Jordrättsmål

Kundservicekansliet är öppet vardagar 8.00 - 16.15.

Kansli

Telefon 029 564 6200

Telefax 029 564 6255

Jordrättsdomare, telefon 029 564 6391

Jordrättsingenjör, telefon 029 564 6392

  • Som jordrättsmål och -ärenden behandlas besvär över lantmäteriförrättningar samt förrättningar som utförts av kommunernas fastighetsingenjörer och vägnämnder i de kommuner som hör till domkretsen för jorddomstolen vid Egentliga Finlands tingsrätt.
  • Besvären riktas till tingsrätten och inges till tingsrättens kundservice kansli i Åbo.
  • I tingsrätters avgörande i ett jordrättsmål kan sökas ändring hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.
  • Besvärsskriften lämnas in till tingsrättens kundservicekansli inom 60 dagar från det att avgörandet har avkunnats eller givits. I skriften skall läggas fram en ansökan om besvärstillstånd samt besvären till högsta domstolen.

Mer om jorddomstolarna hittar du på rättsväsendets webbsidor.

 
Publicerad 4.2.2020