Tilläggsprestationsskyldighet

Med tilläggsprestationsskyldighet avses att du är tvungen att betala en del av dina ökade inkomster eller tillgångar till borgenärerna. Tilläggsprestationsskyldigheten gäller under den tid då ditt betalningsprogram är i kraft, och ditt betalningsprogram innehåller bestämmelser om tilläggsprestationsskyldigheten.

Din skuldsanering avslutas när du har betalat alla prestationer som fastställs i betalningsprogrammet och som föranleds av tilläggsprestationsskyldigheten. Till borgenärerna betalas som tilläggsprestation en andel enligt den utdelningskvot som fastställs i betalningsprogrammet.

Tilläggsprestationsskyldighet som bygger på ökade inkomster

I betalningsprogrammet fastställs dina inkomster och utgifter. Ökade inkomster leder till tilläggsprestationsskyldighet, om dina nettoinkomster under kalenderåret stiger med ett visst belopp jämfört med de inkomster som fastställs i betalningsprogrammet. År 2018 var beloppet 1 975 euro, dvs. knappt 160 euro per månad. I regel betalar du till dina borgenärer även hälften av den inkomst som överstiger ökningen med 1 975 euro per år. Du får alltid själv behålla ett större belopp av de ökade inkomsterna än vad du betalar till borgenärerna.

I beräkningen av tilläggsprestationen ingår skatteåterbäringen i inkomsterna för det år då skatten betalas tillbaka. På motsvarande sätt avdras kvarskatten från inkomsterna för det år då förfallodagen för skatten infaller. Om dina kostnader för arbete har ökat jämfört med de kostnader som anges i betalningsprogrammet, avdras den ökade delen från dina inkomster. Om din betalningsmån i betalningsprogrammet är negativ avdras den negativa betalningsmånen från dina inkomster. Du kan med andra ord fylla underskottet i betalningsmånen med dina ökade inkomster. Om de utgifter som har godkänts i betalningsprogrammet stiger med ett större belopp än det belopp som du själv får behålla av de ökade inkomsterna, beaktas de i beräkningen av tilläggsprestationen.

Tilläggsprestationen ska betalas retroaktivt under det följande kalenderåret. Tilläggsprestationerna för det år då betalningsprogrammet löper ut ska betalas inom sex månader från det betalningsprogrammet löper ut eller före utgången av det år då betalningsprogrammet löper ut, om inget annat har avtalats med borgenärerna.

Vid beräkningen av tilläggsprestationen används uppgifter i det fastställda beskattningsbeslutet och andra verifikat. Borgenärerna får dina beskattningsuppgifter av Skatteförvaltningen.

Tilläggsprestationsskyldighet som bygger på prestationer av engångsnatur

Du har tilläggsprestationsskyldighet om du får en prestation av engångsnatur, till exempel ett arv eller en gåva, vars belopp överstiger 1 000 euro. Du ska betala den överstigande delen till borgenärerna.

De prestationer av engångsnatur som du får under betalningsprogrammet räknas ihop. Om beloppet överstiger 1 000 euro ska du betala den överstigande delen till borgenärerna. Tilläggsprestationerna ska betalas inom tre månader, om inget annat avtalas med borgenärerna. Skatten på prestationerna av engångsnatur får dras av från prestationerna.

Ett arv leder till tilläggsprestationsskyldighet om arvlåtaren avlidit under betalningsprogrammet. Arvsandelen hör till ovannämnda prestationer av engångsnatur. Om arvlåtarens änka/änkling har rätt att ha makarnas egendom oskiftad i sin ägo, skiftas arvet ofta efter en längre tid. I en sådan situation gäller tilläggsprestationsskyldigheten även om ditt betalningsprogram har slutförts före arvsskiftet.

Skyldighet att anmäla tilläggsprestationer

Under skuldsaneringen ansvarar du för din ekonomi. Du har skyldighet att följa upp dina inkomster. Om du får tilläggsprestationer ska du själv underrätta borgenärerna. Borgenärerna har rätt att be dig om en utredning över dina inkomster tre månader efter att betalningsprogrammet har löpt ut. Vid behov ska du vara beredd att betala tilläggsprestationen genom att spara pengar

Fastställande av tilläggsprestationen i tingsrätten

Ibland kan det hända att du och borgenärerna är av olika åsikt om beloppet av tilläggsprestationen till exempel på grund av ändrade utgifter. Efter att betalningsprogrammet har löpt ut har både du och borgenären rätt att göra en ansökan om fastställande av tilläggsprestationen för tingsrätten. Borgenären kan även göra ansökan om du inte har reagerat på borgenärens begäran om redogörelse. Behandlingen i tingsrätten kan medföra rättegångskostnader för dig.

Borgenären ska göra ansökan utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två år efter att betalningsprogrammet har löpt ut. Borgenären kan lämna tilläggsprestationen till utsökningsmyndigheten för indrivning när denne har fått beslutet om fastställande av tilläggsprestationen.

I frågor gällande tilläggsprestationsskyldigheten och beräkningar av tilläggsprestationer får du hjälp av ekonomi- och skuldrådgivningen.

 
Publicerad 31.12.2018