Lisäsuoritusvelvollisuus

Lisäsuoritusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että joudut maksamaan velkojille osan lisääntyneistä tuloistasi tai saamistasi varoista. Lisäsuoritusvelvollisuus koskee aikaa, jolloin maksuohjelmasi on voimassa, ja siitä on määräykset maksuohjelmassasi.

Velkajärjestelysi loppuu, kun olet maksanut maksuohjelman mukaiset ja lisäsuoritusvelvollisuudesta johtuvat suoritukset.

Velkojille maksetaan lisäsuorituksena maksuohjelmassa vahvistetun jako-osuuden mukainen osuus.

Tulojen nousuun perustuva lisäsuoritusvelvollisuus

Maksuohjelmassa sinulle on vahvistettu tulot ja menot. Tulojen noususta syntyy lisäsuoritusvelvollisuus, jos nettotulosi (käteen jäävät tulot) nousevat kalenterivuoden aikana maksuohjelmasi tuloihin verrattuna tietyn määrän. Vuonna 2018 määrä on 1975 euroa eli vajaat 160 euroa kuukaudessa. Lähtökohtaisesti maksat velkojillesi lisää puolet siitä tulosta, joka ylittää 1975 euron nousun vuodessa. Nousseista tuloista jää aina itsellesi enemmän kuin mitä maksat velkojille.

Lisäsuorituslaskelmassa veronpalautus lasketaan mukaan sen vuoden tuloihin, jolloin palautus maksetaan. Vastaavasti jäännösvero vähennetään sen vuoden tuloista, jolloin veron eräpäivä on. Jos työstä aiheutuvat kustannuksesi ovat nousseet verrattuna maksuohjelmassa esitettyihin kustannuksiin, nousu vähennetään tuloista. Jos maksuvarasi on maksuohjelmassa negatiivinen, negatiivinen maksuvara vähennetään tuloista. Toisin sanoen voit kattaa maksuvaravajeen kasvaneista tuloistasi. Jos maksuohjelmassa hyväksytyt välttämättömät menosi nousevat enemmän kuin itselle tulojen noususta jäävä määrä, ne huomioidaan lisäsuorituslaskelmassa.

Lisäsuoritus maksetaan takautuvasti seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksuohjelman päättymisvuodelta lisäsuoritukset maksetaan joko kuuden kuukauden kuluttua maksuohjelman päättymisestä tai maksuohjelman päättymisvuoden loppuun mennessä, ellei muuta ole velkojien kanssa sovittu.

Lisäsuorituslaskelmaa tehtäessä käytetään vahvistetun verotuksen tietoja ja muita tositteita. Velkojat saavat verotustietosi Verohallinnolta.

Kertaluonteisiin suorituksiin perustuva lisäsuoritusvelvollisuus

Sinulla on lisäsuoritusvelvollisuus, jos saat kertaluonteisena suorituksena esimerkiksi perinnön tai lahjan, joka ylittää 1000 euroa. Sinun on maksettava ylitse menevä osuus velkojille.

Maksuohjelman keston aikana saamasi kertaluonteiset suoritukset lasketaan yhteen ja mikäli niiden summa ylittää 1000 euroa, maksat ylimenevän osan velkojille. Lisäsuoritukset on maksettava kolmen kuukauden kuluessa, jollei muuta velkojien kanssa sovita. Kertaluonteisista suorituksista saa vähentää niistä maksettavan veron määrän.

Perintö saa aikaan lisäsuoritusvelvollisuuden, silloin kun perittävä on kuollut maksuohjelman keston aikana. Perintöosuus kuuluu edellä kerrottuihin kertaluonteisiin suorituksiin. Tilanteessa, jossa perinnön jättäjän leskellä on oikeus pitää puolisoiden omaisuutta jakamattomana hallinnassaan, käy usein niin, että perintö jaetaan vasta pidemmän ajan kuluttua. Tässä tilanteessa lisäsuoritusvelvollisuus säilyy, vaikka maksuohjelmasi olisi päättynyt ennen perinnönjakoa.

Lisäsuorituksen ilmoitusvelvollisuus

Velkajärjestelyn aikana olet vastuussa taloudestasi. Sinulla on velvollisuus seurata tulojasi ja jos lisäsuoritettavaa kertyy, sinun on ilmoitettava siitä itse velkojille. Velkojilla on myös oikeus pyytää selvitys tuloistasi vielä kolmen kuukauden kuluttua maksuohjelman keston päättymisestä. Sinun on tarvittaessa varauduttava lisäsuorituksen maksamiseen laittamalla rahaa säästöön.

Lisäsuorituksen vahvistaminen käräjäoikeudelta

Joskus voi käydä niin, että sinä ja velkojat olette eri mieltä lisäsuorituksen määrästä esimerkiksi muuttuneiden menojen johdosta. Maksuohjelman päättymisen jälkeen sekä sinulla että velkojalla on oikeus tehdä käräjäoikeudelle lisäsuorituksen vahvistamista koskeva hakemus. Velkoja voi hakea lisäsuorituksen vahvistamista käräjäoikeudelta myös, jos et ole reagoinut velkojan lähettämään selvityspyyntöön. Käräjäoikeuskäsittelystä voi aiheutua sinulle oikeudenkäyntikuluja.

Velkojan on tehtävä hakemus ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään ennen kuin kaksi vuotta on kulunut maksuohjelman keston päättymisestä. Velkoja voi viedä lisäsuorituksen ulosottoon perittäväksi saatuaan lisäsuorituksen vahvistamispäätöksen.

Lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja lisäsuoritusvelvollisuutta koskevissa asioissa saat apua talous- ja velkaneuvonnasta.

 
Julkaistu 31.12.2018