Kundservicekansliet

Åbo

Telefon 029 56 46200

Telefax 029 56 46255

Verksamheten vid kansliet:

  • Personalen vid kansliet vägleder i frågor om hur tingsrätten fungerar. Advokattjänster erbjuds av rättshjälpsbyråer , advokatbyråer och juridiska byråer.
  • Kansliet tar emot stämningsansökningar, ansökningar och andra handlingar.
  • Kanslidomarna finns till påseende och kan läsas vid servicedisken. Personalen tar också kopior av beslut och andra handlingar mot betalning. Betalningen sker genom fakturering (minimum 8 euro). Om avgifter som tas ut finns det mer information på rättsväsendets webbsidor.
  • Blanketter som används vid tingsrätten kan hämtas på kansliet. Blanketter kan även skrivas ut från rättsväsendets webbsidor (kräver programmet Adobe Acrobat Reader).
  • I Egentliga Finlands tingsrätts avgörande söks ändring hos Åbo hovrätt . Missnöjesanmälningarna och besvären i lämnas, faxas eller skickas till kundservicekansliet. Om ändringssökande finns det mer information på rättsväsendets webbsidor.
  • På anslagstavlan finns kungörelser (offentliga stämningar till borgenärer, dödande av handlingar, dödförklaringar samt i officiella tidningen publicerade meddelanden om stämning och begören om utlitande i tvistemål ansökningsärenden). Tingsrätterna antecknar i kungörelseregistret bland annat kungörelser gällande offentlig stämning, konkursbevakning och inledande av företagssanering.

Förundersökningsprotokollen kan fås från polisen. Noggrannare information om polisens verksamhet finns på Polisinrättningen i Egentliga Finland webbsidor.

Självrådighetsityg kan beställas från rättsregistercentralen.

Ytterligare information på rättsväsendets webbsidor: Hur sköta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk, Tingsrätterna , Tvistemål , Brottmål , Besöksförbud , Ansökningsärenden och Sakregister

 
Publicerad 4.2.2020