Velkajärjestelyn edellytykset

Milloin voit saada velkajärjestelyn?

Velkajärjestely on viimesijainen velkojen järjestelykeino ja sitä säätelee laki yksityishenkilön velkajärjestelystä. Velkajärjestelyn saadaksesi sinun on täytettävä seuraavat edellytykset:

1. Kotipaikkasi on Suomi tai omaisuutesi ja velkasi ovat pääosin Suomessa. Jos olet yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, pääasiallisen toimipaikkasi on oltava Suomessa.

2. Maksukykysi on heikentynyt sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen takia. Maksukyvyn heikentyminen ei saa olla pelkästään itse aiheutettu. Velkojesi määrän on oltava liian suuri maksukykyysi nähden, niin että velkajärjestelyyn on sen vuoksi painavat syyt.

3. Olet selvittänyt, onko velkojesi hoitaminen mahdollista muutoin kuin yksityishenkilön velkajärjestelyllä. Jos olet maksukyvytön ja sinulla on useita eri velkoja, sovintoratkaisun selvittäminen voi olla tarpeetonta.

Mikä voi olla esteenä velkajärjestelyn saamiselle?

- Maksukyvyttömyytesi on väliaikaista. Väliaikaisena maksukyvyttömyytenä pidetään esimerkiksi opiskelua, äitiyslomaa tai väliaikaiseksi arvioitua työttömyyttä. Yli 18 kuukautta kestänyt työttömyys ei ole enää väliaikaista. Jos puolisosi tulot ovat väliaikaisesti pienet, vaikuttaa se sinun maksukykysi arviointiin.

- Sinulle on määrätty maksuvelvollisuus rikoksen perusteella tai olet epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta, josta voidaan määrätä maksuvelvollisuus.

- Velkasi on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa olet menetellyt törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyönyt olennaisesti lakisääteisiä velvollisuuksia tai toimintasi on ollut keinotteluluonteista. Törkeän sopimattomia ovat menettelyt, joista yleensä määrätään liiketoimintakielto. Lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyöntiä on mm. vero- ja vakuutusmaksujen maksamatta jättäminen. Keinotteluluonteinen elinkeinotoiminta on suurien riskien ottamista velkarahalla.

- Olet tarkoituksellisesti heikentänyt taloudellista asemaasi, suosinut jotakuta velkojaa tai muutoin järjestellyt taloudellista asemaasi velkojia vahingoittavalla tavalla. Olet esimerkiksi luopunut omaisuudestasi siirtämällä sen toisen nimiin, luopunut perinnöstäsi, myynyt omaisuuttasi alihintaan tai järjestellyt tulojasi pienemmäksi, jotta et pystyisi maksamaan velkojasi.

- Olet ulosottomenettelyssä pakoillut, salannut tulojasi tai varojasi tai antanut niistä vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Esimerkiksi vaihtamalla heti työpaikkaa, kun ulosotto on alkaa ja pyrkimällä olemaan ulosoton tavoittamattomissa.

- Olet tahallasi antanut velkojalle taloudellisesta asemastasi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja luottoa saadaksesi.

- Olet velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velkaantumiseen johtaneita toimiasi voidaan pitää vastuuttomina. Piittaamatonta velkaantumista voi esimerkiksi olla se, että velkaa ottaessasi ymmärrät, ettei velan takaisinmaksu onnistu. Arvioinnissa otetaan huomioon henkilökohtaiset olosuhteesi.

- Olet antanut velkajärjestelyä varten taloudellisesta asemastasi vääriä tietoja, laiminlyönyt laissa säädettyjä velvollisuuksiasi tai muutoin vaikeuttanut velkajärjestelyä.

- On perusteltua syytä olettaa, ettet tulisi noudattamaan maksuohjelmaa.

- Sinulla on jo aiemmin ollut tuomioistuimen myöntämä yksityishenkilön velkajärjestely ja vahvistettu maksuohjelma.

- Velkajärjestelyn myöntäminen olisi kohtuutonta velkojalle. Näin voi olla silloin, jos sinulla on vahingonkorvaus-, kauppahinnanpalautus- tai muu vastaava velka ja velkojana on yksityishenkilö.

Voitko saada velkajärjestelyn esteestä huolimatta?

Voit saada velkajärjestelyn, vaikka velkajärjestelyllesi olisi este, jos siihen on painavia syitä.

Painavia syitä harkittaessa otetaan huomioon toimesi velkojen maksamiseksi, velkaantumisesta kulunut aika ja muut olosuhteesi sekä velkajärjestelyn merkitys sinulle ja velkojillesi.

Tuomioistuin selvittää, oletko pyrkinyt parantamaan tulojasi tai myymään omaisuuttasi velkojen maksamiseksi sekä kuinka paljon ja kuinka kauan olet maksanut velkojasi maksukykyysi nähden.

Lisäksi arvioidaan, kuinka paljon on kulunut aikaa tapahtumista, jotka ovat olleet velkaantumisen pääasiallinen syy. Onko elämässä tapahtunut avioeron, sairastumisen tai työttömäksi jäämisen kaltaisia muutoksia? Miten velkaongelman ratkeaminen parantaisi sinun ja läheistesi elämänlaatua tai mihin se hoitamattomana saattaisi johtaa?

Painavia syitä harkittaessa arvioidaan myös velkajärjestelyn myöntämisen merkitystä velkojan kannalta, erityisesti jos velkojana on yksityishenkilö.

Velkajärjestelyn myöntäminen perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Kaikkien painavien syiden toteutumista ei edellytetä. Päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta ja maksuohjelman vahvistamisesta tekee tuomioistuin.

Talous- ja velkaneuvonnasta saat apua ja neuvoja velkajärjestelyyn liittyen.

 
Julkaistu 31.12.2018