Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden työjärjestys

Voimassa 1.9.2017 alkaen


1. YLEISTÄ

Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatetut asiat varmasti, luotettavasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Kaikessa palvelussa otetaan huomioon asiakkaiden asiallinen kohtelu ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet.

Työyhteisönä käräjäoikeus on tasapuolinen sekä työntekijöiden työkykyä, yhteistyötä ja työhyvinvointia korostava. Sisäisessä toiminnassa pyritään joustavuuteen sekä laadukkaisiin, tuloksellisiin ja yksinkertaisiin työtapoihin.


2. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Käräjäoikeuden toiminta perustuu tasapuolisuuteen, laadun hallintaan ja tulosvastuuseen. Toimintokohtaisten vastuiden perusta määritellään työjärjestyksessä ja vastuista sovitaan tehtyjen päätösten perusteella vuosittain tuloskeskusteluissa. Laadun hallintaa ja toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan yhteisissä ja organisaation eri ryhmien sisäisissä keskusteluissa. Johtamisjärjestelmällä pyritään tavoitteelliseen ajattelu- ja osallistumistapaan kaikessa toiminnassa siten, että koko organisaatio on laadukas ja tuloksellinen.


3. HENKILÖSTÖN YLEISET VELVOLLISUUDET

Käräjäoikeuden henkilöstö yhdessä vastaa kaikkien asioiden asianmukaisesta käsittelystä. Käräjäoikeuden koko henkilöstö on velvollinen auttamaan toisiaan riippumatta siitä, millä osastolla he työskentelevät.

Henkilöstö hoitaa vastavuoroisesti toistensa tehtäviä lomien ja virkavapauksien aikana.

Laamanni, osastonjohtajat, hallintosihteeri ja hänen sijaisensa sekä lähiesimiehet voivat omalla vastuualueellaan teettää lisä- ja ylityötä työaikalain sekä virka- ja työehtosopimusten säätämissä rajoissa. Sama oikeus on istunnon puheenjohtajalla käräjäsihteerin ja päivystävän haastemiehen osalta.

Laamanni, osastonjohtajat sekä hallintosihteeri ja lainkäytöstä vastaava käräjäsihteerit ja lähiesimiehet voivat määrätä henkilökunnan tekemään muitakin käräjäoikeuden töitä kuin mitä tässä työjärjestyksessä on mainittu.


4. ORGANISAATIO

Käräjäoikeudessa on hallinto-osasto sekä kaksi lainkäyttöosastoa ja niihin kuuluvat asiakaspalveluyksikkö, summaaristen ja hakemusasioiden yksikkö ja tiedoksiantoyksikkö.

Käräjäoikeudessa on laamannin, käräjätuomarin, käräjänotaarin, hallintosihteerin, haastemiesten esimiehen, käräjäsihteerin ja haastemiehen virkoja.

Lisäksi käräjäoikeudessa on osastonjohtajan, lainkäytöstä vastaavan käräjäsihteerin ja lähiesimiehenä toimivan yksikkövastaavan käräjäsihteerin tehtäviä.


4.1. HALLINTO-OSASTO

Hallinto-osastoon kuuluvat laamanni, hallintosihteeri ja lainkäytöstä vastaava käräjäsihteeri. Lisäksi siihen kuuluu kaksi summaarisen ja hakemusasioiden yksikön käräjäsihteeriä, joista toinen hoitaa myös kansainvälisten asioiden sihteerin tehtäviä ja kirjaston hoitoa sekä toimii käräjäoikeuden ulkopuolisen tiedonhankinnan yhteyshenkilönä ja toinen toimii käräjäoikeuden päävastuullisena ICT-yhteyshenkilönä.

Hallintosihteeri ja lainkäytöstä vastaava käräjäsihteeri sijaistavat toisiaan kaikissa hallinnollisissa työtehtävissä. Molempien poissa ollessa kv. asioita ja kirjastoa hoitava käräjäsihteeri huolehtii hallintosihteerin tehtävistä juoksevien ja kiireellisten asioiden osalta.


Laamanni

Laamanni johtaa käräjäoikeuden toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta. Hän

 • vastaa käräjäoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta,
 • valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta,

 • valvoo, että asiat käsitellään huolellisesti ja joutuisasti,

 • määrittää käräjäoikeuden tulostavoitteet johtoryhmää kuultuaan,

 • määrää henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja yksiköihin,

 • huolehtii osastojen välisestä tasapuolisesta työjaosta,

 • nimittää kansliahenkilökunnan ja haastemiehet,

 • nimittää johtoryhmää kuultuaan tuomarin määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuoden määräajaksi,

 • myöntää eron vakituiselle henkilökunnalle,

 • määrää osastonjohtajat, vastuutuomarit ja lähiesimiehinä toimivat yksikkövastaavat käräjäsihteerit,

 • määrää asioiden keskittämisestä lainkäyttöosastoille ja näitä asioita käsittelevät tuomarit,

 • määrää riita-, rikos- ja hakemusasioiden jakoperusteet erillisellä jako-ohjeella

 • määrää rikosistuntopäivät ja pakkokeinopäivystysvuorot ja vastaa rikosasioiden sekä pakkokeinoasioiden yleisestä kehittämisestä,

 • määrää laajennettujen kokoonpanojen perusteet,

 • ratkaisee tuomareiden esteellisyyttä koskevat asiat,

 • ratkaisee oikeudenkäymiskaaren 19 luvussa mainitut asian kiireelliseksi määräämiset,

 • ratkaisee oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §:n mukaiset anonyymia todistelua koskevat asiat, mikäli näihin liittyvä rikosasia ei jo ole vireillä käräjäoikeudessa,

 • käy hallintosihteerin ja lainkäytöstä vastaavan käräjäsihteerin palkkausarviointi- ja kehityskeskustelut, sekä kehityskeskustelut osastonjohtajien ja tarpeen mukaan muun henkilökunnan kanssa,

 • määrää palkkausarviointi- ja kehityskeskustelujen raamit ja hyväksyy neuvottelutulokset,

 • hyväksyy henkilökunnan vuosi- ja sairauslomat,

 • huolehtii koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä,

 • osallistuu tuomitsemistoimintaan hakemus-, riita- ja rikosasioissa siten, että hänen tuomitsemistoimintansa määrä vastaa noin puolta hänen koko työmäärästään, mikäli hallintotehtävien määrän tilapäinen tai pysyvä lisääntyminen ei aiheuta muutosta tähän työnjakoon,

 • osallistuu käräjänotaareiden koulutukseen ja antaa tarvittavat istuntomääräykset,

 • vahvistaa työjärjestyksen ja antaa ohjeet sen ja jako-ohje -asiakirjan soveltamisesta, ja

 • vastaa käräjäoikeuden tiedottamisesta.

Laamanni ratkaisee kaikki tuomioistuimelle kuuluvat hallinto- ja talousasiat, joita ei ole määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Laamanni voi määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan muussa laajemmassa kokoonpanossa. Laamannilla on oikeus siirtää asia muun virkamiehen ratkaistavaksi mikäli se on asian laadun tai kiireellisyyden tai työtehtävien tilapäisen järjestämisen vuoksi tarkoituksenmukaista. Laamanni voi ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluvan asian itse ratkaistavakseen.

Laamannin ollessa estynyt hoitamasta virkaansa laamannin tehtäviä hoitaa ensisijaisesti tehtävässä vanhin virantoimituksessa oleva osastonjohtaja ja toissijaisesti toinen virantoimituksessa oleva osastonjohtaja. Mikäli myös osastonjohtajat ovat estyneitä, sijaisena toimii vanhin virantoimituksessa oleva lainoppinut tuomari.


Hallintosihteeri

Hallintosihteeri vastaa käräjäoikeuden henkilöstö- ja taloushallinnosta. Hän on kansliahenkilöstön lähiesimies hallinnollisissa asioissa. Hän

 • valmistelee ja esittelee laamannin ratkaistavat hallinto- ja talousasiat,

 • huolehtii laamannin apuna siitä, että käräjäoikeuden hallinto sujuu asianmukaisesti,

 • hoitaa virkaehtosopimusten mukaiset asiat,

 • valmistelee talousarvion ja seuraa sen toteutumista,

 • ratkaisee maksuliikenneasiat sekä hyväksyy viraston tulot ja menot,

 • huolehtii irtaimen omaisuuden tarkastuksesta,

 • vastaa kulunvalvontaan liittyvistä asioista,

 • vastaa lautamieshallinnosta,

 • vastaa harjoittelijoiden jakansliahenkilökunnan määräaikaisten sijaisten valinnasta,

 • hyväksyy henkilökunnan enintään viikon pituiset vuosilomat sekä palkkaukseen vaikuttamattomat sairauslomat ja saldovapaat, ja

 • vastaa koko kansliahenkilöstön vuosilomien ja sijaisuuksien kokonaisvaltaisesta järjestämisestä.


Lainkäytöstä vastaava käräjäsihteeri

Lainkäytöstä vastaava käräjäsihteeri vastaa käräjäoikeuden kansliahenkilökunnan lainkäyttötoiminnoista. Hän on kansliahenkilöstön johtava lähiesimies lainkäyttöön kuuluvissa asioissa. Hän

 • toimii lainkäyttöosastojen ja niiden yksiköiden yhteistoimintojen koordinoivana lähiesimiehenä,

 • huolehtii lainkäyttöön liittyvien kansliahenkilökunnan työmenetelmien kehittämisestä, yhdenmukaistamisesta ja näihin liittyvästä koulutuksesta yhdessä osastojen ja yksiköiden lähiesimiesten kanssa,

 • toimii laamannin käräjäsihteerinä,

 • valmistelee laamannin ohjeiden mukaisesti vuosittain listat varsinaisista rikosistuntopäivistä ja pakkokeinopäivystysvuoroista,

 • toimii hallintosihteerin sijaisena tämän poissa ollessa,

 • huolehtii laamannin määräyksestä sellaisista hallintosihteerin päävastuulle kuuluvista tehtävistä, joita hallintosihteeri on itse estynyt hoitamasta hallintotehtävien määrän tilapäisen tai pysyvän lisääntymisen vuoksi,

 • huolehtii laamannin määräyksestä yhdessä lainkäyttöosastojen lähiesimiehinä toimivien yksikkövastaavien käräjäsihteereiden kanssa juttujen jakamisesta, pois lukien summaariset riita-asiat, niiden käsittelijöille jako-ohjeen sekä laamannin ja osastonjohtajien antamien ohjeiden mukaisesti.


4.2. JOHTORYHMÄ

Toiminnan suunnittelua ja johtamista varten on johtoryhmä, johon kuuluvat laamanni puheenjohtajana, osastonjohtajat sekä hallintosihteeri ja lainkäytöstä vastaava käräjäsihteeri. Hallintosihteeri toimii johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmä kuulee kunkin osaston ja yksikön lähiesimiehenä toimivaa yksikkövastaavaa käräjäsihteeriä tai haastemiesten esimiestä käsiteltäessä näitä koskevia asioita.

Johtoryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat

 • käräjäoikeuden toiminnan kehittämistä,

 • työjärjestyksen muuttamista,

 • osastojen tehtävien määrittämistä ja asioiden keskittämistä niille,

 • lausunnon antamista käräjätuomarin viran täyttämiseksi,

 • tuomareiden ja kansliahenkilökunnan sijoittamista osastoille,

 • henkilökunnan vuosilomien ja muiden virkavapauksien määräytymistä,

 • esitystä käräjäoikeuden tulostavoitteeksi,

 • kansliahenkilökunnan ja haastemiehen viran täyttämistä,

 • juttujaon perusteiden määrittämistä ja juttujaon tasapainottamista osastojen välillä,

 • osastojen käytännön toiminnan järjestämistä ja kehittämistä sekä

 • laamannin erikseen määräämiä asioita.

Johtoryhmä kokoontuu laamannin kutsusta.

Johtoryhmään kuuluvat eivät saa ilmaista muille salassa pidettäväksi säädettyjä tietoa, joita he ovat saaneet tietoonsa johtoryhmän jäseninä.


4.3. TUOMARIKOKOUS

Käräjäoikeudessa pidetään tuomarikokouksia asioiden käsittelyn tehokkaan ja laadullisesti korkeatasoisen käsittelyn edistämiseksi sekä tuomarityöhön liittyvien asioiden käsittelemiseksi.

Kokoukseen osallistuminen on virkatehtävä ja kaikkien tuomareiden tulee osallistua kokoukseen, ellei siihen ole laamannin hyväksymää estettä.

Tuomarikokous kokoontuu laamannin kutsusta.


4.4. LÄHIESIMIEHENÄ TOIMIVIEN YKSIKKÖVASTAAVIEN KÄRÄJÄSIHTEEREIDEN JA HAASTEMIESTEN ESIMIEHEN KOKOUS

Kokouksessa käsitellään kaikkia sellaisia lähiesimiesten tehtäviin liittyviä asioita, jotka vaikuttavat kaikkien osastojen ja yksiköiden toiminnan yhteistoimintaan, kuten esimerkiksi kehitys- ja palkkausarvioinnin perusteisiin, työmenetelmiin, arkistointiin ja vuosilomiin liittyviä asioita.

Lähiesimieskokous kokoontuu
hallintosihteerin kutsusta.


4.5. OSASTO- TAI YKSIKKÖKOKOUS

Osasto- tai yksikkökokouksessa käsitellään välittömästi osaston tai yksikön toimintaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi työn tasapuolista jakaantumista, menettelytapoja, laajennettuja kokoonpanoja sekä käräjänotaarien toimintaa ja valvontaa koskevia asioita.

Osasto- tai yksikkökokoukseen osallistuvat käsiteltävien asioiden perusteella joko koko osaston henkilökunta, ainoastaan sen kansliahenkilökunta taikka tuomarit.

Osasto- tai yksikkökokous kokoontuu osastonjohtajan kutsusta tai sen koskiessa ainoastaan kansliahenkilökuntaa lähiesimiehen kutsusta.


4.6. KÄRÄJÄSIHTEERI- JA HAASTEMIESKOKOUS

Käräjäsihteerit ja haastemiehet voivat pitää omien osastojensa tai yksiköittensä kokouksia, joissa käsitellään osastojen yhteiseen taikka niiden omaan toimintaan liittyviä asioita.

Kokouksiin osallistuvat kaikki käräjäsihteerit tai haastemiehet, ja niiden kokoonkutsujina toimivat lähiesimiehinä toimivat yksikkövastaavat käräjäsihteerit ja haastemiesten esimies sekä lainkäytöstä vastaava käräjäsihteeri.


4.7.YHTEISTYÖKOMITEA JA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA

Käräjäoikeudessa toimivat yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain mukaisena yhteistoimintaelimenä yhteistyökomitea sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä

annetun lain mukainen työsuojelutoimikunta niille säädetyissä tehtävissä.


5. LAINKÄYTTÖ

5.1. OSASTOT

Osastot toimivat osastonjohtajien johtamina ja käsittelevät niille määrätyt lainkäyttöasiat.

Eri osastojen käräjätuomarit, käräjäsihteerit ja haastemiehet ovat velvollisia osallistumaan tarvittaessa myös toisen osaston tai yksikön töiden tekemiseen.


Osastonjohtaja

Laamanni määrää käräjätuomarin osastonjohtajan tehtävään enintään kolmeksi vuodeksi. Osastonjohtaja huolehtii erityisesti osastonsa työn yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä sekä työskentelyn tuloksellisuudesta. Hänen tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta osaston ratkaisuissa.

Osastonjohtaja

 • huolehtii siitä, että asiat tulevat osastolla tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi,

 • huolehtii osaston työn oikeudenmukaisesta jakautumisesta sekä työn suunnittelusta ja kehittämisestä,

 • seuraa ja valvoo osaston lainkäyttötoimintaa ja sen yhdenmukaisuutta,

 • ratkaisee osastonsa tuomareiden esteellisyyttä koskevat asiat laamannin poissa ollessa,

 • johtaa ja kehittää osastonsa ja yksikkönsä kansliahenkilökunnan toimintaa yhdessä lähiesimiehen kanssa,

 • käy osastonsa lähiesimiesten kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut,

 • käy osastonsa käräjätuomareiden kehityskeskustelut, ellei laamanni ota niitä itse hoitaakseen,

 • vastaa kehittämisalueensa mukaisesti käräjänotaarien yleiskouluttamisesta, määrää osastolle nimetyn käräjänotaarin kouluttajatuomarin ja vastaa yhdessä kouluttajatuomarin kanssa käräjänotaarin koulutusohjelman toteutumisesta,

 • määrää osastolleen nimettyjen uusien tuomareiden tutortuomarin ja vastaa yhdessä tutortuomarin kanssa uusien tuomareiden perehdyttämisestä viraston toimintaan ja tuomarin tehtäviin,

 • molemmat osastonjohtajat yhdessä valmistelevat osastojensa käräjätuomareiden vuosi- ja sairauslomat siten, että käräjäoikeuden toimintakyky säilyy myös loma-aikoina.

  1. osaston johtaja vastaa kaikkien laajojen riita-asioiden sekä osastonsa vastuualueelle kuuluvien talous-, työ- ja luonnonvararikosasioiden ja sotilasrikosten, sekä velkajärjestely-, yrityssaneeraus- ja konkurssiasioiden kehittämisestä yhdessä laamannin kanssa.

  2. osaston johtaja vastaa kaikkien hakemusasioiden, summaaristen riita-asioiden ja tuomioistuinsovittelujen sekä osastonsa vastuualueelle kuuluvien lapsiin (alle 18 -vuotiaat) kohdistuneiden seksuaali- ja itsemääräämisoikeuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosasioiden ja kaikkien seksuaalirikosten kehittämisestä yhdessä laamannin kanssa.


Osastonjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii rinnakkaisen osaston osastonjohtaja.


Lähiesimiehenä toimiva yksikkövastaava käräjäsihteeri ja haastemiesten esimies

Osaston tai yksikön lähiesimiehenä toimii laamannin enintään kolmen vuoden määräajaksi määräämä yksikkövastaava käräjäsihteeri. Hallintosihteeri, lainkäytöstä vastaava käräjäsihteeri ja haastemiesten esimies nimitetään tehtäväänsä toistaiseksi.

Lähiesimies on osastonsa tai yksikkönsä kansliahenkilöstön esimies ja vastaa vastuualueensa toiminnan asianmukaisesta sujumisesta. Hän muun muassa

 • johtaa ja kehittää osastonjohtajan apuna osastonsa tai yksikkönsä kansliahenkilökunnan toimintaa,

 • vastaa siitä, että hänen vastuualueelleen määrätyt asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi,

 • huolehtii osastonsa tai yksikkönsä kansliahenkilökunnan tasaisesta työnjaosta ja tehtävien sujumisesta,

 • huolehtii lainkäyttöön liittyvien kansliahenkilökunnan työmenetelmien kehittämisestä, yhdenmukaistamisesta ja näihin liittyvästä koulutuksesta tarvittaessa yhdessä lainkäytöstä vastaavan käräjäsihteerin ja osastonjohtajan kanssa,

 • huolehtii uusien työntekijöiden perehdyttämisestä

 • käy osastonsa tai yksikkönsä kansliahenkilökunnan kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut,

 • vastaa osastonsa tai yksikkönsä lähiarkistosta määräajan säilytettävien asiakirjojen osalta,

 • vastaa päivittäisistä sijaisuusjärjestelyistä,

 • valmistelee vuosilomat,

 • huolehtii laamannin määräyksestä yhdessä lainkäytöstä vastaavan käräjäsihteerin kanssa juttujen jakamisesta, pois lukien summaariset riita-asiat, niiden käsittelijöille jako-ohjeen sekä laamannin ja osastonjohtajien antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiakaspalveluyksikön lähiesimies toimii käräjäoikeuden vastuullisena arkistonhoitajana ja vastaa lainkäytön lähiarkistoista pysyvästi säilytettävien asiakirjojen osalta.

Lähiesimiehellä on oikeus laamannin antaman määräyksen mukaisesti siirtää tavanomaisia töitään johtamistehtäviensä laatua ja laajuutta vastaavasti muiden osastonsa tai yksikkönsä työntekijöiden tehtäväksi.

Lainkäyttöosaston lähiesimiehen ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii rinnakkaisen osaston lähiesimies. Haastemiesten esimiehen, asiakaspalveluyksikön sekä summaarisen ja hakemusasioiden yksikön lähiesimiehen ollessa estyneenä hoitamaan tehtäväänsä hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä henkilö.


Käräjätuomari

Käräjätuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja tässä toiminnassaan häntä sitoo vain laki.

Käräjätuomarilla on velvollisuus ratkaista hänen käsiteltäväkseen jaettu asia. Hänen on virkatoimissaan oltava tunnollinen ja huolellinen.

Käräjätuomari

 • vastaa siitä, että hänelle määrätyt asiat käsitellään ja ratkaistaan huolellisesti, asiallisesti ja joutuisasti,

 • toimii laamannin määräämänä vastuutuomarina hänen vastuulleen määrätyssä tehtävässä,

 • on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään laintuntemustaan, oikeudellista osaamistaan ja ammattitaitoaan osallistumalla hänelle osoitettavaan koulutukseen,

 • vastaa käräjänotaarin kouluttajatuomarina tämän yksityiskohtaisesta kouluttamisesta sekä töiden suorittamisen valvonnasta ja käy käräjänotaarin kanssa ennen koulutusjakson päättymistä häntä koskevan kehityskeskustelun,

 • vastaa uudelle tuomarille nimettynä tutortuomarina tämän perehdyttämisestä viraston toimintaan ja tuomarin tehtäviin.


Käräjänotaarit

Käräjänotaarin tehtävät järjestetään niin, että hän perehtyy käräjäoikeuden toimintaan ja saa kokemusta tuomarintehtävistä. Käräjänotaarit käsittelevät ja ratkaisevat itsenäisesti ja laamannin antaman määräyksen perusteella tuomioistuinharjoittelulaissa tarkoitettuja asioita sekä suorittavat ne muut tehtävät, jotka heille on määrätty. Käräjänotaarien harjoitusohjelma sekä työmäärät ja työnjako ilmenevät näitä koskevasta Käräjänotaareiden harjoitussuunnitelma -asiakirjasta. Tarvittaessa laamanni määrää ohjelman toteuttamisen tarkemmasta sisällöstä.


5.2. OSASTOJEN JA YKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT

Molemmat lainkäyttöosastot käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita Asioiden jako -asiakirjan määräämällä tavalla.

1. osastoon kuuluu tiedoksiantoyksikkö, joka vastaa tiedoksiantoasioista.

2. osastoon kuuluu

- summaaristen ja hakemusasioiden yksikkö, jonka henkilökunta vastaa summaaristen riita-asioiden ja riidattomien avioeroasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta, sekä toimii käräjäsihteerinä käräjänotaareiden hakemusasioissa, käräjänotaareiden velkajärjestelyasioissa ja mahdollisissa muissa erikseen määrättävissä hakemusasioissa, sekä toimii käräjäsihteerinä käräjänotaareiden kirjallisissa rikosasioissa ja sakonmuuntoasioissa sekä käräjänotaareiden istunnoissa yhdessä lainkäyttöosastojen kanssa.

- asiakaspalvelun yksikkö, joka vastaa

  • asiakaspalvelusta ja muista yleiskansliatehtävistä,

  • asiakirjojen vastaanottamisesta ja niiden kirjaamisesta,

  • asiakirjojen myynnistä ja myyntilaskutuksesta,

  • ostolaskujen asiatarkistus ja tiliöinti sekä muut määrätyt taloushallinnon tehtävät

  • saapuvasta ja lähtevästä postista ja sen jakelusta,

  • muutoksenhakuasioista sekä

  • arkistonhoidosta.


5.3. LAINKÄYTTÖASIOIDEN JAKO

Laamanni määrää käräjäoikeuteen saapuvien lainkäyttöasioiden jakoperusteet erillisellä jako-ohjeella. Laajat, erityistä julkisuutta saavat tai vaikeasti ratkaistavat asiat jaetaan laamannin ja osastonjohtajien erillisellä päätöksellä kaikille tuomareille tasapuolisesti.

Jako-ohjetta laadittaessa on pyrittävä mahdollisimman tasapuoliseen työnjakoon ottaen huomioon jaon sattumanvaraisuus, tuomareiden työkuormituksen oikeudenmukaisuus, tuomareiden asiantuntemus erityisaloilla sekä työnkuvien monipuolisuus.


6. NIMITYSMENETTELY

Virat ja erityistehtävät, jotka käräjäoikeus itse täyttää, julistetaan tehtävään sopivalla tavalla haettavaksi joko yleisesti tai käräjäoikeuden sisäisenä hakuna tuomioistuinlain ja kulloinkin voimassaolevan oikeusministeriön rekrytointiohjeen mukaan. Nimityspäätökset perustellaan.


7. VIESTINTÄ

Käräjäoikeus huolehtii avoimesta, totuudenmukaisesta ja riittävän aktiivisesta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Laamanni voi määrätä viranhaltijan viestinnän vastuuhenkilöksi.

Hallinto-osasto tiedottaa henkilökunnalle viipymättä kaikista käräjäoikeutta tai sen henkilökuntaa koskevista tapahtumista ja suunnitelmista. Laamanni pitää tarvittaessa koko henkilökunnalle tarkoitettuja tiedotus- ja kyselytilaisuuksia.

Käräjäoikeus suhtautuu myönteisesti asiakkaidensa, yleisön ja tiedotusvälineiden tiedon tarpeeseen. Käräjäoikeuden yleisestä ulkoisesta viestinnästä huolehtii laamanni tai hänen määräämänsä viranhaltija. Käsiteltäviä tai käsiteltyjä asioita koskevasta tiedottamisesta huolehtii asian käsittelijä tai asian niin vaatiessa hänen esimiehensä. Käräjäoikeus antaa aina omasta aloitteestaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 25 §:ssä tarkoitetun julkisen selosteen.


8. KEHITYSKESKUSTELUT

Käräjäoikeuden koko henkilöstön kanssa käydään ainakin kerran vuodessa kehityskeskustelut sekä muiden kuin tuomareiden ja käräjänotaareiden kanssa myös palkkausarviointikeskustelut.


9. TYÖJÄRJESTYKSEN VOIMAANTULO

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.9.2017 ja korvaa 23.1.2017 voimaan tulleen työjärjestyksen.


Laamanni Tuija Turpeinen

 
Julkaistu 30.10.2017