Vantaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T 13 virka - Vid Vanda tingsrätt lediganslås en tingsdomartjänst T 13

Viimeinen hakupäivä:
21.09.2017
Virasto:
Vantaan käräjäoikeus

Vantaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T 13 virka

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Vantaan käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan viimeistään torstaina 21.9.2017 ennen virka-ajan päättymistä. Vantaan käräjäoikeuden osoite on Kielotie 21, 01300 Vantaa ja sähköpostiosoite on vantaa.ko@oikeus.fi.

Tiedustelut laamanni Timo Heikkinen puh. 029 5645 321.

Vantaan käräjäoikeudessa 10.8.2017

Laamanni Timo Heikkinen


Vid Vanda tingsrätt ledianslås en tingsdomartjänst T 13

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10 kap. i domstolslagen.

Till Vanda tingsrätt riktade skriftliga ansökningar skall tillställas tingsrättens kansli senast torsdagen 21.9.2017 före tjänstetidens utgång. Vanda tingsrätts adress är Konvaljvägen 21, 01300 Vanda och e-post vantaa.ko@oikeus.fi.

Förfrågningar lagman Timo Heikkinen tel. 029 5645 321.

Vanda tingsrätt 10.8.2017

Lagman Timo Heikkinen 
Julkaistu 11.8.2017