely päättyy Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 1.9.2019

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ei käsitellä 1.9.2019 lukien summaarisia riita-asioita vaan ne tulee panna jatkossa vireille Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus kuitenkin käsittelee kaikki 31.8.2019 mennessä vireille tulleet asiat loppuun.

Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee

- tietyn määräistä saamista (velkomus),

- hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka

- häätöä.

Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

Riitaiseksi muuttuvan asian siirtäminen

Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, asia siirretään käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, jos asiaa siihen asti käsitellyt käräjäoikeus ei ole toimivaltainen muulla kuin keskittämisperusteella.Vastaajan ollessa yksityishenkilö riitautunut asia siirtyy tällöin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jos vastaajan kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on Pohjois-Karjalassa. Asian suullinen istunto pidetään tällöin Joensuussa. Asia voi kuitenkin jäädä Kymenlaakson käräjäoikeuden käsiteltäväksi asianosaisten nimenomaisella suostumuksella.

Sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Sähköinen asiointi tulee 1.9.2019 lukien summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille.

Haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta. Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Tietojärjestelmiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää Oikeusrekisterikeskukselle osoitteella tuomas.ork@om.fi , joka on yhteiskäyttöinen ryhmäsähköpostiosoite.

Lisätietoja summaaristen asioiden käsittelystä Kymenlaakson käräjäoikeudessa

Käräjätuomari Heli Leinonen

kymenlaakso.ko@oikeus.fi

Kauppalankatu 43 A, 45100 Kouvola

Puh. 0295645811

Linkkejä:

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180439

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180789

OM –tiedote 16.6.2018

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/summaariset-riita-asiat-keskitetaan-vuoden-2019-syyskuun-alusta-yhdeksaan-karajaoikeuteen

 
Julkaistu 20.6.2019