Inkomsterutredning

Sökanden redogör för sina inkomster och utgifter samt förmögenhet och skulder med hjälp av kvitton och andra verifikat. I de flesta fall framgår de behövliga uppgifterna av kontoutdrag från banken, beslut om utkomststöd eller skatteintyget.

Om rättshjälp ansöks elektroniskt, läggas verifikat eller utredning inte fram som bilaga till ansökan om rättshjälp. Uppgifter som meddelas elektroniskt kontrolleras med stickprov samt på rättshjälpbyrån. Verifikat skall därför förvaras.

För ansökan om rättshjälp skall följande utredning lämnas in till rättshjälpsbyrån:

Inkomster

 • Regelbunden förvärvsinkomst: senaste lönekvitto eller löneintyg
 • Oregelbundna förvärvsinkomster: lönekvitton för ett halvt år eller löneintyg
 • Pensionsinkomst: kontoutdrag eller försäkringsanstaltens senaste meddelande om pensionsbeloppet
 • Arbetslöshets-, moderskaps-, sjuk- och försäkringsdagpenning, studiestöd, hemvårdsstöd och bostadsbidrag: kontoutdrag, senaste betalningsmeddelande
 • Företagares eller yrkesutövares inkomster: intyg av bokföraren, senaste resultaträkning eller skatteintyg
 • Underhållsbidrag och underhållsstöd: kontoutdrag eller underhållsavtal
 • Ränte-, dividend-, hyres- o.a. kapitalinkomster: kontoutdrag eller annan tillräcklig utredning
 • Barnbidrag: kvitto behövs inte
 • Övriga skattepliktiga inkomster: tillräcklig utredning

Utgifter

 • Skatter: lönekvitto eller skattekort
 • Hyra eller bolagsvederlag: betalningskvitto, kontoutdrag, hyresavtal eller beslut om bostadsbidrag
 • Boendeutgifter i egnahemshus: utan utredning i praktiken högst 250 euro/månad; om större: kvitton för t.ex. ett halvt år
 • Räntor på bostadslån: kontoutdrag
 • Underhållsbidrag: betalningskvitto eller kontoutdrag
 • Skuldsaneringsbetalningar: verifikat över betalning enligt betalningsprogrammet (kvitto/kontoutdrag)
 • Utsökningsutgifter: lönekvitto, betalningskvitto eller kontoutdrag

Förmögenhet

Förmögenhet som inte beaktas är familjens stadigvarande bostad, en sedvanlig fritidsbostad och en bil, om värdet av dem är rimligt i proportion till familjens storlek och behov, och ingen utredning behövs om dem.

Skulder avdras från förmögenhetens gängse värdet. En skuld som hänför sig till anskaffning av ovannämnd egendom beaktas inte.

 • Depositioner: bankbok eller kontoutdrag
 • Fast egendom: beskattningsintyg
 • Bostadsaktier: beskattningsintyg
 • Andel i dödsbo eller öppet bolag: beskattningsintyg
 • Fortskaffningsmedel: beskattningsintyg
 • Placeringar som aktier, fondandelar: utdrag över värdeandelskonto, intyg från finansieringsbolag
 
Publicerad 3.3.2014