Pohjois-Savon käräjäoikeuden työjärjestys

POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS

1. Käräjäoikeuden tehtävä

Käräjäoikeuden tehtävänä on antaa tuomiopiirissään oikeusturvaa ratkaise­malla sen käsiteltäväksi saatettuja asioita varmasti, luotettavasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Käräjäoikeus huolehtii asiakaspalvelusta ja muista yhteyksistä hyvän hallintotavan mukaisesti.

2. Käräjäoikeuden organisaatio ja osastoryhmien/osastojen tehtävät

Käräjäoikeudella on kansliat ja istuntopaikat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkau­dessa. Käräjäoikeuden johto ja hallinto sijaitsee Kuopiossa.

Kuopiossa toimivat laamanni, hallinto-osasto ja kaksi lainkäyttöasioiden osastoryhmää sekä Iisalmessa ja Varkaudessa kummassakin lainkäyttöasioiden osastoryhmä. Jokainen tuomari ja käräjänotaari muodostaa oman osaston.

Osastoryhmien/osastojen ja yksiköiden tehtävät määräytyvät laamannin vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Osasto­jen henkilöstö on tarvittaessa, esimerkiksi asioiden ruuhkaantuessa, loma-aikoi­na ja vahvennetuissa kokoonpanoissa, velvollinen osallistumaan myös toisten osastojen töiden tekemiseen. Tästä päättää laamanni.

3. Käräjäoikeuden johtamisjärjestelmä

Käräjäoikeus toimii laadukkaasti ja tehokkaasti sekä kukin osastoryhmä, osasto ja henkilöstöryhmä keskenään avoimesti ja oikeudenmukaisesti.

Käräjäoikeuden johtamisjärjestelmässä määritellään laamannin, osastoryhmän ja osaston johtajien ja lähiesimiesten vastuut. Se sisältää myös viestinnän, kehityskeskustelujen ja kokouskäytäntöjen perusteet.

3.1 Laamanni

Laamanni johtaa käräjäoikeuden toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta ja taloudesta. Hän muun ohessa

vastaa käräjäoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta

valvoo lain soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta

valvoo, että asiat käsitellään huolellisesti ja riittävän joutuisasti

määrittää käräjäoikeuden tulostavoitteet johtoryhmää kuultuaan

sopii tulostavoitteista oikeusministeriön kanssa

määrää henkilöstön sijoittamisesta osastoryhmiin ja yksiköihin

huolehtii osastoryhmien ja osastojen välisestä tasaisesta työnjaosta

nimittää kansliahenkilökunnan ja haastemiehet ja antaa heille hakemuksesta eron

antaa tuomarille hakemuksesta eron

antaa määräyksen käräjänotaariksi

määrää osastoryhmien johtajat, vastuutuomarit ja lähiesimiehet

ratkaisee tuomareiden esteellisyyttä koskevat asiat

käy osastoryhmien johtajien ja yksiköiden lähiesimiesten kehityskes­kus­telut

huolehtii koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä

toimii lainkäyttöasioissa osastona 1 ja osallistuu lainkäyttötoimintaan harkintansa mukaan

vahvistaa työjärjestyksen, käräjänotaarien harjoitteluohjelman sekä muut toimintaohjeet

vahvistaa asioiden jaossa sovellettavat tuomareiden erikoistumisalueet ja työmäärän tasaamisen periaatteet

vastaa käräjäoikeutta yleisesti koskevasta tiedottamisesta viestintä­suun­nitelman mukaisesti

määrää jäsenet vahvennettuihin kokoonpanoihin

määrää käräjänotaarien ja kansliahenkilökunnan ratkaisukelpoisuudesta

hyväksyy harkinnanvaraiset virkavapaudet ja poissaolot henkilöstö­asian­hoitajan tai esimiehen esityksestä

hyväksyy käräjätuomareiden, maaoikeusinsinöörin ja käräjänotaareiden matkasuunnitelmat ja -laskut

Laamanni voi erikseen tuomioistuinlain 8 luvun 3 §:n nojalla määrätä, että tietyt hallinto- ja talousasiat ratkaisee muu virkamies.

Laamannin sijaisena on tehtävässä vanhin virantoimituksessa oleva osasto­ryh­män johtaja ja hänen estyneenä ollessa tehtävässä seuraavaksi vanhin viran­toi­mituksessa oleva osastoryhmän johtaja.

Laamannin sijainen hyväksyy laamannin harkinnanvaraiset virkavapaudet, poissaolot, matkasuunnitelmat ja -laskut sekä myöntää laamannille eron.

3.2 Johtoryhmä

Käräjäoikeudessa on johtoryhmä laamannin apuna käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat laamanni puheenjohta­jana sekä jäseninä hallintosihteeri ja osastoryhmien johtajat sekä yksi henkilö­kunnan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema edustaja. Henkilö­kun­nan edustajaksi valitaan suljetussa lippuäänestyksessä eniten ääniä saanut viran­haltija. Äänioikeutettuja ovat kaikki vakinaiset ja vähintään kuudeksi kuukaudeksi viranhoitomääräyksiä saaneet viranhaltijat lukuun ottamatta tuomareita ja käräjänotaareita.

Johtoryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat

käräjäoikeuden toiminnan kehittämistä

työjärjestyksen muuttamista

osastoryhmien ja osastojen tehtävien määrittämistä

tuomareiden sijoittamista osastoryhmiin ja osastoille

esitystä käräjäoikeuden tulostavoitteeksi

lausunnon antamista käräjätuomarin viran täyttämiseksi

laamannin erikseen määräämiä asioita.

Tarvittaessa johtoryhmään voidaan kutsua kuultavaksi muitakin viranhaltijoita, joita käsiteltävä asia koskee. Johtoryhmä kokoontuu laamannin kutsusta. Johtoryhmän jäsen voi kirjallisesti pyytää, että johtoryhmä kokoontuu tietyn asian käsittelemistä varten.

3.3 Yhteistoiminta ja työsuojelu

Käräjäoikeus on tehnyt sopimukset yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteis­toi­minnan järjestämisestä käräjäoikeudessa. Yhteistoimintaelimenä toimii sopi­muksen mukainen yhteistyökomitea. Yhteistyökomiteassa käsitellään sille kuuluvat yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa määrätyt asiat. Yhteistyökomitea käsittelee sopimuksen mukaisesti laajen­netussa kokoonpanossa työsuojeluasioita. Kuopion kansliassa on työsuojelu­päällikkö ja turvallisuuspäällikkö, Iisalmen kansliassa työsuojelupäällikkö ja turvallisuuspäällikkö ja Varkauden kansliassa turvallisuuspäällikkö.

3.4 Osastoryhmän johtaja

Osastoryhmän johtaja johtaa osastoryhmää ja vastaa sen toiminnasta ja

huolehtii ja valvoo, että asiat tulevat tarkoituksenmukaisesti, huolelli­ses­ti ja joutuisasti käsitellyiksi

huolehtii ja valvoo, että osastoryhmän työ jakautuu oikeudenmukaisesti ja tasaisesti

huolehtii työn yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä osastolla ja työskentelyn tuloksellisuudesta ja kehittämisestä

valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukai­suutta osaston ratkaisuissa

ratkaisee osastoryhmän tuomareiden esteellisyyttä koskevat asiat laamannin poissa ollessa

johtaa ja kehittää osastoryhmänsä kansliahenkilökunnan toimintaa

vastaa osastoryhmään nimetyn käräjänotaarin yleiskouluttamisesta harjoitteluohjelman mukaisesti, ja vastaa yhdessä kouluttajatuomarin kanssa harjoitteluohjelman toteuttamisesta

valmistelee Kuopion kansliassa toisen osastoryhmän johtajan kanssa käräjätuomareiden vuosi- ja sairauslomat siten, että käräjäoikeuden toimintakyky säilyy

Kuopion kanslian osastoryhmän IA johtaja vastaa käräjäoikeuden rikosprosessin ja osastoryhmän IB johtaja siviiliprosessin kokonais­valtaisesta kehittämisestä yhdessä laamannin kanssa

käy kehityskeskustelut osastoryhmän käräjätuomareiden kanssa

voi käsitellä delegoidun toimivallan nojalla myös hallinto- ja talous­asioita

Kuopion kanslian IA osastoryhmän johtaja määrää käräjäoikeuden tuomareiden viikonloppupäivystysvuorot ja Kuopion kanslian päivystysvuorot

käsittelee ja ratkaisee lainkäyttöasioita työsuunnitelman mukaisesti

hyväksyy osastoryhmäänsä kuuluvien käräjätuomareiden ja käräjänotaareiden sairauspoissaolot, vuosilomat ja ei-harkinnanvaraiset poissaolot

3.5 Hallintosihteeri, osastoryhmien lähiesimiehet ja haastemiesten esimies

Hallintosihteeri

johtaa hallinto-osastoa

huolehtii laamannin apuna käräjäoikeuden hallinnosta

ratkai­see hallinto- ja talousasioita

toimii käräjäoikeuden koko kansliahenkilökunnan lähiesimiehenä

ratkaisee maksuliikenneasiat ja hyväksyy viraston tulot ja menot

hyväksyy hallinto-osaston kansliahenkilöstön, osastoryhmien lähiesimiesten ja haastemiesten esimiehen vuosilomat, sairaus­poissa­olot ja ei-harkinnanvaraiset poissaolot

hyväksyy kansliahenkilöstön, haastemiesten ja maaoikeusmatkojen matkasuunnitelmat, matkalaskut ja kilometrikorvaukset. Näissä asioissa hallintosihteerin sijaisena toimii talous- ja henkilöstösihteeri.

käy osastonsa kansliahenkilökunnan kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut

Osastoryhmien lähiesimies

toimii osastoryhmänsä kansliahenkilöstön lähiesimiehenä

vastaa vastuualueellaan toiminnan asianmukaisesta sujumisesta

huolehtii siitä, että vastuualueelle määrätyt asiat tulevat tarkoituksen­mukaisesti, huolellisesti ja joutuisasti käsitellyksi

johtaa ja kehittää osastoryhmän johtajan apuna osastoryhmänsä kanslia­henkilökunnan toimintaa

määrää kansliahenkilökunnan sijoittamisesta vastuualueensa työparei­hin ja tiimeihin

huolehtii osastoryhmänsä kansliahenkilökunnan tasaisesta työnjaosta ja työmenetelmien kehittämisestä

käy osastoryhmänsä kansliahenkilökunnan kehitys- ja palkkaus­arvioin­ti­keskustelut

huolehtii käräjäsihteereiden sijaisuus- ja päivystysjärjestelyistä sekä lomasuunnittelusta

hyväksyy osastoryhmäänsä kuuluvien kansliahenkilöiden sairaus­poissa­olot, vuosilomat ja ei-harkinnanvaraiset poissaolot

ratkaisee delegoidun toimivallan nojalla hallinto- ja talousasioita

Haastemiesten esimies

toimii käräjäoikeuden haastemiesten esimiehenä

johtaa, valvoo ja kehittää haastemiesten toimintaa ja työmenetelmiä

vastaa, että tiedoksiantotehtävät suoritetaan joutuisasti

valvoo, että haastemiesten työ jakaantuu tasaisesti

käy haastemiesten kehitys- ja palkkausarviointikeskustelut

huolehtii haastemiesten sijaisuus- ja päivystysjärjestelyistä ja loma­suun­nittelusta

hyväksyy haastemiesten sairauspoissaolot, vuosilomat ja ei-harkin­nan­varaiset poissaolot

3.6 Esimiesten sijaiset

Osastonjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimii toinen viran­toimituk­sessa oleva osastonjohtaja.

Osastoryhmän johtajat, hallintosihteeri, osastoryhmien lähiesimiehet ja haaste­miesten esimies toimivat toisten esimiesten sijaisena toisen esimiehen esteen vuoksi lomien ja poissaolojen hyväksymistä koskevissa asioissa. Esimiesten sijaiset muissa kuin lomien ja poissaolojen hyväksymistä koskevissa asioissa vahvistetaan erikseen.

3.7 Kokouskäytännöt

Käräjäoikeudessa pidetään kokouksia asioiden käsittelyn tehokkaan ja laadulli­sesti korkeatasoisen käsittelyn edistämiseksi. Kokoukseen osallis­tuminen on sen kohderyhmälle virkatehtävä.

Laamanni voi kutsua kokoon muun muassa osastoryhmän johtajien kokouk­sen, tuomarikokouksen, lähiesimiesten kokouksen ja koko henkilökunnan kokouksen.

Tuomarikokouksessa keskustellaan muun muassa lain soveltamista koskevista kysymyksistä käytännön yhdenmukaistamiseksi ja käsitellään tuomarien osalta lainkäyttöasioiden työsuunnitelmaa, joka sisältää asioiden jakoperusteet.

Osastoryhmän johtaja voi kutsua kokoon muun muassa osastoryhmänsä lähi­esimiesten kokouksen, tuomarien kokouksen ja koko osastoryhmän kokouk­sen.

Lähiesimies voi kutsua kokoon muun muassa vastuualueensa henkilökunnan kokouksen.

3.8 Viestintä

Käräjäoikeus huolehtii avoimesta, totuuteen perustuvasta ja riittävän aktiivi­ses­ta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Laamanni voi määrätä viranhaltijan viestinnän vastuuhenkilöksi.

Käräjäoikeus tiedottaa viipymättä henkilöstölle kaikista käräjäoikeutta tai sen henkilökuntaa koskevista tapahtumista ja suunnitelmista. Laamanni pitää tar­vittaessa henkilökunnalle tarkoitettuja tiedotus- ja kyselytilaisuuksia. Jokaisel­la esimiesasemassa olevalla on velvollisuus viipymättä vastata alaistensa tekemiin työasioita koskeviin kysymyksiin.

Käräjäoikeus suhtautuu myönteisesti asiakkaidensa, yleisön ja tiedotus­väli­nei­den tiedon tarpeeseen. Käräjäoikeuden yleisestä ulkoisesta viestinnästä huo­lehtii laamanni tai hänen määräämänsä viranhaltija. Käsiteltäviä tai käsiteltyjä koskevasta tiedottamisesta huolehtii asian käsittelijä tai asian niin vaatiessa hänen esimiehensä. Käräjäoikeus antaa omasta aloitteestaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 25 §:ssä tarkoitetun julkisen selosteen.

3.9 Kehityskeskustelut

Käräjäoikeuden henkilöstön kanssa käydään vuosittain ja tarvittaessa useam­minkin kehityskeskustelut sekä muiden kuin tuomareiden ja käräjänotaarien kanssa myös palkkausarviointikeskustelut.

4. Muun henkilöstön tehtävät

4.1 Käräjätuomari ja maaoikeusinsinööri

käsittelee ja ratkaisee lainkäyttöasioita työsuunnitelman mukaisesti

vastaa siitä, että hänelle määrätyt asiat tulevat huolellisesti, asiallisesti ja joutuisasti käsitellyiksi

toimii laamannin määräämänä vastuutuomarina hänen vastuulleen määrätyissä tehtävissä

vastaa käräjänotaarin tutortuomarina käräjänotaarin kouluttamisesta ja töiden valvonnasta

vastaa ensisijaisesti käsittelemäänsä asiaa kuuluvasta tiedottamisesta viestintäsuunnitelman mukaisesti

4.2 Kansliahenkilökunta, haastemiehet ja virastomestarit

Kansliahenkilökuntaan kuuluvat virkamiehet ratkaisevat ja hoitavat heille määrättyjä asioita ja tehtäviä virkavastuullaan sekä niillä edellytyksillä ja siinä laajuudessa kuin tuomioistuinlain 19 luvun 6 §:ssä säädetään.

Haastemiesten esimies ja haastemiehet hoitavat haaste- ja muut tiedoksiantotehtävät, osallistuvat käräjä­päivystyksen suorittamiseen laamannin, osastoryhmän johtajan tai haaste­mie­hen esimiehen määräyksen mukaisesti sekä hoitavat muut edellä mainittujen heille määräämät tehtävät.

Virastomestarien tehtävänä on toimia käräjäpäivystäjinä, valvoa järjestystä oikeustalossa, neuvoa asiakkaita, huolehtia kiinteistön lukitus-, valvonta- ja säätöjärjestelmistä sekä auttaa muuta henkilöstöä istuntojen toimittamiseen liittyvissä tehtävissä. Kuopion kansliassa laamanni tai hallintosihteeri voivat myös määrätä virastomestarin huolehtimaan postituksesta ja lautamiesasioista sekä suorittamaan tarvittavia hankintoja.

4.3 Käräjänotaari

Käräjänotaari suorittaa tuomioistuinharjoittelun laamannin vahvistaman ohjelman mukais­es­ti. Käräjänotaari käsittelee ja ratkaisee laamannin antaman määräyksen nojalla tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 13 – 16 §:ssä tarkoitettuja asioita sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka hänelle on määrätty. Käräjänotaarien työnjakoa koskevat ohjeet antaa laamanni.

5. Asioiden jako

Käräjäoikeuden käsiteltäviksi toimitetut lainkäyttöasiat jaetaan kansliassa kullekin asiaryhmälle määrätyille käsittelijöille vuoroperiaatteen mukaisesti mahdollisimman tasaisesti. Asiat ohjautuvat käsittelijöille sattumanvaraisesti. Asioiden tasaista jakaantumista seurataan kunkin asiaryhmän osalta.

Osastoryhmän johtaja voi yksittäistapauksessa määrätä poikettavaksi vuoroperiaatteesta perustellusta syystä osastoryhmässä. Laamanni voi perustellusta syystä määrätä poikettavaksi vahvistetusta jakoperusteesta määräajaksi ja asioiden siirtämisestä osastoryhmien kesken työmäärän tasaamiseksi.

Laamanni ratkaisee jakoperusteiden soveltamisessa syntyneet erimielisyydet.

Laamanni päättää tuomarin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi jaetun asian uudelleen jakamisesta tuomioistuinlain 8 luvun 8 §:ssä mainituilla edellytyksillä. Päätös on perusteltava.

6. Nimitysmenettely

Virat ja erityistehtävät, jotka käräjäoikeus itse täyttää, julistetaan haettavaksi joko yleisesti tai käräjäoikeuden sisäisenä hakuna tuomioistuinlain ja kulloinkin voimassaolevan oikeusministeriön rekrytointiohjeen mukaisesti. Laamannin päätöksellä voidaan sisäisessä haussa olevien tehtävien haku rajoittaa koskemaan tiettyä henkilöstöryhmää.

Nimityspäätökset perustellaan.

7. Työjärjestyksen soveltaminen ja voimaantulo

Laamanni antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet työjärjestyksen soveltamisesta.

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.1.2017.

Työjärjestys on vahvistettu 30.12.2016.

Hannu Lindgren

Laamanni

 
Julkaistu 15.5.2017