Ingångssidan » Att söka rättshjälp » Rättshjälpsbeslut » Missnöje med rättshjälpsbeslut

Missnöje med rättshjälpsbeslut

Den som är missnöjd med beslut om rättshjälp kan få ett domstolsavgörande beträffande rättshjälpsbyråns beslut.

En sökande som är missnöjd med rättshjälpsbyråns beslut kan lämna in en begäran om avgörande till domstolen. En sådan begäran innebär att domstolen prövar ansökan om rättshjälp och ger ett avgörande om den.

Begäran om avgörande skall göras skriftligt och lämnas in till den rättshjälpsbyrå som fattat beslutet. Rättshjälpsbyrån kan också själv rätta sitt beslut. Om rättshjälpsbyrån anser att det inte finns anledning till rättelse, överför den begäran till domstolen för prövning. Domstolen kan också ändra rättshjälpsbyråns beslut till sökandens nackdel.

En begäran om avgörande kan göras i alla ärenden som ingår i rättshjälpsbeslutet. En förutsättning är att ansökan om rättshjälp eller begäran om ersättning har avslagits helt eller delvis. I samband med rättshjälpsbeslutet får sökanden i rättshjälpsbyrån också anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

Innehållet i begäran om avgörande

Av begäran om avgörande skall framgå

  • vilket beslut begäran gäller
  • till vilka delar sökanden är missnöjd med beslutet
  • på vilken grund sökanden är missnöjd med beslutet.

Sökanden skall till begäran om avgörande foga rättshjälpsbeslutet samt de handlingar som han vill åberopa.

På rättsväsendets blankettsida finns en blankett för begäran om avgörande.

Besvärstid

I ett domstolsärende kan begäran om avgörande göras ända tills avgörandet i huvudsaken har fått laga kraft. I ärenden som behandlas utanför domstol skall begäran om avgörande lämnas in inom 30 dagar från delfåendet.

Domstolens beslut kan överklagas både i samband med huvudsaken och separat. Domstolen ger anvisningar om förfarandet till den som är missnöjd med beslutet.

 
Publicerad 11.11.2013